Deel deze pagina: 

Bodyscanners zouden alleen in EU luchthavens moeten worden toegestaan als de gezondheid, waardigheid en privacy van passagiers worden beschermd. Dat heeft het Europees Parlement woensdag in een resolutie benadrukt.

De Europarlementsleden zijn het ermee eens dat bodyscanners een toegevoegde waarde voor de beveiliging van de luchtvaart hebben, maar "verzoeken de lidstaten de technologie in te zetten die het minst schadelijk is voor de gezondheid en oplossingen biedt voor de bezorgdheid die bij het publiek leeft met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer". Scanners waarbij gebruik wordt gemaakt van ioniserende straling vormen een gezondheidsrisico en moeten in de EU worden verboden, zeggen ze.


Passagiers moeten volgens de EP-leden het recht hebben om de toepassing van bodyscanners te weigeren en in plaats daarvan andere screeningmethoden toe te staan die hetzelfde niveau van doeltreffendheid en volledige eerbiediging van hun rechten en hun waardigheid garanderen. Die weigering mag ook niet leiden tot verdenking van de passagier.


Passagiers moeten willekeurig worden geselecteerd, zonder gebruik van discriminerende criteria. "Elke vorm van categorisering op grond van bijvoorbeeld geslacht, ras, huidskleur, etnische achtergrond, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging" vinden de Europarlementsleden "onaanvaardbaar". Zwangere vrouwen, kinderen, ouderen en personen met een handicap moeten een speciale behandeling krijgen.


Bovendien willen de EP-leden dat de lidstaten in de uitbreiding en versterking van controlepunten en het beveiligingspersoneel voorzien om hinder voor de passagiers te voorkomen.


Geen lichaamsbeelden, geen opslag


Ter bescherming van de waardigheid, privacy en intimiteit mogen alleen stick figures worden gebruikt en er mogen geen lichaamsbeelden worden geproduceerd, benadrukken de leden. Nadat een persoon door de veiligheidscontrole is gegaan, moeten de beelden worden vernietigd; ze mogen niet worden opgeslagen. De technologie mag niet in staat zijn gegevens te bewaren of op te slaan.


Verbod op vloeistoffen in 2013 opheffen


De Europarlementsleden willen dat het verbod op het aan boord brengen van vloeistoffen in 2013 afloopt. Ze verzoeken de lidstaten en de luchthavens maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat passende technologie op tijd beschikbaar is, zodat het geplande einde van het vloeistoffenverbod niet ten koste gaat van de veiligheid.


Strengere controles op luchtvracht


De resolutie pleit voor voldoende controles op luchtvracht, vooral uit landen van buiten de EU en in passagiersvliegtuigen. Aangezien vracht nooit voor de volle 100% gescand kan worden, verzoekt de tekst de Commissie om criteria te definiëren ter identificatie van hoog-risicovracht.


Financiering van de beveiliging van de luchtvaart


Veiligheidsheffingen moeten transparant zijn en mogen alleen gebruikt worden om de veiligheidskosten te dekken. Lidstaten die besluiten strengere maatregelen toe te passen, moeten zelf de extra kosten daarvan dragen, zeggen de EP-leden. De resolutie beveelt ook aan, om op het ticket van alle passagiers de kosten van de beveiligingsmaatregelen aan te geven.


Veiligheidsmaatregelen moeten volgens de leden wederzijds erkend worden, zodat passagiers, bagage en vracht die in een EU-luchthaven aankomen van een andere EU-luchthaven, maar één keer hoeven te worden gecontroleerd.


De resolutie loopt vooruit op een van de Commissie verwacht besluit om lidstaten toe te staan bodyscanners in hun luchthavens te gebruiken. Het Parlement zal dat besluit binnen de drie maanden kunnen vernietigen. Enkele lidstaten (zoals Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië, Frankrijk en Finland) hebben bodyscanners al getest.