Wetgeving die de handel in over-the-counter (OTC) derivaten veiliger en transparanter moet maken, is donderdag aangenomen door het EP. De ontwerpverordening kreeg op 9 februari de voorlopige goedkeuring van onderhandelaars van het Parlement en de Raad. Over het algemeen wordt aangenomen dat de derivatenhandel heeft bijgedragen aan de financiële crisis. Zogenoemde OTC-derivaten zijn derivaten die niet via beurzen worden verhandeld.

Verplichte clearing voor OTC-derivaten, rapportage voor alle derivaten


In de verordening staat dat transacties van OTC-derivaten voortaan moeten worden vrijgegeven door als centrale tegenpartij optredende clearinginstellingen (ctp's). Daarmee moet het kredietrisico, het risico dat een partij bij de overeenkomst in gebreke blijft, van de tegenpartij worden verkleind.


Tijdens de onderhandelingen hebben Europarlementariërs zeker gesteld dat alle derivatencontracten (dus niet alleen die van OTC-derivaten) gemeld moeten worden aan centrale gegevenscentra, ook wel "transactieregisters". Met die gegevens moeten de transactieregisters het totaalplaatje publiceren van alle verhandelde derivaten, naar klasse gerangschikt. De verschillende partijen zouden zo een duidelijker beeld van de markt krijgen.


Belangrijke rol voor EAEM


Het werk van transactieregisters moet worden gecontroleerd door de Europese Autoriteit voor effecten en markten (EAEM), die verantwoordelijk wordt voor de toekenning en intrekking van hun inschrijving.


De onderhandelaars van het Parlement hebben de rol van de EAEM versterkt door het voor de EAEM gemakkelijk te maken om vergunningen van ctp's te blokkeren. Zonder vergunning mogen ctp's niet opereren op de interne markt van de EU. Daarnaast heeft het EP voorzien in bindende bemiddeling door de EAEM bij geschillen tussen nationale autoriteiten over de goedkeuring van ctp's.


Pensioenregelingen


Het EP heeft ervoor gezorgd dat er voor pensioenregelingen een "licht regime" komt met betrekking tot de goedkeuringsverplichting. Voor pensioenregelingen geldt de verplichting gedurende drie jaar lang niet. Die periode is verlengbaar met nog eens twee jaar, plus één, met inachtneming van een goede rechtvaardiging.


Erkenning van ctp's uit derde landen


Ctp's uit derde landen worden in de EU alleen erkend als de wettelijke regeling van het derde land in kwestie voorziet in een effectieve gelijkwaardige regeling voor de erkenning. Deze procedure schept geen precedent voor andere wetgeving met betrekking tot het toezicht op de infrastructuur van financiële markten.


Herziening na drie jaar


De Raad en de Commissie hebben ingestemd met het voorstel van het Parlement om de uitvoering van de wetgeving door de Commissie te laten evalueren. Deze evaluatie moet het effect van het toezicht op ctp's beoordelen. Evaluatie van de stemprocedures van colleges van toezichthouders en de rol van de EAEM hoort daar ook bij.


De Commissie komt uiterlijk drie jaar na invoering van de verordening met een verslag. Voorstellen aan het Parlement en de Raad worden daaraan toegevoegd, indien dat nodig blijkt.


Achtergrond


De wetgeving concretiseert de toezeggingen die G-20 leiders deden in september 2009 in Pittsburgh. Dat was ongeveer een jaar na de val van Lehman Brothers, een belangrijke speler in de OTC-derivatenmarkt. De OTC-derivatenmarkt werd in 2009 geschat op een waarde van ongeveer €425 biljoen. De wetgeving treedt in werking 20 dagen na publicatie in het Publicatieblad.