Het voorgestelde ontwerp voor belasting op financiële transacties moet worden aangescherpt om op meer handelaren van toepassing te zijn en om ontduiking onrendabel te maken. Dat hebben Europarlementariërs gezegd tijdens de stemming over hun advies over de belasting. Ook pleit het EP voor doorzetting van de belasting, ook als er slechts een klein aantal lidstaten is dat het systeem invoert.

De belastingtarieven zoals voorgesteld door de Commissie (0,1% voor aandelen en obligaties en 0,01% voor derivaten) worden door het Parlement geschikt bevonden. Daarnaast zouden pensioenfondsen als enige sector worden vrijgesteld van de belasting.


Sinds twee jaar roept het Parlement om de invoering van belasting op financiële transacties (FTT). Eind vorig jaar diende de Commissie daartoe een wetgevingsvoorstel in. Ruim twee derde van de Europeanen is voor een dergelijke belasting, zo blijkt uit de meest recente Eurobarometer-enquête.


Rapporteur Anni PODIMATA (S&D, EL) zei, "De FTT is een integraal onderdeel van een oplossing voor de crisis. De belasting zorgt voor een eerlijkere verdeling van het gewicht van de crisis. De FTT zal niet leiden tot vertrek uit de EU omdat de kosten daarvan hoger zijn dan die van het betalen van de belasting".


Een breder net


Het Parlement stelt in zijn advies voor om een zogenoemd uitgiftebeginsel toe te voegen aan het Commissievoorstel. Daarmee zouden ook financiële instellingen buiten de belastingzone worden verplicht tot betaling van belasting op financiële transacties wanneer zij effecten verhandelen die oorspronkelijk binnen de zone werden uitgegeven.


Zo zou de FTT bijvoorbeeld gaan gelden bij een transactie van in Duitsland uitgegeven aandelen van Siemens, tussen instellingen in Hong Kong en de Verenigde Staten. De Commissie wilde deze transacties juist ontzien door alleen in de FTT-zone gevestigde financiële instellingen aan de belasting te onderwerpen.


Het woonplaatsbeginsel zoals voorgesteld door de Commissie, wordt door het Parlement aangehouden. Dit betekent dat aandelen uitgegeven buiten de FTT-zone, maar verhandeld door minstens één instelling gevestigd binnen de belastingzone, ook onder de regelgeving vallen.


Aanpak belastingontduiking


De resolutie doelt er bovendien op om belastingontduiking in potentie veel duurder te maken dan het betalen ervan. Geïnspireerd door de zegelrechtaanpak van het Verenigd Koninkrijk wordt voorgesteld de betaling van de belasting te koppelen aan het verkrijgen van het juridisch eigendom van effecten. Dit zou betekenen dat als de koper van een aandeel de belasting niet betaalt, hij of zij niet per definitie de wettelijk bepaalde eigenaar van het stuk is. Omdat de FTT-tarieven laag zouden zijn, zal het nemen van dit risico naar verwachting niet opwegen tegen de eventuele winst uit belastingontduiking.


Liefst EU-breed, maar mogelijk minder


Als het onmogelijk blijkt om de belasting meteen in te voeren in de hele EU, dan moet nauwere samenwerking worden beoogd, stelt de resolutie. Tegelijkertijd erkent de tekst dat de invoering van de belasting in een zeer beperkt aantal lidstaten de interne markt zou kunnen ondermijnen en dat er maatregelen moeten worden genomen om dit te voorkomen. "De EU heeft de grootste financiële markt en het is aan ons om de eerste stap te zetten. We kunnen ons niet laten tegenhouden door een handvol lidstaten", zei rapporteur Podimata.


Pensioenfondsen


Diverse vrijstellingen werden aangevraagd door een aantal Europarlementariërs maar de meest substantiële vrijstelling werd uiteindelijk verleend aan pensioenfondsen; hun transacties zullen niet onder de FTT vallen.


Andere belangrijke punten


  • Het advies doet geen voorstel om de inkomsten uit de FTT door te laten stromen naar de EU-begroting. Wel staat in de tekst dat als de FTT-inkomsten worden overgezet naar het budget, dit de nationale bijdragen zou moeten terugbrengen. De rapporteur stelt dat dit soort bijdragen tot 50% minder kunnen worden.

  • Het advies houdt vast aan de tijdsplanning zoals voorgesteld door de Commissie. In dat schema staat dat de lidstaten voor 31 december 2013 uitvoerende wetten moeten aannemen. Voor 31 december 2014 moeten deze wetten in werking zijn getreden.

  • Het advies behoudt het oorspronkelijke voorstel om transacties op de primaire obligatie- en aandelenmarkten (wanneer de stukken voor het eerst worden verkocht) buiten de toepassing van de FTT te houden. Hiermee wordt voorkomen dat investeringen die voordelig zijn voor de reële economie, worden belast.


Uitgebreide verklaring van de rapporteur


"Vandaag heeft het Parlement laten zien dat het zijn woorden omzet in daden. Ook volgen we consistent de mening van EU-burgers; de meerderheid van hen is voor de FTT. Burgers willen dat de financiële sector - die de crisis veroorzaakte - zijn deel betaalt. Ik hoop dat de Raad dit moment aangrijpt om de juiste beslissing te nemen; die waar de meerderheid om vraagt.


Een ambitieus FTT-systeem geeft ons een instrument in handen waarmee speculatie kan worden teruggedrongen en de financiële sector kan worden gedwongen haar oorspronkelijke rol weer te vervullen; het dienen van het MKB en andere bedrijven in plaats van gokken. We mogen ons niet laten intimideren door de bangmakerij van roekeloze speculanten die dreigen het continent te verlaten als de FTT in werking treedt. Het is tijd om hun bluffen te negeren. Als sommigen van hen liever vertrekken dan dat zij hun bedrijfsmodel aanpassen, dan is dat een positief resultaat.


De financiële sector overslaan bij het verdelen van de pijn van de crisis zou tegen elke politieke logica ingaan. Wij zijn verkozen om 500 miljoen burgers te vertegenwoordigen, niet een handvol handelaars en hun lobbyisten."