Slechts 17,6% van de bestuursfuncties bij beursgenoteerde bedrijven worden bekleed door vrouwen. Het EP wil dat de recruteringsmethodes worden aangepast zodat dit percentage in 2020 op 40% ligt. © BELGA/EASYSTOCKFOTO/A.Brockwell 

In 2020 moet 40% van de niet-uitvoerende bestuurders bij beursgenoteerde ondernemingen vrouw zijn. Dit stelt het Parlement op woensdag in een ontwerprichtlijn die nog goedgekeurd moet worden door de Raad. Het EP dringt aan op sancties voor bedrijven die de procedures niet opvolgen. In 2013 bestond 17,6% van de raden van bestuur van de grootste EU-bedrijven uit vrouwen.

De resolutie is aangenomen met 459 stemmen voor, 148 tegen en 81 onthoudingen.

"We hebben met deze resolutie een stevig signaal afgegeven richting de Raad, maar ook naar belanghebbenden en maatschappelijke organisaties", zei Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (EPP, EL), rapporteur in de commissie Vrouwenrechten. "Het is belangrijk voor de concurrentiepositie van deze bedrijven dat ze bekwame vrouwen bij hun besluitvormingsproces betrekken, zonder daarbij uiteraard de EU principes en waarden te schenden."


Transparante en gendergelijke wervingsprocedure


Parlementariërs roepen lidstaten op om ervoor te zorgen dat beursgenoteerde bedrijven effectieve en bindende maatregelen nemen om gelijke toegang voor zowel mannen als vrouwen voor bestuursfuncties garanderen. Dit moet er toe leiden dat in 2020 ten minste 40% van de niet-uitvoerende bestuurders vrouw is. Overheidsbedrijven moeten dit doel voor 2018 bereikt hebben.


Wanneer kandidaten als even goed worden beoordeeld, moet de prioriteit naar de kandidaat gaan wiens geslacht in het bedrijf ondervertegenwoordigd is. Parlementariërs wijzen erop dat kwalificaties en verdienste nog steeds de belangrijkste beoordelingscriteria moeten zijn.


Omvang


Deze regels gelden niet voor kleine en middelgrote bedrijven met minder dan 250 personeelsleden. Parlementariërs moedigen lidstaten wel aan deze kleinere bedrijven de mogelijkheid te geven ook gendergelijkheid toe te passen.


Sancties


Bedrijven die niet aan de regels voldoen, moeten dit kunnen verklaren en nationale autoriteiten op de hoogte brengen van de genomen maatregelen. Daarnaast moeten ze laten zien hoe ze het doel in de toekomst kunnen bereiken.


Sancties zoals boetes moeten vooral opgelegd worden bij niet-transparante procedures, in plaats van bij het niet halen van het doel. Parlementariërs stellen voor dat 'uitsluiting van openbare aanbestedingen' aan de lijst met mogelijke sancties wordt toegevoegd. Deze lijst moet verplicht worden in plaats van indicatief zoals de Commissie voorstelt.


Vervolgstappen


Voordat de regels in werking kunnen treden moet het voorstel ook door de Raad worden goedgekeurd.


Procedure: medebeslissing, eerste lezing