EU-landen moeten de komende zeven jaar meer financiële middelen inzetten om hun asielsysteem en de integratie van migranten te verbeteren. Donderdag stemde het Parlement vóór het Asiel- en Migratiefonds, dat voorschrijft hoeveel lidstaten minimaal moeten uitgeven aan dergelijk beleid. Daarnaast stemden EP-leden in met de creatie van het Fonds voor Binnenlandse Veiligheid, dat in het leven is geroepen om grenscontroles en politiesamenwerking te bevorderen.

Het Asiel- en Migratiefonds (AMIF) heeft een budget van €3,1 miljard voor de periode 2014-2020. Minstens 20% van de €2,4 miljard die lidstaten ontvangen (€3,1 miljard minus €746 miljoen voor EU-programma's en andere acties) dient ten goede te komen aan de ondersteuning van legale migratie en het stimuleren van integratie door migranten.


Verdere moeten lidstaten op zijn minst nog eens 20% van de fondsen besteden aan asielmaatregelen. EU-landen zullen zich uitvoerig moeten verantwoorden wanneer ze minder willen uitgeven dan deze percentages. Daarnaast mogen lidstaten "met structurele tekortkomingen op het gebied van huisvesting, infrastructuur, en dienstverlening" niet onder deze minimumpercentages zitten.


Solidariteit

 

Het Parlement slaagde erin solidariteit onder de lidstaten een impuls te geven op het gebied van asielbeleid, door ze in aanmerking te laten komen voor AMIF-fondsen wanneer een lidstaat besluit vluchtelingen uit andere lidstaten of niet-EU-landen op te nemen. Lidstaten die asielzoekers opnemen onder de auspiciën van het EU-hervestigingsprogramma ontvangen een vast bedrag van €6.000 per persoon. Dit bedrag kan worden verhoogd naar €10.000 wanneer het kwetsbare personen of personen afkomstig uit prioriteitsgebieden (bijv. Syrië of Oekraïne) betreft.


Wat het Parlement betreft is hiermee de kous nog niet af. Een volgende stap is om alle beschikbare middelen aan te wenden die de Verdragen bieden (zoals Artikel 80 van het Verdrag van Lissabon), om te verzekeren dat verdere solidariteitsmaatregelen worden getroffen in de nabije toekomst (zie de link naar verklaring van het Parlement rechts van deze tekst).


Fonds voor interne veiligheid

 

Het Fonds voor interne veiligheid (ISF) zal grensbewaking en visummanagement ondersteunen, waarvoor tot 2020 €2,8 miljard aan financiering is vrijgemaakt. Het fonds zal worden ingezet voor grenscontroles, de aanleg van de nodige infrastructuur bij grensovergangen en de aanschaf van IT-systemen die nodig zijn voor het European Border Surveillance System (EUROSUR). Ook financiert dit fonds acties die efficiënt management faciliteren op het gebied van migratiestromen, verwerking van visumverzoeken en consulaire samenwerking.


Het instrument voor financiële steun voor politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit zal de komende zeven jaar €1 miljard aan financiering verschaffen. Dit geld zal voornamelijk worden ingezet voor misdaadpreventie, bestrijding van grensoverschrijdende, zware en georganiseerde misdaad (inclusief terrorisme), en ter stimulering van samenwerking tussen wetshandhavingsinstanties op nationaal en EU-niveau.


Steekproeven

 

Onverwachte steekproeven moeten garanderen dat het geld op de juiste manier wordt uitgegeven. De EU-bijdrage aan nationale projecten zal over het algemeen tot 75% van het totale project bedragen. In bepaalde gevallen mag deze limiet worden verhoogd naar 90%, bijvoorbeeld wanneer de begroting van een lidstaat onder zoveel druk staat dat een specifiek project in gevaar komt.