Deel deze pagina: 

Mechanic measuring exhausts of a car in garage ©AP Images/ European Union-EP 

Het Europees Parlement heeft op donderdag de samenstelling en het mandaat vastgesteld van de commissie die onderzoek gaat doen naar het schandaal rond emissietesten.

Gekeken zal worden of de Commissie en lidstaten steken hebben laten vallen bij het handhaven van de Europese normen. De onderzoekscommissie zal na zes maanden tussentijds verslag doen en binnen twaalf maanden een eindrapport afleveren.

Het besluit over de oprichting van een onderzoekscommissie naar emissiemetingen in de automobielsector (EMIS) werd goedgekeurd. De commissie vergadert voor het eerst in februari om een voorzitter en vicevoorzitters te kiezen.

De commissie zal volgende zaken onderzoeken:

  • Of de Europese Commissie gefaald heeft om de testcycli systematisch te controleren

  • Of de Commissie en nationale overheden hebben gefaald om juiste en doeltreffende toezichtmaatregelen te nemen om het verbod op manipulatie-instrumenten te handhaven

  • Of de Commissie heeft gefaald om tests in te stellen die de werkelijke rijomstandigheden meten

  • Of de lidstaten hebben gefaald om doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties vast te leggen tegen producenten die sjoemelen

  • Of de Commissie en de lidstaten bewijs hadden van het gebruik van sjoemelsoftware vooraleer het schandaal op 18 september 2015 bekend werd.Noot voor de redacties

 

Het besluit tot oprichting van de onderzoekscommissie komt voort uit de ontdekking in de VS dat de Volkswagen Groep software gebruikte om de uitstoot van NoX kunstmatig te verminderen tijdens tests. Het Parlement heeft in een resolutie in oktober al een grondig onderzoek gevraagd naar de rol en de verantwoordelijkheid van de Europese Commissie en de lidstaten. De Parlementsleden drongen er toen op aan bekend te maken of ze wisten van deze inbreuken en welke actie ze ondernamen.