Deel deze pagina: 

Bossen in de EU absorberen jaarlijks het equivalent van bijna 10 % van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU-©AP Images/EU-EP 
  • Nationale doelen zijn onderdeel van een EU-brede doelstelling van 30 % reductie in 2030 ten opzichte van 2005;
  • Uitstoot van boerderijen, transport, gebouwen en afval terugdringen;
  • Landgebruik en bosbouw: uitstoot en opname van CO2 moeten in evenwicht zijn in 2030
  • Realiseren van de toezegging om in 2030 uitstoot terug te dringen met 40 % ten opzichte van het niveau van 1990

CO2-uitstoot in de sectoren transport, landbouw, gebouwen en afval moet tegen 2030 met 30 % gereduceerd zijn en ontbossing in de EU moet worden gecompenseerd door aanplant van nieuwe bomen.

Dat zijn de doelstellingen van twee Europese ontwerpwetten die dinsdag zijn aangenomen.

 

De Europese doelen moeten nog vertaald worden in bindende nationale doelstellingen voor de sectoren die niet al zijn opgenomen in het EU Emissiehandelssysteem, zoals landbouw en transport, samen goed voor ongeveer 60 % van de uitstoot van broeikasgassen in de EU.

 

Deze reductie zal bijdragen aan de verplichting die de EU is aangegaan bij de ondertekening van het klimaatakkoord van Parijs om 40 % minder CO2 uit te stoten in alle sectoren ten opzichte van 1990.

 

“We hebben ons hard gemaakt om overeenstemming te bereiken over een ambitieuze richtlijn voor Europese klimaatactie, ondanks de pogingen van veel EU-lidstaten om onze ambitie te ondermijnen”, aldus rapporteur Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, NL). “Dankzij de druk van het Parlement zijn we erin geslaagd om de toegestane hoeveelheid koolstof naar beneden te brengen met de hoeveelheid van ongeveer 4 miljoen auto´s. Europese overheden moeten meer doen, en ze moeten het eerder doen. Uitstellen van klimaatactie is niet langer mogelijk. Deze richtlijn dwingt alle lidstaten om groene investeringen te versnellen die uitstoot van landbouw, transport, afval en gebouwen aanpakken.”

 

Bosbouw als een middel om klimaatverandering aan te pakken

 

Het Parlement heeft ook een aparte wet aangenomen die als doel heeft om uitstoot van broeikasgassen door akkerbouw en bosbouw terug te dringen en om de uitstoot die wordt geabsorbeerd door bomen te stimuleren. Momenteel absorberen bossen het equivalent van bijna 10 % van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen in de EU.

 

De voorgestelde wet bevat maatregelen die EU landen verplicht om te verzekeren dat ontbossing wordt gecompenseerd door de aanplant van nieuwe bomen. Daarnaast beoogt de wet de sector verder te ontwikkelen om zo de CO2 opname door bossen, landbouwareaal en grasland te stimuleren tot boven het niveau van de uitstoot.

 

“LULUCF gaat over de positieve bijdragen van land- en bosbouw aan de strijd tegen klimaatverandering.” Aldus rapporteur Norbert Lins (EPP, DE). “Het Parlement heeft gezorgd voor een juiste balans tussen flexibiliteit en vergelijkbare regels voor verantwoording voor alle 28 lidstaten. Ik ben ervan overtuigd dat we er in geslaagd zijn om de bio-economie te versterken - hout voor huizenbouw, meubels en bio-energie (..). Met deze wetgeving geven we een signaal af: we willen in Europa dat onze bossen op een duurzame manier beheerd worden. We willen een hoog niveau van bosbouw behouden Europa”, voegt hij eraan toe.

 

Volgende stappen

 

De wet over CO2-reducties werd aangenomen met 343 stemmen tegen 172 en 170 onthoudingen. De tekst over LULUCF werd aangenomen met 574 stemmen tegen 79 en 32 onthoudingen. Beide wetsteksten moeten nog worden goedgekeurd door de Raad voordat ze inwerking kunnen treden.