Verwezenlijkingen 2014-2018 

 
 

Het Parlement is het hart van de Europese democratie. Rechtstreeks gekozen vertegenwoordigers van de Europese burgers debatteren en beslissen samen met de Raad over wetten.

Wetgeving is echter slechts één van de taken van het Parlement. De leden van het Europees Parlement bespreken en bepalen de politieke agenda in belangrijke debatten met nationale en internationale leiders, brengen zaken onder de aandacht, beoordelen de noodzaak om actie te ondernemen en geven een aanzet tot herziening van wetten en regels.

Leden van het Europees Parlement beoordelen het werk van de Europese Commissie, volgen op hoe de EU-wetgeving in de lidstaten wordt uitgevoerd en roepen machtige instellingen en organisaties ter verantwoording, in het bijzonder wanneer de grondrechten in gevaar komen. Aansluitend bij de bezorgdheden van de burgers gebruiken zij hun recht - en plicht - om de resultaten van het EU-beleid ter plaatse te controleren, toezicht te houden op (en te stemmen over) onderhandelingen over internationale overeenkomsten en indien nodig een veto uit te spreken over de acties van de Commissie.

Lees FAQ over het werk van de leden van het Europees Parlement

Het Parlement heeft ook zijn interne regels gewijzigd om een efficiëntere en steeds transparantere EU-wetgeving in de afgelopen vier jaar mogelijk te maken. Dringende zaken, met name maatregelen om de lidstaten te helpen zich te herstellen van de financiële crisis, werden in versnelde procedures behandeld.

Wetgeving

Belangrijke wetgevingsbesluiten in de afgelopen 4 jaar

Aanzet geven tot nieuwe regels

Het Parlement heeft resoluties aangenomen die de bezorgdheden en verwachtingen die bij de burgers leven moeten omzetten in nieuwe voorstellen van de Commissie en zo aanleiding geven tot herzieningen van bestaande wetten.

Voorbeelden: het Europees Parlement roept op tot bescherming van klokkenluidersprotection, langere levensduur van producten, eerlijke prijzen voor landbouwers ...

Toen er schandalen of misbruiken van mogelijke grootschalige gevolgen aan het licht kwamen (zoals Luxleaks, Panama Papers, het bedriegen van autofabrikanten over emissies, pesticidenvergunningen), heeft het Parlement speciale commissies ingesteld om diepgaand onderzoek te voeren en hoorzittingen te houden om de betrokkenen ter verantwoording te roepen. Hun bevindingen en aanbevelingen werden gebruikt om nieuwe voorstellen voor de Commissie te formuleren.

Voorbeelden: TAX3, EMIS, PEST, TERR, PANA

Goedkeuringen controle van de EU-begroting

Het Parlement en de Raad zijn samen verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarlijkse begroting van de Unie. Het Parlement heeft ook inspraak in de langetermijnbegroting van de EU, het zg. 'meerjarig financieel kader'. Goedkeuring van het Parlement is nodig om in werking te kunnen treden.

Daarnaast is het Europees Parlement ook degene die kwijting geeft. Dit betekent dat ze moet controleren hoe het jaarlijkse budget wordt besteed en vervolgens het begrotingsbeheer van elke EU-instelling wel of niet goedkeurt.

Onderzoek

De leden van alle parlementscommissies houden nauwlettend in de gaten hoe de EU-wetgeving ten uitvoer wordt gebracht en hoe deze van invloed is op het leven van de burgers. Zij kunnen de Europese Commissie ter verantwoording roepen voor haar werkzaamheden en de besteding van EU-gelden.

Onderzoeksmissies en ad-hoc-delegaties verzamelden ter plaatse bewijsmateriaal om na een grondige beoordeling te besluiten of verdere stappen moeten worden genomen.

Voorbeelden: Bezoeken aan vluchtelingenkampen in Turkije, delegaties die onderzoek doen naar de rechtsstaat in Malta en Slovakije ...

De leden van het Europees Parlement stellen ook schriftelijke vragen aan de Commissie over dringende kwesties, soms gevolgd door een resolutie die in de plenaire vergadering door fracties is ingediend.

Waar nodig heeft het Parlement zijn veto uitgesproken over besluiten van de Commissie (in gedelegeerde en uitvoeringshandelingen) wanneer de leden van het Europees Parlement van mening waren dat de uitvoerende macht haar bevoegdheden had overschreden.

Voorbeelden: suiker in baby-voeding, energiedrankjes, cadmium

Internationale verdragen

De leden van het Europees Parlement volgen de onderhandelingen van de Commissie over internationale verdragen op de voet en namen resoluties aan om meer transparantie en een grotere betrokkenheid van het Parlement mogelijk te maken, in de aanloop naar een definitief akkoord waarvoor de instemming van het Parlement (d.w.z. goedkeuring of verwerping) vereist is voordat het in werking kan treden.

Voorbeelden: BREXIT, TTIP, CETA

Verzoekschriften van burgers

De commissie Verzoekschriften van het Parlement heeft sinds juli 2014 ongeveer 6400 verzoekschriften ontvangen en heeft klachten, verzoeken en opmerkingen van burgers over de toepassing van het EU-recht behandeld. De commissie fungeert als bemiddelaar tussen indieners van verzoekschriften en lidstaten om een specifiek probleem op te lossen. Verzoekschriften worden soms in plenaire vergadering opgevolgd door middel van debatten, mondelinge vragen en resoluties.

Voorbeelden: strijd tegen onzekere arbeidspraktijken in de EU, de rechten van personen met een handicap, non-discriminatie van minderheden in de EU, rechten van kinderen.

strijd tegen onzekere arbeidspraktijken in de EU, rechten van personen met een handicap, non-discriminatie van minderheden in de EU, kinderrechten.

Stemmingen om in de gaten te houden bij het einde van de achtste termijn

Ongeveer 328 wetgevingsdossiers (waaronder 46 dossiers over het meerjarig financieel kader) zijn nog in behandeling (per september 2018). Belangrijke beslissingen liggen in het verschiet, zoals:

Uitgebreide analyse van de Onderzoeksdienst van het EP: Issues to watch in 2018