Terugblik 2014-2018 

 
 

Deel deze pagina: 

Het Parlement is het hart van de Europese democratie. Rechtstreeks gekozen vertegenwoordigers van de Europese burgers debatteren en beslissen samen met de raad over wetten.

Wetgeving is echter slechts één van de taken van het Parlement. De EP-leden bespreken en bepalen de politieke agenda in belangrijke debatten met nationale en internationale leiders. Ze brengen zaken onder de aandacht, beoordelen wanneer actie moet worden ondernomen en geven aanzet tot de herziening van wetten en regels.

In de periode 2014- 2018 beoordeelden de leden van het Europees Parlement het werk van de Europese Commissie. Zij volgden op hoe EU-wetgeving in de lidstaten werd uitgevoerd en riepen instellingen en organisaties ter verantwoording, in het bijzonder wanneer fundamentele rechten in gevaar kwamen. De EP-leden controleerden EU-beleid, hielden toezicht op (en stemden over) onderhandelingen over internationale overeenkomsten en indien nodig spraken ze een veto uit over de acties van de Commissie.

Briefing van de EP-onderzoeksdienst over de prestaties van de Europese Commissie tot op heden

Lees de veelgestelde vragen over het werk van de Parlementsleden

Het Parlement wijzigde ook zijn interne reglement, om een efficiëntere en transparantere EU-wetgeving mogelijk te maken. Dringende zaken zoals maatregelen om de lidstaten te helpen herstellen van de financiële crisis werden in versnelde procedures behandeld. Lees hier meer over het akkoord over verbeterde wetgeving.

Afgeronde wetgeving

De belangrijkste wetgevingsbesluiten in de afgelopen 4 jaar

Overzicht: stapsgewijze wetgeving op alle beleidsterreinen sinds 2014

Aanzet geven tot nieuwe regels

Het Parlement heeft resoluties aangenomen die de zorgen en verwachtingen van burgers moeten omzetten in nieuwe voorstellen van de Commissie en daarmee aanleiding gaven tot herzieningen van bestaande wetten.

Voorbeelden: Het Europees Parlement riep op tot bescherming van klokkenluiders, langere levensduur van producten en eerlijkere prijzen voor boeren. Kijk hier voor alle resoluties en initiatieven van het Europees Parlement.

Toen er aan het licht kwam dat er misbruik werd gemaakt van zaken met mogelijk grootschalige gevolgen (zoals Luxleaks, Panama Papers, onwaarheden van fabrikanten over emissies, autorisatie voor pesticiden), heeft het Europees Parlement speciale commissies ingesteld om onderzoek te doen en hoorzittingen te houden om de betrokkenen ter verantwoording te roepen. Hun bevindingen en aanbevelingen werden gebruikt om nieuwe voorstellen voor de Commissie te formuleren.

Voorbeelden: TAX3, EMIS, PEST TERR, PANA

Goedkeuring en controle EU-begroting

Het Europees Parlement en de lidstaten zijn samen verantwoordelijk voor de jaarlijkse begroting van de EU. Het EP heeft ook inspraak in de langetermijnbegroting van de EU, het zogeheten meerjarig financieel kader. Goedkeuring van het Parlement is ook nodig voor het in werking treden van en het verlenen van kwijting voor de begroting. Dit betekent dat het Parlement moet controleren hoe het jaarlijkse budget wordt besteed om vervolgens de toestemming te verlenen, uit te stellen of te onthouden.

Onderzoek

De leden van de verschillende Parlementscommissies hielden nauwlettend in de gaten hoe de EU-wetgeving werd uitgevoerd en de invloed ervan op het leven van burgers. Ze kunnen de Europese Commissie ter verantwoording roepen voor haar werkzaamheden en de manier waarop EU-geld wordt besteed. Onderzoeksmissies en ad-hoc-delegaties verzamelden ter plaatse bewijsmateriaal om te besluiten of verdere actie nodig was.

Voorbeelden: bezoeken aan vluchtelingenkampen in Turkije, onderzoek naar de rechtsstaat in Malta en Slowakije.

De leden van het Europees Parlement stelden ook schriftelijke vragen aan de Commissie over dringende kwesties, soms gevolgd door een resolutie die in de plenaire vergadering door de politieke groepen werd ingediend.

Waar nodig heeft het Parlement haar veto uitgesproken over de besluiten van de Commissie (door middel van gedelegeerde- en uitvoeringshandelingen). Dit gebeurt wanneer de EP-leden van mening zijn dat de uitvoerende macht haar bevoegdheden had overschreden.

Voorbeelden: suiker in babyvoeding, energiedrankjes, cadmium

Internationale verdragen

De EP-leden volgen de onderhandelingen van de Europese Commissie over internationale verdragen op de voet en namen resoluties aan voor meer transparantie en een grotere rol voor het Europees Parlement in elk definitief akkoord waarbij instemming (d.w.z. goedkeuring of verwerping) vereist is voordat het in werking kan treden.

Voorbeelden: Brexit, TTIP, CETA

Verzoekschriften van burgers

De Commissie Verzoekschriften van het Parlement heeft sinds juli 2014 ongeveer 6400 verzoekschriften ontvangen en heeft klachten, vragen en opmerkingen van burgers over de toepassing van het EU-recht behandeld. De commissie fungeert als bemiddelaar tussen burgers en lidstaten om specifieke problemen op te lossen. Verzoekschriften werden soms geagendeerd door middel van debatten, mondelinge vragen en resoluties in de plenaire vergadering

Voorbeelden: strijd tegen onzekere arbeidspraktijken, rechten van personen met een beperking, non-discriminatie van minderheden in de EU, kinderrechten.

Wat Europa voor jou doet: meer over de invloed van EU-wetgeving op specifieke groepen

Wat heeft de EU voor mij gedaan (video)

Laatste stemmingen huidige Europees Parlement

Ongeveer 200 wetgevingsdossiers (waaronder 46 dossiers over het meerjarig financieel kader) zijn nog in behandeling (per 1 februari 2019). Alle trialoog-onderhandelingen die nog openstaan aan het einde van februari worden uitgesteld. Hieronder een (niet volledig) overzicht van belangrijke beslissingen die nog te verwachten zijn: