Reforma Unii Europejskiej  

Aby odpowiedzieć na kluczowe polityczne wyzwania, zwiększyć skuteczność swoich działań, odzyskać zaufanie obywateli i sprawić, że gospodarka strefy euro będzie bardziej odporna na wstrząsy zewnętrzne Unia Europejska musi w pierwszej kolejności w pełni wykorzystać możliwości Traktatu z Lizbony. Potem, ewentualnie, można przystąpić do dalej idącej reformy. Takie jest główne przesłanie trzech rezolucji poświęconych rozwojowi Unii Europejskiej, które będą głosowane w czwartek.

Pierwsza rezolucja, której projekt przygotowali Mercedes Bresso (S&D, Włochy) i Elmar Brok (EPL, Niemcy), skupia się na optymalnym wykorzystaniu możliwości prawnych, które daje traktat lizboński. Wskazuje na zalety tak zwanej „metody wspólnotowej” w procesie decyzyjnym Unii w porównaniu do mniej skutecznego podejścia międzyrządowego. Zwraca uwagę, że Rada Europejska (szefowie państw lub rządów) powinna trzymać się swojej traktatowej roli polegającej na definiowaniu ogólnych priorytetów politycznych i nie ingerować w proces ustawodawczy zarezerwowany dla Rady UE (skupiającej ministrów w państw członkowskich) i Parlamentu Europejskiego.


Druga rezolucja (sprawozdawcą jest Guy Verhofstadt, ALDE, Belgia) stwierdza, że kolejne kryzysy wykazały niewystarczającą zdolność Unii do szybkiej i skutecznej reakcji. Ta obserwacja jest punktem wyjścia dla rozważenia możliwości poszerzenie zasobu narzędzi traktatowych, które Unia ma do dyspozycji. Mogłaby na to pozwolić gruntowna reforma traktatu lizbońskiego.


W trzeciej rezolucji, przygotowanej przez Reimera Böge (EPL, Niemcy) i Pervenche Berès (S&D, Francja) posłowie zwracają uwagę na niezadowalający poziomie konwergencji, niedostateczną współpracę polityczną w strefie euro i brak jej politycznej podmiotowości. Aby zaradzić tej sytuacji proponują strategię konwergencji skoncentrowaną na rynku pracy, inwestycjach, wydajności produkcji i spójności społecznej. Finanse na tak pomyślaną reformę malałoby zapewnić rozwiniecie własnej zdolności budżetowej strefy euro, uzyskanej dzięki kontrybucji je państw czlonkowskich.


Wszystkie trzy propozycje są częścią pakietu, w którym Parlamentu Europejskiego przedstawia swoje stanowisko w sprawie przyszłości integracji europejskiej w momencie, gdy mija dokładnie 60. lat od podpisania Traktatów Rzymskich. Rezolucje nie maja charakteru ustawodawczego.


Kodeks postępowania: 2014/2249(INI), 2014/2248(INI), 2015/2344(INI)

Debata: wtorek, 14 lutego

Głosowanie: czwartek, 16 lutego

Procedura: rezolucja nieustawodawcza

#EUbudzet #strefaeuro #eurozone