Luka emerytalna między płciami wynosi 40% dlatego konieczne są zmiany 

Należy skuteczniej walczyć z nierównością płci w dziedzinie płac, w celu przeciwdziałania luce emerytalnej, która w EU wynosi prawie 40%.

Różnice w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn wynoszące 39,4% w UE, w 2014 roku, wzrosły w połowie państw członkowskich w przeciągu ostatnich pięciu lat. Najniższe różnice w wysokości emerytur są w Estonii (3,7%), największe na Cyprze (48%).

 

Różnice w wysokości emerytur wynikają głównie z różnic na rynku pracy: więcej kobiet pracuje na niepełny etat, za niższe stawki godzinowe, a także ma krótszy staż pracy z powodu obowiązków rodzinnych.


Posłowie przygotowali propozycje, które mają prowadzić do zmniejszenia luki emerytalnej:


  • Zmniejszenie nierówności poprzez walkę z dyskryminacją i stereotypami blokującymi dostęp do rynku pracy
  • Przyjęcie zasady równej płacy za tę samą pracę i oferowanie kobietom możliwości pracowania dłużej z krótszymi przerwami w zatrudnieniu
  • Elastyczne zasady pracy oraz “kredyty za opiekę” związane z urlopem macierzyńskim, ojcowskim oraz rodzicielskim lub z przerwą w pracy spowodowaną koniecznością opieki nad członkiem rodziny oraz zapewnienie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym
  • Środki korygujące w systemie emerytalnym zapewniające pomoc najsłabszym grupom
Debata: poniedziałek, 12 czerwca

Głosowanie: wtorek, 13 czerwca

Procedura: rezolucja nielegislacyjna

#GenderEquality, #pension gap, #paygap