Reforma systemu azylowego: rozpoczęcie rozmów z rządami UE o systemie dublińskim  

Parlament będzie gotowy do rozpoczęcia rozmów na temat zmian w unijnym systemie azylowym, po tym jak mandat negocjacyjny do rozmów z rządami UE zostanie zatwierdzony o północy, we wtorek.

Proponowane zmiany w tak zwanych przepisach dublińskich mają na celu zlikwidowanie słabości obecnego systemu i zapewnienie, że państwa UE przyjmą odpowiedzialność, akceptując sprawiedliwe rozmieszczenie osób ubiegających się o azyl w UE.

 

Po reformie państwo, do którego, po raz pierwszy przybywa osoba ubiegająca się o azyl, nie byłoby już automatycznie i wyłącznie odpowiedzialne za rozpatrzenie jej wniosku. Zamiast tego osoby ubiegające się o azyl należałoby rozmieszczać we wszystkich krajach UE, a osoba ubiegająca się o azyl mogłaby zostać automatycznie i szybko przeniesiona do innego kraju.


Państwa członkowskie UE, które nie akceptują sprawiedliwego rozdziału osób ubiegających się o azyl, powinny być narażone na ryzyko ograniczenia dostępu do funduszy UE.


Komisja Wolności Obywatelskich przyjęła pakiet poprawek, wprowadzających zmiany do wniosku legislacyjnego, który zostanie ogłoszony przez przewodniczącego Parlamentu na otwarciu sesji. Jeżeli do wtorku o północy nie zostanie zgłoszony żaden sprzeciw, zatwierdzony zostanie mandat negocjacyjny, zwierający powyższe poprawki i rozmowy z rządami państw UE będą się mogły rozpocząć jak tylko państwa członkowskie osiągną wspólne stanowisko w tej sprawie.

 

Fakty

 

Rozporządzenie dublińskie jest prawem UE, określającym, które państwo UE jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Prawo do ubiegania się o azyl jest określone w konwencji genewskiej, podpisanej przez wszystkie państwa członkowskie UE i włączonej do traktatów UE.

 


Procedura: Głosowanie nad mandatem negocjacyjnym (zwykła procedura ustawodawcza, pierwsze czytanie)

#Dublin #MigrationEU