Wieloletni budżet UE: priorytety Parlamentu Europejskiego na okres po 2020 r. 

W środę Parlament Europejski przyjmie stanowisko negocjacyjne w sprawie kolejnego długoterminowego budżetu UE, w tym podział kwot przewidzianych dla każdego unijnego programu.


Można się spodziewać, że Parlament będzie dążył do zwiększenia finansowania z wieloletniego unijnego budżetu (WRF) na 2021-2027 działań na rzecz młodzieży, badań, wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia i przeciwdziałania zmianom klimatu. Odpowiednie do politycznych celów środki powinny być też przeznaczone na sprostanie wyzwaniom, których ranga wzrosła w ostatnich latach, takich jak migracja, obrona i bezpieczeństwo. Posłowie będą też niewątpliwie chcieli uniknąć cięć funduszy przeznaczonych na długoletnią politykę rolną i na politykę spójności. Chcieliby też, aby nowe źródła dochodów bezpośrednich (pochodzące np. z kar opłacanych przez unikające opodatkowania firmy globalne) częściowo zastąpiły składki państw członkowskich finansowane w dużej mierze podatników.


Więcej informacji można znaleźć w komunikacie prasowym w sprawie głosowania w Komisji Budżetowej (05.11.2018, tekst po angielsku i po francusku).


Dokładne dane liczbowe do potwierdzenia na posiedzeniu plenarnym znajdują się w projekcie sprawozdania okresowego (tekst po angielsku).


Kolejne kroki


Po głosowaniu plenarnym w 14 listopada Parlament będzie gotowy do negocjacji z rządami państw członkowskich. Rozmowy będą mogły się rozpocząć, gdy tylko Rada UE (ministrowie z państw członkowskich) uzgodni wspólne stanowisko. Przyjęcie rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych 2021-2027 wymaga zgody Parlamentu.


Posłowie oczekują, że uda się "osiągnąć dobre porozumienie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 r., aby uniknąć poważnych komplikacji związanych z uruchomieniem nowych programów ze względu na zbyt późne przyjęcie ram finansowych, jak to miało miejsce w przeszłości".


Jak dzielony jest budżet UE


Około 94% budżetu UE trafia do obywateli, regionów, miast, gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw. Wydatki administracyjne UE stanowią około 6% całości wydatków.
Debata: wtorek, 13 listopada

Głosowanie: środa, 14 listopada

Procedura: Zgoda

Kod procedury. 2018/0166r(APP)

Konferencja prasowa: środa, 14 listopada, godz. 16:00