Czystsze powietrze: wezwanie do przestrzegania unijnych standardów 

Posłowie przedstawią sposoby ograniczania zanieczyszczeń powietrza w rezolucji, która zostanie przyjęta w środę.

Poprawa jakości powietrza wymaga działań na wszystkich szczeblach zarządzania, stwierdza projekt rezolucji. Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i zmniejszenie emisji CO2 z sektora transportu to podwójne wyzwania na obszarach miejskich, podczas gdy emisje amoniaku i metanu powodują zanieczyszczenie powietrza na obszarach wiejskich.

Kontekst

W maju 2018 roku Komisja Europejska skierowała do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Francji, Niemcom, Węgrom, Włochom, Rumunii i Zjednoczonemu Królestwu w związku z brakiem ograniczenia zanieczyszczenia powietrza. Ogółem w toku jest 13 postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego (Austria, Belgia, Czechy, Niemcy, Dania, Francja, Hiszpania, Węgry, Włochy, Luksemburg, Polska, Portugalia i Zjednoczone Królestwo).

Właściwe władze w państwach członkowskich muszą zaangażować się w nowy "dialog w sprawie czystego powietrza", łącząc kraje, regiony i miasta UE oraz wykorzystując fundusze UE do wspierania działań na rzecz poprawy jakości powietrza, zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej.


Głosowanie: środa, 13 marca

Procedura: rezolucja nielegislacyjna