Jak wybierani są posłowie do Parlamentu Europejskiego? 

Wybory europejskie odbywają się co pięć lat. Ostatnie wybory odbyły się w dniach 23–26 maja 2019 roku.


Każde państwo członkowskie ma ustaloną liczbę posłów do Parlamentu Europejskiego: od sześciu w przypadku Malty, Luksemburga, Cypru i Estonii do 96 w przypadku Niemiec; łączna liczba posłów wynosi 751.Parlament Europejski i Rada uzgodnili zmniejszenie liczby posłów z 751 do 705,  po odejściu 73 posłów brytyjskich, w momencie gdy Wileka Brytania przestanie być członkiem UE. Liczbę mandatów obniża się z myślą o ewentualnych przyszłych rozszerzeniach Unii, przy czym część miejsc w Parlamencie po posłach brytyjskich zostanie przydzielona krajom, które miały ich stosunkowo mniej.

Podział mandatów określono w traktatach Unii Europejskiej. Państwa o większej liczbie ludności mają więcej mandatów niż mniejsze państwa, które jednak otrzymują więcej mandatów niż wynikałoby to z rygorystycznie zastosowanej zasady proporcjonalności. System ten nazywany jest zasadą „degresywnej proporcjonalności”.


Wybory do Parlamentu Europejskiego są w dużej mierze regulowane przez krajowe ordynacje i tradycje wyborcze, ale istnieją również wspólne przepisy dla całej UE, które określono w prawie wyborczym z 1976 r.