Praca posłów do PE 

Posłowie do PE są wybranymi przedstawicielami obywateli UE. Reprezentują ich interesy oraz interesy swoich miast lub regionów w Europie. Słuchają opinii ludzi zgłaszających problemy lokalne i krajowe, grup interesu i przedsiębiorstw. Są prawodawcami UE, ale mogą również zwracać się z zapytaniami do Komisji i Rady Unii Europejskiej. Posłowie do PE odgrywają istotną rolę w ważnych sprawach naszych czasów, takich jak zmiana klimatu, migracja, prawa człowieka na świecie czy regulacja rynków finansowych.


Codzienna praca posłów do PE obejmuje pracę na rzecz wyborców w kraju ojczystym posła, pracę w komisjach, debaty w grupach politycznych oraz debaty i głosowania na posiedzeniach plenarnych. Posłowie do PE uczestniczą w posiedzeniach swoich komisji i grup politycznych, a także w wielu innych. Mogą również wchodzić w skład delegacji do spraw stosunków z państwami spoza UE, co może wiązać się z okazjonalnymi podróżami poza UE.

Praca w komisjach


Parlament jest podzielony na 20 wyspecjalizowanych komisji, które w pierwszej kolejności zajmują się przedkładanymi Parlamentowi wnioskami ustawodawczymi.


Komisje odnoszą się do wniosków ustawodawczych, przyjmując sprawozdania z poprawkami do projektów aktów prawnych (po przegłosowaniu w komisjach, a przed debatą i głosowaniem na posiedzeniu plenarnym poprawki i rezolucje są omawiane przez grupy polityczne). Komisje powołują również zespół posłów, którzy będą prowadzić negocjacji z Radą w sprawie prawodawstwa UE. Ponadto przyjmują rezolucje z własnej inicjatywy, organizują wysłuchania z udziałem ekspertów oraz nadzorują inne organy i instytucje UE.


Każda komisja liczy od 25 do 76 członków i tyle samo zastępców.


Każda komisja wybiera spośród swoich członków przewodniczącego oraz maksymalnie czterech wiceprzewodniczących, którzy razem tworzą prezydium komisji przez dwuipółletnią kadencję. Skład polityczny komisji odzwierciedla skład zgromadzenia plenarnego.


Parlament może także powoływać podkomisje i specjalne komisje tymczasowe w celu zajęcia się kwestiami szczegółowymi oraz może powoływać komisje śledcze w celu zbadania zarzutów naruszenia lub niewłaściwego administrowania w stosowaniu prawa UE.


Posiedzenia komisji parlamentarnych zwykle odbywają się w Brukseli. Ich debaty są publiczne i co do zasady można je śledzić dzięki internetowym transmisjom na żywo.