Ustalenia dotyczące personelu: asystenci parlamentarni 

W ramach ustalonego przez Parlament budżetu posłowie mogą sami wybierać swoich współpracowników. W 2019 r. maksymalna miesięczna kwota na pokrycie wszystkich kosztów związanych z zatrudnieniem osobistych asystentów wynosiła 24 943 EUR dla każdego posła. Środki te nie są wypłacane bezpośrednio posłom.


Posłowie mogą mieć asystentów dwóch kategorii:

  • Akredytowani asystenci pracujący w Brukseli (Luksemburgu lub Strasburgu) podlegają bezpośrednio administracji Parlamentu, zgodnie z warunkami zatrudnienia pracowników tymczasowych UE. Posłowie mogą zatrudnić maksimum trzech asystentów (pod pewnymi warunkami czterech). Co najmniej jedna czwarta budżetu musi być przeznaczona na akredytowanych asystentów.
  • Posłowie mogą zatrudniać również „lokalnych” asystentów pracujących w ich państwach członkowskich. Zatrudnieniem asystentów lokalnych zajmują się wykwalifikowani płatnicy, zapewniający poszanowanie przepisów dotyczących opodatkowania i zabezpieczenia społecznego. Na asystentów lokalnych można przeznaczyć do 75% budżetu przeznaczonego na asystentów.

Poza zatrudnianiem akredytowanych i lokalnych asystentów maksymalnie jedna czwarta dostępnego budżetu może zostać wykorzystana na opłacenie usług świadczonych przez usługodawców wybranych przez posła, np. na opłacenie badania eksperckiego na konkretny temat.


Asystenci są zobowiązani unikać dodatkowego zatrudnienia, które mogłoby spowodować konflikt interesów. Od 2009 r. posłowie nie mogą już zatrudniać swoich bliskich krewnych.


Nazwiska wszystkich asystentów lub nazwy osób prawnych świadczących usługi asystenta są publikowane na stronie internetowej Parlamentu przez cały okres trwania umowy, chyba że dany asystent uzyska odstępstwo z należycie uzasadnionych względów bezpieczeństwa.