Partie polityczne i fundacje polityczne na poziomie europejskim 

Partie polityczne na poziomie europejskim


Czym jest partia polityczna na poziomie europejskim?


Europejska partia polityczna to organizacja realizująca program polityczny. W skład takiej partii wchodzą partie krajowe lub indywidualni członkowie; jest ona reprezentowana w kilku państwach członkowskich i zarejestrowana przez Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych („Urząd”). Zgodnie z traktatami „partie polityczne na poziomie europejskim przyczyniają się do kształtowania europejskiej świadomości politycznej i do wyrażania woli obywateli Unii”.


Jeden z warunków polega na tym, że partie członkowskie muszą być reprezentowane w co najmniej jednej czwartej państw członkowskich przez posłów do Parlamentu Europejskiego, do parlamentów narodowych lub do parlamentów bądź zgromadzeń regionalnych.


Więcej informacji można znaleźć w art. 10 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A12012M%2FTXT) oraz art. 224 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT).


Jak finansuje się partie polityczne na poziomie europejskim?


Od lipca 2004 r. europejskie partie polityczne mogą co roku otrzymywać środki finansowe z Parlamentu Europejskiego w formie dotacji operacyjnej. Może ona pokrywać do 90% wydatków partii; resztę należy pokryć ze środków własnych, na przykład opłat członkowskich i darowizn. Nowe zasady finansowania europejskich partii politycznych i fundacji zostały zatwierdzone przez Parlament Europejski w dniu 17 kwietnia 2018 r.


Jakie wydatki można pokryć z dotacji, a jakich nie?


Dotacje mają być wykorzystywane na pokrycie wydatków bezpośrednio związanych z celami określonymi w programie politycznym partii, takich jak:

 • posiedzenia i konferencje,
 • publikacje, analizy i ogłoszenia,
 • koszty administracyjne i kadrowe oraz koszty podróży,
 • koszty kampanii związanych z wyborami europejskimi.

Dotacji nie można wykorzystać m.in. na pokrycie takich wydatków jak:

 • koszty kampanii związanych z referendami i wyborami (z wyjątkiem wyborów europejskich),
 • bezpośrednie lub pośrednie finansowanie partii krajowych, kandydatów w wyborach oraz fundacji politycznych na poziomie zarówno krajowym, jak i europejskim,
 • długi i ich obsługa.

Fundacje polityczne na poziomie europejskim


Czym jest fundacja polityczna na poziomie europejskim?


Fundacja polityczna na poziomie europejskim powiązana jest z partią polityczną na poziomie europejskim i wspiera oraz uzupełnia cele tej partii. Fundacja polityczna na poziomie europejskim tworzy analizy i wnosi wkład w debaty dotyczące europejskiej polityki publicznej. Angażuje się również w powiązane działania, na przykład organizuje seminaria, szkolenia, konferencje i badania.


Jak finansowane są fundacje polityczne na poziomie europejskim?


W okresie od października 2007 r. do sierpnia 2008 r. fundacje były finansowane z dotacji na działania przyznawanych przez Komisję Europejską w ramach projektu pilotażowego. Od września 2008 r. Parlament Europejski przejął ich finansowanie i obecnie przyznaje roczne dotacje operacyjne. Dotacja może pokryć do 90% wydatków fundacji; pozostałą część należy pokryć ze środków własnych, na przykład ze składek członkowskich i darowizn.


Jakie wydatki można pokryć z dotacji, a jakich nie?


Dotację można wykorzystać na pokrycie wydatków bezpośrednio związanych z działaniami określonymi w programie działalności fundacji, takich jak:

 • posiedzenia i konferencje,
 • publikacje, analizy i ogłoszenia,
 • koszty administracyjne, kadrowe i koszty podróży.

Dotacji nie można wykorzystać m.in. na pokrycie takich wydatków jak:

 • koszty kampanii związanych z referendami i wyborami,
 • bezpośrednie lub pośrednie finansowanie partii krajowych, kandydatów w wyborach oraz krajowych fundacji politycznych,
 • długi i ich obsługa.

Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych


Od 2016 r. europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne są rejestrowane i kontrolowane przez Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych („Urząd”), który może również nakładać na nie kary. Urząd jest organem niezależnym od Parlamentu Europejskiego. W przypadku wątpliwości, czy partia lub fundacja spełnia niezbędne wymagania, PE, Rada lub Komisja mogą złożyć do Urzędu wniosek o zweryfikowanie sytuacji. Przed podjęciem decyzji o wyrejestrowaniu partii lub fundacji Urząd musi zasięgnąć opinii komitetu niezależnych wybitnych osobistości. Urząd jest reprezentowany przez dyrektora, który podejmuje wszystkie decyzje w imieniu Urzędu.