Kim są posłowie sprawujący kluczowe funkcje w PE i jak są wybierani? 

Przewodniczący Antonio Tajani podczas sesji plenarnej w Strasburgu. © European Parliament,  

Na pierwszej sesji plenarnej po wyborach europejskich Parlament wybiera nowego przewodniczącego, 14 nowych wiceprzewodniczących i pięciu kwestorów.


Wszystkie obieralne stanowiska w Parlamencie, tzn. stanowisko przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, kwestora, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji oraz przewodniczącego i wiceprzewodniczącego delegacji, są obsadzane co dwa i pół roku, czyli raz na początku i raz w połowie pięcioletniej kadencji Parlamentu. Mandat osób piastujących te funkcje można przedłużyć na kolejną kadencję.


Przy wyborze przewodniczącego, wiceprzewodniczących i kwestorów należy wziąć pod uwagę potrzebę zapewnienia ogólnej sprawiedliwej reprezentacji państw członkowskich i poglądów politycznych.


Przewodniczący Parlamentu Europejskiego


Przewodniczący kieruje działalnością Parlamentu, przewodniczy posiedzeniom plenarnym i podpisuje roczny budżet UE. Przewodniczący reprezentuje Parlament na zewnątrz oraz w stosunkach Parlamentu z innymi instytucjami UE.


W styczniu 2017 r. na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego został wybrany Antonio TAJANI.


Jak jest wybierany przewodniczący Parlamentu Europejskiego?


Wybór przewodniczącego jest pierwszym aktem nowego Parlamentu Europejskiego. Kandydata na przewodniczącego może zgłosić grupa polityczna lub co najmniej 38 posłów do PE. Wybory odbywają się w tajnym głosowaniu. Aby zostać wybranym, kandydat musi zdobyć bezwzględną większość ważnych głosów, tj. 50% plus jeden głos.


Jeżeli żaden kandydat nie zostanie wybrany w pierwszej turze głosowania, ci sami lub inni kandydaci mogą stanąć na tych samych warunkach do drugiej rundy głosowania. W razie konieczności procedura może być powtórzona po raz trzeci, ponownie na tych samych zasadach.


Jeśli po trzech turach głosowania żaden kandydat nie otrzyma bezwzględnej większości oddanych głosów, w czwartej turze uczestniczą tylko dwaj kandydaci, którzy w trzeciej turze otrzymali największą liczbę głosów. Wybrany zostaje ten z nich, który uzyska więcej głosów (w przypadku tej samej liczby głosów na tym etapie za zwycięzcę uznaje się kandydata starszego wiekiem).


Kim są wiceprzewodniczący i kwestorzy?


Wiceprzewodniczący mogą w razie potrzeby zastępować przewodniczącego w wykonywaniu jego obowiązków, w tym w przewodniczeniu posiedzeniom plenarnym. Są oni również członkami Prezydium – organu odpowiedzialnego za wszystkie sprawy administracyjne, kadrowe i organizacyjne w Parlamencie. Kwestorzy zajmują się sprawami administracyjnymi bezpośrednio dotyczącymi samych posłów.


Parlament Europejski ma 14 wiceprzewodniczących i pięciu kwestorów.


Jak są oni wybierani?


Kandydatów na stanowiska wiceprzewodniczącego i kwestora może wysunąć grupa polityczna lub co najmniej 38 posłów. Wiceprzewodniczący są wybierani w jednym tajnym głosowaniu spośród wszystkich kandydatów. Porządek wyboru kandydatów decyduje o porządku pierwszeństwa.


Kim są przewodniczący grup politycznych i jak są wybierani?


W Parlamencie Europejskim 8 kadencji było 8 grup politycznych. Każda grupa polityczna wybiera własnego przewodniczącego lub przewodniczących. Przewodniczący grup politycznych i przewodniczący PE stanowią Konferencję Przewodniczących (http://www.europarl.europa.eu/organs/confpres/default_en.htm).


Konferencja Przewodniczących organizuje prace Parlamentu i planuje działalność ustawodawczą, decyduje o zakresie obowiązków i członkostwie w komisjach i delegacjach oraz odpowiada za kontakty z innymi instytucjami UE, parlamentami narodowymi i państwami trzecimi.


Kim są przewodniczący komisji i jak są wybierani?


Podczas posiedzeń inauguracyjnych (a także w połowie kadencji, kiedy na poszczególne stanowiska wybierane są nowe osoby) komisje parlamentarne wybierają przewodniczących i wiceprzewodniczących. W wyborach odbywających się w połowie kadencji Parlamentu można również przedłużyć mandaty dotychczasowych przewodniczących i wiceprzewodniczących na drugą kadencję.


Każda komisja w odrębnym głosowaniu wybiera swoje prezydium, w którego skład wchodzą przewodniczący i wiceprzewodniczący. Liczbę wybieranych wiceprzewodniczących określa cały Parlament na wniosek Konferencji Przewodniczących.


Stałe delegacje międzyparlamentarne Parlamentu (ds. stosunków z parlamentami spoza UE) również wybierają swoich przewodniczących i wiceprzewodniczących, stosując tę samą procedurę co komisje.


Kim są koordynatorzy w komisjach i jak są wybierani?


Grupy polityczne wybierają swoich „koordynatorów” w komisjach parlamentarnych. Są oni politycznymi liderami danej grupy w poszczególnych komisjach. Koordynują opinie grupy na tematy omawiane przez komisję i wspólnie z przewodniczącym i wiceprzewodniczącymi organizują prace komisji.