Weryfikacja nowych posłów do PE 

Weryfikacja mandatów nowych posłów do Parlamentu Europejskiego ma na celu stwierdzenie, czy nie zajmują oni innego stanowiska niepołączalnego z wykonywaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. „Niepołączalność stanowisk” obejmuje pełnienie funkcji w rządzie lub parlamencie państwa członkowskiego UE, w Komisji Europejskiej, Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zarządzie Europejskiego Banku Centralnego, Trybunale Obrachunkowym lub Europejskim Banku Inwestycyjnym. Mandatu posła do PE nie mogą sprawować również czynni urzędnicy pracujący w instytucjach lub organach UE, które na mocy traktatów UE gospodarują funduszami wspólnotowymi.


Po oficjalnym ogłoszeniu wyników wyborów państwa członkowskie podają nazwiska osób, które zdobyły mandaty w PE, a przewodniczący zwraca się do właściwych organów państw członkowskich o podjęcie działań niezbędnych do uniknięcia niepołączalności stanowisk.


Przed objęciem mandatu nowi posłowie, o których wyborze powiadomiono Parlament, muszą złożyć pisemne oświadczenia, w których informują, że nie zajmują stanowiska niepołączalnego z wykonywaniem mandatu posła do PE. Oświadczenia należy złożyć najpóźniej sześć dni przed posiedzeniem inauguracyjnym Parlamentu.


Weryfikacji mandatów nowych posłów do PE dokonuje następnie Komisja Prawna Parlamentu, która na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie sporządza stosowną decyzję. Decyzję tę przekazuje się przewodniczącemu, który ogłasza ją na kolejnym posiedzeniu plenarnym. Poza sprawdzaniem mandatów Parlament wydaje również decyzje w sprawie ewentualnych sporów zgodnie z aktem z dnia 20 września 1976 r., z wyjątkiem tych, które wynikają z krajowych przepisów wyborczych.


Jeżeli poseł sprawuje stanowisko niepołączalne z wykonywaniem mandatu posła, Parlament „stwierdza wakat”.