Immunitet parlamentarny 

Immunitet parlamentarny nie jest osobistym przywilejem posła, tylko gwarancją, że poseł może swobodnie wykonywać mandat bez obaw o arbitralne prześladowania polityczne. Jest zatem gwarancją niezależności i integralności Parlamentu jako instytucji.

Wobec posłów do Parlamentu Europejskiego nie można prowadzić dochodzenia ani postępowania sądowego ani ich zatrzymywać z powodu opinii lub stanowiska zajętego przez nich w głosowaniu w czasie wykonywania obowiązków poselskich.

Immunitet posła do PE jest podwójny:

  • poseł korzysta z niego na terytorium swojego państwa na takich samych zasadach, na jakich z immunitetu korzystają posłowie do parlamentu krajowego;
  • na terytorium pozostałych państw członkowskich poseł korzysta z immunitetu chroniącego przed zatrzymaniem oraz immunitetu jurysdykcyjnego ( 9 Protokołu nr 7).

Nie można powoływać się na immunitet w przypadku, gdy poseł do Parlamentu Europejskiego został schwytany na gorącym uczynku.

 

Warsztaty poświęcone kwestii immunitetu poselskiego w UE. © Parlament Europejski 

Jak można uchylić immunitet lub skorzystać z niego?


Jeżeli właściwe organy krajowe zwrócą się do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu posła do PE (lub jeżeli poseł albo były poseł zwróci się o skorzystanie z immunitetu), przewodniczący Parlamentu ogłasza na posiedzeniu plenarnym, że Parlament otrzymał taki wniosek, i odsyła sprawę do komisji przedmiotowo właściwej, którą jest Komisja Prawna.


Komisja ta może zwrócić się o dostarczenie wszelkich informacji bądź wyjaśnień, które uzna za niezbędne. Zainteresowany poseł ma prawo do złożenia ustnych wyjaśnień i może przedłożyć dokumenty lub inne dowody na piśmie.


Obradując za zamkniętymi drzwiami, komisja przyjmuje dokument zalecający Parlamentowi jako instytucji przyjęcie lub odrzucenie wniosku, tj. uchylenie lub utrzymanie immunitetu. Podczas pierwszej sesji plenarnej po podjęciu decyzji przez komisję Parlament podejmuje decyzję zwykłą większością głosów. Po głosowaniu przewodniczący natychmiast informuje danego posła do PE i właściwe organy odpowiedniego państwa członkowskiego o decyzji Parlamentu.


Czy poseł utrzymuje mandat nawet po uchyleniu immunitetu?


Tak. Mandat posła do PE jest mandatem krajowym i nie może go odebrać żaden inny organ. Ponadto uchylenie immunitetu nie oznacza uznania posła za winnego. Umożliwia ono tylko krajowym organom sądowym prowadzenie postępowania. Ponieważ posłowie do PE są wybierani na mocy krajowych ordynacji wyborczych, jeżeli dany poseł do PE zostanie uznany za winnego popełnienia przestępstwa karnego, do władz państwa członkowskiego należy podjęcie decyzji, czy zostanie on pozbawiony mandatu.