Udostępnij tę stronę: 

Najważniejsze dane na temat handlu światowego UE w infografice: eksport, import, liczba powiązanych miejsc pracy w UE i inne informacje.

Znaczenie handlu światowego 

UE zawsze popierała wymianę handlową: nie tylko poprzez usuwanie barier w handlu między państwami UE, ale również poprzez zachęcanie innych państw do handlu z UE. W 2016 r. wywóz z UE stanowił 15,6 % światowego eksportu, a wwóz do UE 14,8 % światowego importu, co sprawiło, że UE, obok USA i Chin, jest jednym z największych na świecie podmiotów handlowych.

Umowy handlowe

Obecnie UE jest stroną 116 obowiązujących umów handlowych lub umów będących w trakcie aktualizacji lub negocjacji.

Umowy handlowe są nie tylko okazją do obniżenia taryf, ale również do skłonienia naszych partnerów do uznania unijnych norm jakości i norm bezpieczeństwa oraz do poszanowania produktów o chronionej nazwie pochodzenia, takich jak szampan czy ser Roquefort. Jest to bardzo ważne, ponieważ europejskie produkty żywnościowe cieszą się światową renomą ze względu na ich doskonałą jakość i tradycję, z której się wywodzą.

Umowy handlowe 

UE stosuje również umowy handlowe w celu określenia norm środowiskowych i norm pracy, na przykład w celu uniknięcia wwozu produktów wytwarzanych z wykorzystaniem pracy dzieci.

Ostatnią umowę handlową UE podpisała z Japonią, ale w takcie negocjacji jest wiele innych umów.

Przywóz i wywóz Unii Europejskiej

Unijny przywóz i wywóz towarów 

Będąc częścią największego na świecie jednolitego rynku, przedsiębiorstwa europejskie uzyskują korzyści skali. Czerpią również korzyści z porozumień handlowych, które umożliwiają im eksport wielu usług i towarów. Jednocześnie przedsiębiorstwa zagraniczne, które chcą eksportować do UE, muszą spełniać te same wysokie standardy, co lokalne przedsiębiorstwa, więc nie istnieje ryzyko nieuczciwej konkurencji ze strony przedsiębiorstw spoza UE wybierających „drogę na skróty”.

Jeśli chodzi o eksport towarów, największym partnerem UE są USA (20 %), Chiny (10,5 %) i Szwajcaria (8 %). UE importuje głównie z Chin (20,2 %), następnie z USA (13,8 %) i Rosji (7,8 %).

Kierunki eksportu państw UE 

Handel z państwami spoza UE doprowadził do powstania milionów miejsc pracy w Europie. W 2015 r. Komisja Europejska oszacowała, że około 26 mln miejsc pracy jest związanych z handlem z państwami spoza UE. Dzięki jednolitemu rynkowi wzrosła również wymiana handlowa między państwami UE.

Ponadto przywóz towarów i usług spoza UE zmusił przedsiębiorstwa europejskie do zwiększenia konkurencyjności, co dla konsumentów oznacza większy wybór i niższe ceny.

Miejsca pracy związane z handlem z państwami spoza UE