Udostępnij tę stronę: 

Lasy są kluczowe dla walki ze zmianą klimatu, dlatego Parlament Europejski chce zapewnić, że ich dobrostan będzie utrzymany.

Lasy w Unii Europejskiej

Powierzchnia lasów w Unii Europejskiej wynosi 182 mln hektarów. Stanowią one 43% powierzchni UE: lasy w siedmiu państwach (Finlandii, Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Hiszpanii, Szwecji) stanowią  ponad 70% lasów w całej UE.

Lasy w UE 

Dlaczego lasy są tak ważne?

Lasy są ważne dla utrzymania ekosystemów: pozwalają chronić gleby przed erozją, są częścią cyklu wodnego, pozwalają chronić bioróżnorodność, stanowiąc siedlisko dla wielu gatunków zwierząt i roślin, pomagają regulować lokalny klimat. Lasy są ważne także dla walki ze zmianą klimatu, bo wychwytują dwutlenek węgla, zmniejszając jego ilość w atmosferze.

Co to jest LULUCF (użytkowanie gruntów, zmiana użytkowania gruntów i leśnictwo)?

To sektor, który obejmuje lasy i ziemię rolną oraz ziemię, której przeznaczenie zmienione (np. zalesienie nieużytków rolnych, wykarczowanie lasu pod ziemię rolną).

W przeciwieństwie do innych, sektor ten przyczynia się nie tylko do emisji gazów cieplarnianych, ale może także CO2 pochłaniać za atmosfery. CO2 jest usuwany z atmosfery przede wszystkim przez lasy - nowe i te już istniejące. Z kolei emisja gazów wynika ze zmiany sposobu użytkowania gruntów (w szczególności z karczowania lasów i wykorzystywania ziemi na potrzeby produkcji rolnej),  deforestacji oraz z ziemi rolnej.

Szacuje się, że unijne lasy mogą pochłaniać 10,9% całkowitej emisji gazów cieplarnianych w UE każdego roku.

Lasy w UE przyczyniją się do redukcji gazów cieplarnianych 

Czego dotyczy propozycja?

Posłowie chcą zapobiec emisjom wynikającym z deforestracji. Chcą, by każde państwo miało obowiązek zrekompensowania zmian w użytkowaniu gruntu (co powoduje emisje gazów) poprzez lepsze zarządzanie już istniejącymi lasami albo poprzez zalesianie.

Przepisy ustanawiają ramy prawne po 2021 roku i pozostają w zgodzie z unijnymi zobowiązaniami w ramach porozumienia paryskiego.

Kolejne kroki

Przepisy przyjęto 532 głosami za, z 144 głosami przeciw, przy 20 wstrzymujących się od głosu. Po tym, jak Rada przyjmie wspólne stanowisko w tej sprawie, Parlament i państwa członkowskie rozpoczną negocjacje..

Zasada "no debit" 

Wysiłki UE na rzecz walki ze zmianą klimatu

Obecnie procedowane są trzy projekty, które mają przyczynić się do realizacji przez UE: