Udostępnij tę stronę: 

Budżet UE 2018 podpisany przez Przewodniczącego PE Antinio Tajaniego staje się prawem. 

W budżecie na przyszły rok posłowie wywalczyli większe wsparcie dla młodych bezrobotnych oraz większe fundusze dla małych i średnich przedsiębiorstw, na badania i na program Erasmus+.

  • Wzrost funduszy na zrównoważony wzrost, zatrudnienie, bezpieczeństwo, zmiany klimatyczne
  • Dodatkowe €116.7 milionów na walkę z bezrobociem ludzi młodych
  • Zmniejszone fundusze dla Turcji

Kwoty uzgodnione dla budżetu UE 2018 wynoszą €160,1 mld na pokrycie zobowiązań €144,7 mld na płatności.

 

Po formalnym zatwierdzenie przez Radę porozumienia z Parlamentem Europejskim w postępowaniu pojednawczym w ramach procedury budżetowej 2018, Parlament przyjął budżet UE na rok 2018, 295 głosami za, przy 154 głosach przeciw oraz 197 wstrzymujących się od głosu. Następnie budżet został podpisany przez Przewodniczącego Parlamentu Antonio Tajaniego, stając się prawem.

 

Ludzie młodzi, wzrost gospodarczy, zatrudnienie

 

Parament przywrócił €750 milionów przeznaczone na „wzrost i zatrudnienie” po cieciach wykonanych przez Radę oraz zwiększył środki na zobowiązania przeznaczone na Inicjatywę na Rzecz Zatrudnienia Ludzi Młodych do €350 milionów, aby pomóc młodym ludziom desperacko szukającym pracy. Ponadto, posłom udało się zabezpieczyć dodatkowe, ponad proponowane przez Komisję Europejską, środki na programy, które uważa się za kluczowe we wspomaganiu rozwoju i zatrudnienia, jak Horyzont2020 (programy badawcze, wzrost o €110 milionów), Erasmus+ (dodatkowe €24 miliony) oraz COSME (wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, wzrost o €15 milionów).

 

Kryzys związany z migracja oraz uchodźcami, obcięcie funduszy dla Turcji

 

Parlamentowi udało się zwiększyć budżet proponowany przez Komisję dla agencji wykonujących zadania związane z bezpieczeństwem: Europol (dodatkowe €3,7 mln i 10 nowych stanowisk) oraz Eurojust (€1,8 mln więcej i 5 nowych stanowisk).

 

W celu wspomagania zarządzania kryzysem migracyjnym, Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu otrzymuje dodatkowe €5 mln. Parlament zwiększył również o €80 mln (w porównaniu z projektem budżetu) pozycję budżetową na działania zewnętrzne UE związane z wyzwaniami migracyjnymi, które obejmują działania w sąsiedztwie wschodnim i południowym oraz na Bałkanach Zachodnich.

Posłowie zdecydowali się zmniejszyć fundusze przedakcesyjne dla Turcji o €105 mln, (z czego €70 mln na pokrycie zobowiązań zostało w rezerwie), w odpowiedzi na pogarszającą się sytuację w zakresie demokracji, praworządności i praw człowieka.

 

Rolnictwo i ochrona przed zmianami klimatu

 

Zespół negocjacyjny Parlamentu wywalczył takżeł €34 mln w postaci dodatkowego wsparcia dla młodych rolników, aby zmniejszyć bezrobocie wśród młodzieży na obszarach wiejskich. Ponadto o €95 mln zwiększono środki finansowe na wsparcie praktyk rolniczych, które są korzystne dla klimatu i środowiska naturalnego.

 

Czym są środki na pokrycie zobowiązań oraz środki na płatności?

 

Biorąc pod uwagę konieczność zarządzania działaniami wieloletnimi (np. finansowanie projektu badawczego trwającego 2-3 lata), w budżecie UE rozróżnia się między środkami na zobowiązania (koszt wszystkich zobowiązań prawnych zaciągniętych w bieżącym roku budżetowym, które mogą mieć konsekwencje w kolejnych latach) a środkami na płatności (środki faktycznie wypłacone w roku bieżącym, również na realizację zobowiązań z lat poprzednich).