Udostępnij tę stronę: 

Rekordowa migracja, której UE doświadczyła w 2015 i 2016 r., zmalała. Nasza infografika przedstawia najnowsze dane dotyczące migracji i azylu.

Przybycie do Europy ponad miliona osób ubiegających się o azyl i migrantów w 2015 r. ujawniło poważne uchybienia w systemie azylowym UE. W odpowiedzi na kryzys migracyjny, Parlament pracuje nad wnioskami, które mają stworzyć sprawiedliwszą i skuteczniejszą europejską politykę azylową.

Poniżej znajdziesz wszystkie istotne dane na temat migracji w Europie, prawne definicje migrantów, dane na temat działań podejmowanych przez UE w celu zaradzenia obecnej sytuacji oraz poniesionych z tego tytułu kosztów.

Definicje: Kim jest uchodźca? Kim jest azylant?

Azylant to osoba, która złożyła oficjalny wniosek o udzielenie azylu w innym państwie, ponieważ obawia się, że w ojczyźnie jej życiu zagraża niebezpieczeństwo.

Uchodźca to osoba, która żywi uzasadnione obawy, że w ojczyźnie może być prześladowana z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do konkretnej grupy społecznej i jej status został uznany przez państwo udzielające jej schronienia. W UE wytyczne dotyczące przyznawania ochrony międzynarodowej osobom, które jej potrzebują, określone zostały w dyrektywie w sprawie kwalifikowania.

Obecnie obywatele państw trzecich muszą złożyć wniosek o objęcie ochroną w pierwszym kraju UE, do którego przybędą. Złożenie wniosku jest równoznaczne z uzyskaniem przez nich statusu osoby ubiegającej się o azyl (azylanta). Status uchodźcy lub inną formę ochrony międzynarodowej uzyskują dopiero w następstwie pozytywnej decyzji organów krajowych.

Decyzje o przyznaniu azylu w UE

W 2018 r. w UE (oraz w Norwegii i Szwajcarii) złożono 634 700 wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej. Dla porównania, w 2017 r. było to 728 470 wniosków, a w 2016 r. blisko 1,3 miliona.

W 2018 r., państwa UE udzieliły ochrony prawie 333 400 osobom ubiegającym się o azyl, co stanowi spadek o prawie 40% w stosunku do 2017 r. Niemal jedna trzecia z nich (29%) pochodziła z Syrii, a w pierwszej trójce znalazły się też Afganistan (16%) i Irak (7%). Spośród 96 100 Syryjczyków, którym przyznano ochronę międzynarodową w UE, prawie 70% otrzymało ją w Niemczech.

Sytuacja na Morzu Śródziemnym

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej gromadzi dane na temat nielegalnych przekroczeń zewnętrznych granic UE zarejestrowanych przez organy krajowe. W roku 2015 i 2016 wykryto ponad 2,3 mln przypadków nielegalnego przekraczania granicy. W 2018 r., łączna liczba nielegalnych przekroczeń granic UE spadła do 150 114 razy, czyli do najniższego  poziomu od pięciu lat i o 92% mniej niż w czasie szczytu kryzysu migracyjnego w 2015 roku.

Jedna osoba może przekraczać granicę kilka razy, więc liczba osób rzeczywiście przybywających do Europy jest niższa, jednak państwa członkowskie pozostają pod znaczną presją.

W 2018 r., wstępu na granicach zewnętrznych UE odmówiono 471 155 osobom. W pierwszej poowie 2019 r., prawie 30 000 osób ryzykowało życie, żeby dotrzeć do Europy drogą morską. Istnieją obawy, że o. 600 z nich utonęło. W 2018 r. do Europy przez morze dotarło 116 647 osób, w porównaniu do miliona w 2015 r. Przeprawa przez Morze Śródziemne nadal stwarza jednak śmiertelne ryzyko. W 2018 r. liczba ofiar śmiertelnych i osób zaginionych wyniosła 2 277, w porównaniu z 3 139 osobami rok wcześniej.

Migranci przebywający w UE nielegalnie

W 2015 r. stwierdzono, że na terenie UE nielegalnie przebywa 2.2 mln. ludzi. W 2018 r. ta liczba spadła do ponad 600 000. „Nielegalne przebywanie” może oznaczać, że dana osoba nie zarejestrowała się poprawnie albo opuściła państwo członkowskie odpowiedzialne za rozpatrzenie jej wniosku o azyl. Samo w sobie nie stanowi to podstawy do wydalenia jej z UE.

Co myślą Europejczycy

Migracja stanowi priorytet UE już od wielu lat. Podjęto szereg działań w celu zarządzania kryzysem oraz usprawnienia systemu azylowego. Z sondażu Eurobarometru opublikowanego w maju 2018 r. wynika, że 72 % Europejczyków chce, by UE była bardziej aktywna w kwestii imigracji.

Sondaż Eurobarometru z czerwca 2019 r. pokazuje, że imigracja była piątą co do istotności kwestią, która wpłynęła na decyzje wyborcze Europejczyków w majowych wyborach do UE - 34% Europejczyków głosowało z myślą o imigracji; najważniejszymi kwestiami były gospodarka, zmiana klimatu, prawa człowieka i demokracja oraz przyszłość UE.

W następstwie zwiększonego napływu osób ubiegających się o azyl w 2015 r., UE znacznie zwiększyła finansowanie polityki w zakresie migracji, azylu i integracji. Podczas zbliżających się negocjacji w sprawie budżetu UE na okres po 2020 r., Parlament wezwie do przeznaczenia na nią dodatkowych środków.

Dowiedz się więcej o działaniach UE w kwestii migracji.

Uchodźcy na świecie

Według agencji ONZ ds. uchodźców (UNHCR), w 2018 r. średnio 37 000 osób dziennie było zmuszonych opuścić swoje domy. Państwa przyjmujące największą liczbę uchodźców to Turcja, Pakistan, Uganda, Sudan i Niemcy. Tylko 16% uchodźców na świecie przebywa w krajach rozwiniętych.

Po raz pierwszy w historii globalna liczba osób uciekających przed prześladowaniami, konfliktami i przemocą osiągnęła 70 milionów. To tak, jakby cała populacja Wielkiej Brytanii i Irlandii została zmuszona do opuszczenia swoich domow. Połowę migrantów na świecie stanowią dzieci.

Zapoznaj się z umieszczoną powyżej infografiką, żeby zobaczyć najnowsze dane Eurostatu dotyczące wniosków o azyl w UE, a także dane UNHCR dotyczące liczby uchodźców w krajach UE.