Udostępnij tę stronę: 

Dane wszystkich osób, które wjeżdżają na terytorium Unii lub je opuszczają będą sprawdzane w bazach danych (na przykład w bazie zgubionych i skradzionych dokumentów). Rozporządzenie, które wprowadza nowe przepisy uzyskało w czwartek poparcie Parlamentu. Jego tekst został uzgodniony 5 grudnia z Rada Ministrów.

 "Zabezpieczenie naszych granic zewnętrznych oznacza zbudowanie silnej zapory przeciw terroryzmowi w Europie i obrona prawa do życia, które wynika ze wszystkich praw. Każde życie, które możemy uratować poprzez zidentyfikowanie potencjalnego „cudzoziemskiego bojownika” warte jest wysiłku, a systematyczne kontrole w oparciu o bazy danych są konieczne dla zapewnienia naszym obywatelom minimalnej ochrony j, bo to nasz obowiązek” - powiedziała posłanka sprawozdawczyni Monica Macovei (ECR, RO).


Rozporządzenie, stanowiące nowelizację kodeks graniczny Schengen zostało przedłożone przez Komisję Europejską w grudniu 2015. Nakłada ono na państwa członkowskie obowiązek systematycznego sprawdzania danych wszystkich osób, które wjeżdżają na terytorium Unii lub je opuszczają w dostępnych bazach, m.in. w bazie zgubionych i skradzionych dokumentów oraz w systemie informacyjnym Schengen (SIS). Kontrole będą przeprowadzone na granicach obszarów lądowych, morskich i powietrznych.


Nowelizacja jest reakcją na utrzymujące się zagrożenie terrorystyczne w Europie, którego objawiło się niedawno atakami w Brukseli, Paryżu i Berlinie, oraz na zjawisko tzw. "cudzoziemskich bojowników", czyli obywateli UE, którzy udają się do Syrii i Iraku z zamiarem przyłączenia się do grup terrorystycznych takich jak Daisz („państwo islamskie”).

Rezolucja została przyjęta 469 głosami (120 przeciw i 42 wstrzymujące się).


Wybiórcze kontrole w przypadku długich opóźnień


Gdyby jednak systematyczne kontrole miały znacznie spowolnić ruch na granicach lądowych i morskich państwa członkowskie powinny mieć wyjątkowo możliwość wprowadzenia w zamian „ukierunkowanych” kontroli na konkretnych przejściach granicznych, pod warunkiem jednak, że takie złagodzenie kontroli nie prowadziłoby do powstania ryzyka dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.


Osoby, które nie byłyby poddane „ukierunkowanym” kontrolom powinny przejść podstawową kontrolę polegającą co najmniej na sprawdzeniu ważności dokumentu podróży i ustaleniu tożsamości podróżnego.


Okres przejściowy


Na granicach powietrznych państwa członkowskie mogą stosować kontrole ukierunkowane przez okres przejściowy sześciu miesięcy po wejściu w życie nowego rozporządzenia. Okres ten może być następnie przedłużony o maksymalnie 18 miesięcy, ale tylko w wyjątkowych przypadkach, na przykład, gdy dany port lotniczy nie posiada zaplecza niezbędnego do przeprowadzania systematycznych kontroli z użyciem baz danych i potrzebuje więcej czasu na dostosowanie.


Dalsze kroki


Rozporządzenie wejdzie w życie dwudziestego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zasady zaczną obowiązywać natychmiast we wszystkich państwach członkowskich z wyjątkiem Danii, Wielkiej Brytanii i Irlandii.


Procedura: zwykła procedura ustawodawcza

Kod procedury: 2015/0307/COD

5000  ; Tylu obywateli EU opuściło terytorium europejskie żeby walczyć w szeregach daisz jako “cudzoziemscy bojownicy”

Udostępnij ten cytat: