Terroryzm: posłowie proponują nowe sposoby przeciwdziałania temu zagrożeniu 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

© European Union-EP  

Komisja ds. Terroryzmu proponuje szereg nowych środków, aby przeciwdziałać terroryzmowi – od rozwiązania problemu radykalizacji po tropienie źródeł finansowania terroryzmu i pomoc ofiarom.

Komisja Specjalna ds. Terroryzmu została powołana w lipcu 2017 r., a we wrześniu 2017 r. rozpoczęła prace z zamiarem zbadania, w jaki sposób skuteczniej zwalczać terroryzm. Podczas grudniowej sesji plenarnej w Strasburgu w dniu 12 grudnia jej ustalenia i zalecenia zostały przyjęte przez posłów.


Współpraca i wymiana informacji


Ze względu na międzynarodowy charakter terroryzmu walka z nim wymaga zdecydowanej, skoordynowanej reakcji i szybkiej wymiany informacji między państwami UE.


„Nadal istnieją luki w wymianie informacji między państwami członkowskimi i są to techniczne luki w interoperacyjności” – powiedziała jedna z autorek sprawozdania, niemiecka posłanka z grupy PPE Monika Hohlmeier. „Jeżeli chcemy usprawnić wymianę informacji, należy zwiększyć rolę Europolu i Eurojustu i wykorzystać je jako centra informacyjne”.


Belgijska posłanka z grupy ECR Helga Stevens, druga z autorek sprawozdania, zwróciła uwagę na kwestię deszyfrowania: „Przymusowe deszyfrowanie jest bardzo trudnym zadaniem dla mniejszych państw członkowskich, ponieważ wymaga znacznych zasobów technicznych i ludzkich. Proponuję, by uprawnić Europol do wyspecjalizowania się w deszyfrowaniu, tak aby mógł pomagać w nim państwom członkowskim. Dzięki temu prokuratorzy i służby policyjne mieliby dostęp do wiadomości zamieszczanych na przykład w aplikacjach WhatsApp i Messenger. Obecnie jest to dość trudne – firmy z sektora mediów społecznościowych odmawiają sądom dostępu do takich informacji”.


Lepsza ochrona granic zewnętrznych UE


Z niektórych niedawnych zamachów terrorystycznych wynika, że niekiedy terroryści wykorzystali luki w polityce zarządzania granicami UE i kilku państw członkowskich, które nie były gotowe na masowy napływ migrantów. W sprawozdaniu wezwano państwa UE do zainwestowania w nowoczesny sprzęt teleinformatyczny, aby umożliwić właściwą kontrolę z wykorzystaniem baz danych, zwrócono uwagę na konieczność posługiwania się danymi biometrycznymi i podkreślono, jak ważne jest zadbanie o interoperacyjność baz danych.


Zapobieganie radykalizacji postaw


Głównymi źródłami radykalizacji są radykalne treści dostępne w mediach społecznościowych, książkach i mediach audiowizualnych, a także kontakty z osobami o radykalnych poglądach i głosicielami nienawiści oraz pobyt w więzieniu. W sprawozdaniu wezwano do przyjęcia przepisów zmuszających firmy do usuwania treści o charakterze terrorystycznym w sieci i do regularnego informowania o tego rodzaju treściach.


„Musimy zagwarantować wymianę najlepszych praktyk dotyczących sposobów rozwiązywania problemów związanych z integracją” – powiedziała Monika Hohlmeier.


Helga Stevens podkreśliła konieczność stworzenia ogólnounijnej listy głosicieli nienawiści, ponieważ obecnie mogą oni działać niezauważeni, zwłaszcza gdy przenoszą się z jednego kraju UE do drugiego.

Finansowanie terroryzmu


Aby uniemożliwić finansowanie terroryzmu, w sprawozdaniu wezwano również do lepszej identyfikowalności dzieł sztuki i antyków, zwłaszcza ze stref objętych konfliktami, a także do skuteczniejszego monitorowania przepływów finansowych. Powinno ono obejmować identyfikację użytkowników cyfrowych portfeli, kart przedpłaconych, platform finansowania społecznościowego oraz systemów płatności mobilnych. Innym wymogiem jest zwiększenie przejrzystości miejsc kultu i innych instytucji pod względem źródeł ich finansowania oraz zakaz finansowania przez państwa spoza UE, które sprzeciwiają się demokracji, praworządności i prawom człowieka.


„Wszystkie instytucje religijne powinny być przejrzyste i wykazywać, skąd mają fundusze, tak aby władze mogły to w razie potrzeby sprawdzić” – powiedziała Helga Stevens.


Inne środki


W sprawozdaniu wezwano także państwa UE do lepszej ochrony infrastruktury krytycznej, takiej jak sieci elektroenergetyczne i gazowe, oraz do opracowania skutecznych strategii reagowania w sytuacjach kryzysowych. Ponadto wezwano do zaostrzenia przepisów dotyczących zwalczania nielegalnego handlu bronią palną oraz zapobiegania nabywaniu chemikaliów do produkcji materiałów wybuchowych. W latach 2015–2016 materiałów wybuchowych użyto w 40 % ataków, przy czym najczęściej używany materiał to trinadtlenek triacetonu (TATP), łatwy do wytworzenia domowym sposobem.


W sprawozdaniu wezwano Komisję Europejską do zaproponowania przepisów precyzujących status ofiar terroryzmu, ich prawa i wysokość odszkodowań.