Przemoc wobec kobiet: PE wzywa UE do ratyfikacji konwencji stambulskiej 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

25 listopada budynki PE w Strasburgu i Brukseli będą podświetlone na pomarańczowo (zdjęcie z próby) 

W przeddzień Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet PE wezwał Unię do przystapienia do konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Budynki PE w Strasburgu i Brukseli będą dziś podświetlone na pomarańczowo - w ten sposób PE włącza się w 16-dniową inicjatywę ONZ, która będzie trwała do dnia 10 grudnia, kiedy obchodzony jest Dzień Praw Człowieka, i ma na celu zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec kobiet i dziewcząt.

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. konwencja stambulska) jest najdalej idącą umową międzynarodową zajmującą się tym poważnym naruszeniem praw człowieka.

Przemoc wobec kobiet 

Zapobieganie przemocy, ochrona jej ofiar i ściganie sprawców to fundament konwencji.

Konwencja nakłada na państwa-strony takie obowiązki jak m.in.:

 - zapewnienie oficjalnej infolinii dla ofiar przemocy działającej 24 h oraz portalu z informacjami dla ofiar przemocy;

 - zapewnienie odpowiedniej liczby schronisk dla ofiar przemocy oraz ośrodków wsparcia;

 - przygotowanie procedur przesłuchań policyjnych chroniących przed wtórną wiktymizacją;

 - monitorowanie, zbieranie danych na temat przestępstw z uwzględnieniem płci;

 - przeprowadzenie szeroko zakrojonych akcji informacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, w tym szkoleń i informacji dla chłopców i mężczyzn;

 - przeszkolenie osób zajmujących się wsparciem dla ofiar przemocy oraz pracujących ze sprawcami przemocy;

 - zapewnienie trybu ścigania za gwałt z urzędu oraz izolacji sprawcy przemocy od ofiary (eksmisja z mieszkania, zakaz zbliżania).


Konwencja weszła w życie w sierpniu 2014 roku. Chociaż wszystkie państwa UE ją podpisały, to tylko 14 z nich ją ratyfikowało. W tym tygodniu przewodniczący Martin Schulz skierował do państw członkowskich list, w którym wezwał do przyspieszenia procesu ratyfikacji na poziomie UE oraz do ratyfikacji te państwa, które jeszcze tego nie uczyniły.


"Przemoc wobec kobiet jest poważnym przestępstwem, szeroko rzpowszechnionym w Europie. Każdego dnia - w domu, w przestrzeni publicznej, w mediach społecznościowych - kobiety i dziewczęta są narażone na przemoc, dyskryminację i molestowanie. W naszej rezolucji wzywamy państwa członkowskie do ratyfikacji i wdrożenia konwencji stambulskiej oraz Radę do przyspieszenia procesu przystąpienia UE do konwencji" - wyjaśnia współsprawozdawczyni Anna Maria Corazza Bildt (EPL, Szwecja). "Przemoc wobec kobiet jest ekstremalną formą dyskryminacji i pogwałceniem praw człowieka. To ważne, by UE ratyfikowała konwencję stambulską, która zawiera konkretne środki, by lepiej zapobiegać przemocy, chronić ofiary i skazywać winnych" - mówi współsprawozdawczyni Christine Revault D'allonnes Bonnefoy (S&D, Francja).