Gospodarka o obiegu zamkniętym: Mniej składowania odpadów, więcej recyklingu (wideo) 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Pakiet w sprawie gospodarki o obiegu zamkniętym wyznacza ambitne cele w zakresie recyklingu i składowania odpadów w UE. Dowiedz się, jakie są prawnie wiążące cele i terminy ich wdrożenia.

Gospodarowanie odpadami w bardziej efektywny sposób jest pierwszym krokiem w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, w którym większość, jeśli nie wszystkie produkty i materiały, są ponownie wykorzystywane lub recyklingowane. W środę, 18 kwietnia 2018, posłowie przyjęli pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, który ustanawia nowe prawnie wiążące cele dotyczące recyklingu odpadów i ograniczenia ich składowania zgodnie z harmonogramem.

Bardziej ambitne cele UE w zakresie odpadów

  • wspólny cel UE dotyczący recyklingu co najmniej 55% odpadów komunalnych do 2025 r. (cel ten wzrośnie do 60% do 2030 r. i 65% do 2035 r.)
  • wspólny cel UE dotyczący recyklingu 65% odpadów opakowaniowych do 2025 r. (i 70% do 2030 r.) z odrębnymi celami dla konkretnych materiałów:

 

Do 2025

Do 2030

Wszystkie opakowania

65%

70%

Plastik

50%

55%

Drewno

25%

30%

Metale żelazne 

70%

80%

Aluminium

50%

60%

Szkło

70%

75%

Papier i karton

75%

85%

  • wiążący cel dotyczący składowania max. 10% odpadów komunalnych do 2035 r.

Jaki jest wpływ odpadów?

Odpady mają negatywne skutki dla:

  • środowiska, w szczególności dla bioróżnorodności i ekosystemów. Składowiska odpadów mogą przyczyniać się do skażenia gleby i wód chemikaliami, śmieci mogą być niebezpieczne dla dzikich zwierząt, zwłaszcza w przypadku połknięcia mikroplastiku.
  • klimatu - ze składowisk odpadów wydobywa się metan, który przyczynia się do zmiany klimatu.
  • zdrowia ludzkiego - z wysypisk wydobywają się szkodliwe zanieczyszczenia powietrza, wody i gleb.
  • gospodarki - ze względu na utratę wartościowych surowców.

Chociaż gospodarka odpadami w UE uległa znacznej poprawie w ostatnich dziesięcioleciach, ponad jedna czwarta odpadów komunalnych nadal jest składowana, a mniej niż połowa jest poddawana recyklingowi lub kompostowaniu, przy czym występują duże różnice między państwami członkowskimi.