Posłowie wzywają do wzmocnienia działań na rzecz równouprawnienia płci 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Chociaż UE znajduje się w czołówce na świecie, jeśli chodzi o równouprawnienie płci, to kobiety w Europie otrzymują przeciętnie niższe pensje i emerytury niż mężczyźni i nadal są niedoreprezentowane na kierowniczych stanowiskach w biznesie i polityce. Jeśli zostanie utrzymane obecne tempo zmian, to równość płac uda się uzyskać za 70 lat - wynika z szacunków KE. Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia wezwała dziś do przyspieszenia działań na rzecz zrównania sytuacji kobiet i mężczyzn w UE.

Sprawozdanie


W projekcie sprawozdania w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w latach 2014–2015 posłowie podkreślają potrzebę postawienia równości płci jako prioryetu politycznego. Ponadto wzywają do stworzenia ram prawnych, które mają lepiej służyć godzeniu życia prywatnego z zawodowym oraz zwracają uwagę na negatywny wpływ polityki oszczędności na sytuację kobiet (np. w sektorze publicznym, w którym kobiet stanowią ok. 70% zatrudnionych).


Indeks równości płci 2015 (dane do roku 2012)


Wskaźnik zatrudnienia kobiet w 2015 r. osiągnął 64% w odniesieniu do kobiet i 76% w przypadku mężczyzn. Jednak prawie co trzecia kobieta w UE (32%) pracuje w niepełnym wymiarze czasu – w ostatnich dziesięciu latach nie odnotowano żadnych oznak, by odsetek ten miał się zmniejszać w porównaniu z 30% w 2005 r.

Zważywszy na średnią w UE kształtującą się w 2014 r. na poziomie 16,1%, zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć nie wykazuje istotnej poprawy. Wskaźnik ten obniżył się jedynie nieznacznie w porównaniu z 16,6% w 2012 r. Ponadto utrzymujące się przez całe życie nierówności na rynku pracy oraz zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć prowadzą do bardzo dużego zróżnicowania emerytur ze względu na płeć: w 2014 r. emerytury kobiet były o 40, % niższe od emerytur mężczyzn.


Wskaźnik w dziedzinie dotyczącej władzy politycznej wolno, ale równomiernie rośnie. Udział kobiet w Parlamencie Europejskim zwiększył się z 30% do 37% w latach 2005–2016. W parlamentach narodowych udział kobiet zwiększył się od 21% do 28%; w zgromadzeniach regionalnych – z 29% do 33%. Udział kobiet-ministrów w rządach krajowych wynosi 26% w 2016 r. (19% w 2005 r., 22% w 2012 r.).


Indeks Równości Płci 2015 obejmuje dane do roku 2012 włącznie i stanowi informację na temat stanu równości płci w poszczególnych państwach członkowskich. Wartość indeksu wyliczana jest na podstawie różnic w położeniu kobiet i mężczyzn w poszczególnych dziedzinach (praca, pieniądze, wiedza, czas, władza, zdrowie), przy czym nie ma znaczenia, czy w danej kategorii w gorszej sytuacji znajdują się kobiety czy mężczyźni. Wyniki przedstawione są w postaci wskaźnika o wartości od 1 do 100 - wartość 1 oznacza całkowitą nierówność, a 100 - pełną równość. Indeks dla EU28 wynosi 52,9 (o 1,6 punktu więcej niż w 2005 roku). Postępy są różne w poszczególnych państwach członkowskich i dziedzinach: dowodzą nie tylko poprawy, ale również pogorszenia sytuacji.UE28

52.9

BE

58.2

BG

38.5

CZ

43.8

DK

70.9

DE

55.3

EE

49.8

IE

56.5

EL

38.3

ES

53.6

FR

55.7

HR

39.8

IT

41.1

CY

44.9

LV

46.9

LT

40.2

LU

55.2

HU

41.6

MT

46.8

NL

68.5

AT

50.2

PL

43.7

PT

37.9

RO

33.7

SI

57.3

SK

36.5

FI

72.7

SE

74.2

UK

58.0