W Parlamencie Europejskim o sytuacji osób niepełnosprawnych (wideo) 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

6 grudnia PE będzie gospodarzem Europejskiego Parlamentu Osób Niepełnosprawnych. Posłowie, aktywiści, decydenci będą dyskutować o tym, jak wzmocnić partycypację osób niepełnosprawnych.

4. Europejski Parlament Osób Niepełnosprawnych

6 grudnia Parlament Europejski - wraz z Europejskim Forum Osób Niepełnosprawnych (European Disability Forum, EDF) - będzie gospodarzem 4. Europejskiego Parlamentu Osób Niepełnosprawnych.

Tuż przed wydarzeniem przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani podkreślił: "Nasze zaangażowanie, by poprawić jakość życia osób niepełnosprawnych jest oparte na naszych wartościach jako Europejczyków, w tym na naszym przywiązaniu do wolności, równości i włączeniu wszystkich jednostek do społeczeństwa. Te wartości należy przekuć w konkretne działania, by sprawić, że każda osoba będzie mogła żyć w sposób niezależny i zapewnić, że społeczeństwo wzmacnia wszystkich".

W obradach Europejskiego Parlamentu Osób Niepełnosprawnych wezmie udział ponad 600 delegacji aktywistów i przedstawicieli organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych z całej Europy oraz posłowie i przedstawiciele instytucji UE. Dyskusja będzie dotyczyła m.in. partycypacji osób niepełenosprawnych w życiu politycznym i publicznym, w tym prawa wyborczego, europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności na lata 2020-2030 oraz wdrażania Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Obrady otworzą przewodniczący Antonio Tajani oraz przewodniczący Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych Yannis Vardakastanis.

Transmisja z wydarzenia rozpocznie się o 10.00.

Program wydarzenia.

Sytuacja osób niepełnosprawnych

Prawie jedna osoba na sześć w UE w wieku co najmniej 15 lat cierpi na jakąś formę niepełnosprawności. Ze względu na starzenie się populacji ta liczba ma wzrosnąć w najbliższych latach. Wskaźnik ubóstwa wśród osób niepełnosprawnych jest o 70% wyższy niż średnia z powodu dodatkowych wydatków, niższych dochodów i wyższego bezrobocia. Osoby niepełnosprawne wciąż spotykają się z dyskryminacją, uprzedzeniami i barierami, które osłabiają ich udział w życiu społecznym i gospodarczym.

Sprawozdanie Parlamentu

W czwartek, 30 listopada, Parlament Europejski przyjął sprawozdanie z własnej inicjatywy, które ocenia wdrażanie europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności na lata 2010-2020.

Zobacz nasz wywiad wideo ze sprawozdawczynią Helgą Stevens (EKR, Belgia).

Ogólnym celem europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności, którą przyjęto w 2010 roku, jest usunięcie barier dla osób niepełnosprawnych poprzez promocję dostępności, uczestnictwa i równości we wszystkich dziedzinach życia, podwyższenie zatrudnienia, pobudzenie edukacji włączającej, a także wzmocnienie ochrony socjalnej i zdrowia.

Strategia jest głównym instrumentem wdrażania na szczeblu UE Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych - prawnie wiążącego traktatu przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 2006 roku. UE i państwa członkowskie muszą realizować cele Konwencji, a wszystkie istniejące i przyszłe przepisy unijne muszą być zgodne z nią zgodne.

W swoim sprawozdaniu posłowie podkreślają, że osoby niepełnosprawne mają prawo do równego traktowania i autonomii, ale że nadal należy podjąć więcej środków, aby mogły w pełni korzystać ze swoich praw i poprawić warunki życia. Posłowie wzywają również do szybkiego przyjęcia dalszych przepisów, takich jak europejski akt w sprawie dostępności.

"Problem, przed którym stoimy, polega na tym, że rządy postrzegają osoby niepełnosprawne jako problem polityki społecznej (...) Ale niepełnosprawność nie dotyczy tylko do jednego sektora. Niepełnosprawność dotyka wszystkich obszarów społeczeństwa, a wiele rządów i ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy" - wyjaśnia posłanka Stevens.

Niepełnosprawność nie dotyczy tylko do jednego sektora. Niepełnosprawność dotyka wszystkich obszarów społeczeństwa, a wiele rządów i ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy

Helga Stevens (EKR, Belgia) 
Udostępnij ten cytat: 

W sprawozdaniu zaleca się m.in.: obowiązkowe wymagania dotyczące dostępności przestrzeni publicznych, minimalny udział procentowy osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu  w sektorze publicznym i prywatnym, usunięcie barier w celu zagwarantowania edukacji włączającej; w tym pełna dostępność inicjatyw UE takich jak Erasmus+, pełna dostępność numeru alarmowego 112, zwracanie szczególnej uwagi na sytuację kobiet i dzieci niepełnosprawnych.

Do osób niepełnosprawnych zalicza się te osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami.

Art. 1 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 
Udostępnij ten cytat: