Zatrudnienie młodzieży: działania UE zmierzające do osiągnięcia tego celu 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Młodzi ludzie pracują w przestrzeni coworkingowej. Zdjęcie: CoWomen on Unsplash 

Bezrobocie młodych ludzi to nadal poważny problem w Europie. Dowiedz się, jakie środki zaradcze wprowadziła UE.

Polityki zatrudnienia i dotyczące młodych ludzi leżą w gestii państw członkowskich, ale UE uruchomiła szereg inicjatyw wspierających polityki krajowe w ramach działań dla bardziej socjalnej Europy.


To wsparcie polega głównie na finansowaniu programów do walki z bezrobociem ludzi młodych, poprawy jakości przyuczania do zawodu i praktyk zawodowych, oferowania możliwości międzynarodowego kształcenia, miejsc pracy oraz inspirowania młodzieży dzięki możliwościom wolontariatu.


Dane o bezrobociu wśród młodych ludzi


Dzięki pierwszej pracy, młodzi ludzie stają się niezależnymi i pewnymi siebie obywatelami. Brak możliwości rozwoju i długotrwałe bezrobocie wśród młodych ludzi zwiększa prawdopodobieństwo, że w przyszłości ponownie będą bezrobotni i pogarsza ich perspektywy zawodowe. Niepowodzenie w szukaniu pracy lub możliwości szkolenia wywołuje w młodych ludziach poczucie wyizolowania i braku sensu. Ponadto, bezrobocie wśród młodych ma negatywny wpływ na gospodarkę i starzejące się społeczeństwa.


Kryzys gospodarczy i finansowy dotknął w szczególności ludzi młodych. Stopa bezrobocia osób w wieku 15–24 lat w UE wzrosła z 15% w 2008 r. do 24% na początku 2013 r., a najwyższy poziom odnotowano w Grecji (60%), Hiszpanii (56,2%), Chorwacji (49,8%), Włoszech (44,1%) i Portugalii (40,7%).


Stopa bezrobocia ludzi młodych spadła z najwyższego poziomu w 2013 r. do 14,6% w pierwszym kwartale 2019 r., czyli w szybszym tempie niż ogólna stopa bezrobocia. Odsetek osób w wieku 15–24 lat niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się spadł z 13,2% w 2012 r. do 10,3% w trzecim kwartale 2018 r. Jednak wartości te są nadal wyższe niż te dotyczące ogółu ludności.


Finansowanie inicjatyw na rzecz pomocy ludziom młodym


UE podjęła szereg inicjatyw, których celem jest zmniejszenie bezrobocia wśród młodzieży. W 2013 r. kraje UE postanowiły uruchomić „gwarancję dla młodzieży” – inicjatywę unijną, w ramach której państwa członkowskie zobowiązały się, że zagwarantują wszystkim młodym ludziom w wieku do 25 lat dobrej jakości ofertę zatrudnienia, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu w ciągu czterech miesięcy od utraty pracy lub zakończenia kształcenia formalnego.


Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych to główne narzędzie UE pomagające finansować działania i programy wprowadzane przez kraje UE w celu realizowania „gwarancji dla młodzieży”, takich jak oferowanie szkoleń i pomaganie młodym ludziom w znalezieniu pierwszej pracy, a także stwarzanie zachęt dla pracodawców.


Inicjatywa dotyczy w szczególności regionów w UE, w których stopa bezrobocia młodzieży przekracza 25%.


Według Komisji Europejskiej, od 2014 r. roku do udziału w programach „gwarancji dla młodzieży” zarejestrowało się ponad 20 mln młodych ludzi, a Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych zapewniła bezpośrednie wsparcie dla ponad 2,4 mln młodych ludzi do końca 2017 roku.

Zatrudnienie młodzieży: Działania UE zmierzające do osiągnięcia tego celu. 

Dobrej jakości szkolenia zawodowe


Uruchomiono również europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego w celu wspierania „gwarancji dla młodzieży” i poprawy jakości przyuczania do zawodu w Europie.


Aby zapewnić młodym ludziom możliwość zdobycia wysokiej jakości doświadczenia zawodowego w bezpiecznych warunkach i na uczciwych zasadach, a jednocześnie poprawić ich szanse na zatrudnienie, w 2014 r. państwa członkowskich uzgodniły ramy jakości staży.


Oferowanie międzynarodowych możliwości


W Unii, odpowiedzialność za strategie polityczne dotyczące szkolnictwa wyższego i programów szkoleń spoczywa na państwach członkowskich. Rolą UE jest zatem koordynacja możliwości państw członkowskich i wspieranie ich działań poprzez koordynowanie strategii i instrumenty finansowania, takie jak program Erasmus+ lub fundusze unijne.


Zainicjowany w 1999 r. międzyrządowy Proces boloński ułatwia wzajemne uznawanie dyplomów szkolnictwa wyższego w 48 krajach. Obecnie istnieje europejski proces niewiążącego wzajemnego uznawania stopni licencjackich, magisterskich i doktoranckich.


Aby dalej wspierać ten proces, kraje UE przyjęły w 2018 r. zalecenie w sprawie propagowania automatycznego wzajemnego uznawania kwalifikacji uzyskanych w ramach kształcenia i szkolenia na poziomie wyższym i średnim II stopnia oraz efektów uczenia się osiągniętych w okresach nauki za granicą. Zalecenie Rady wzywa państwa członkowskie do podjęcia działań w celu wprowadzenia automatycznego uznawania dyplomów do 2025 roku.


Instrumenty wspierające uznawanie kwalifikacji i ułatwiające transgraniczną walidację efektów szkolenia oraz uczenia się przez całe życie już istnieją w UE. Na przykład:


Celem UE jest stworzenie europejskiego obszaru edukacji dającego wszystkim młodym ludziom dostęp do wysokiej jakości edukacji i szkoleń oraz możliwość znalezienia pracy na całym kontynencie.


Unijny program na rzecz edukacji, rozwoju zawodowego, młodzieży i sportu w Europie nazywa się Erasmus+. Skupia się on na mobilności i współpracy międzynarodowej. Rozpoczęty jako program wymiany studenckiej w 1987 r., rozwinął się w szeroki program łączący inicjatywy obejmujące edukację szkolną i szkolnictwo wyższe, kształcenie i szkolenie zawodowe, kształcenie dorosłych, pozaformalne i nieformalne formy uczenia młodzieży oraz sport.


Erasmus+ daje studentom możliwość studiowania za granicą, oferuje możliwości nauczania i szkolenia dla pracowników sektora edukacji, wspiera staże i wymiany młodzieży. Organizacje (takie jak szkoły, uniwersytety, organizacje młodzieżowe itp.) mogą również otrzymać fundusze na budowanie strategicznych partnerstw i sojuszy z organizacjami z innych krajów.


Erasmus+ (2014-2020) daje 4 mln Europejczyków możliwość rozwoju swoich umiejętności za granicą; nawiązano również 25 000 partnerstw strategicznych. Posłowie do PE zaproponowali potrojenie budżetu programu Erasmus+ na lata 2021-2027.

Platforma „Twoja pierwsza praca z EURES-em” służy promowaniu mobilności zawodowej, informując ludzi młodych o możliwościach zatrudnienia w innych krajach UE.


Platforma ta dopasowuje CV młodych osób poszukujących pracy (czyli osób w wieku od 18 do 35 lat pochodzących ze wszystkich krajów UE‑28 oraz Norwegii i Islandii, które są zainteresowane zdobyciem doświadczenia zawodowego za granicą) do ofert pracy lub stażu u pracodawców poszukujących młodych pracowników.


Inspirowanie młodzieży


Działający od końca 2016 roku Europejski Korpus Solidarności umożliwia młodym ludziom udział w projektach z zakresu wolontariatu lub rozwoju zawodowego – we własnym kraju lub za granicą – które przynoszą korzyści społecznościom w całej Europie do końca 2020 roku.


Do połowy 2018 roku, prawie 64 000 młodych ludzi zarejestrowało się do udziału w programie.


W 2019 r., posłowie zatwierdzili priorytety dla nowego programu na lata 2021-2027, w tym wolontariat w zakresie pomocy humanitarnej poza UE i więcej możliwości dla młodych ludzi o mniejszych szansach, z odległych regionów lub ze środowisk migracyjnych.


Dowiedz się więcej o politykach społecznych UE: Jak UE dba o prawa pracownicze i warunki pracy.