Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Ochrona danych: Parlament przyjął nowe przepisy przystosowane do ery cyfrowej

Sesja plenarna Komunikat prasowy - Współpraca policyjna / Prawa obywatelskie / Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne14-04-2016 - 12:25
 
Data protection keyboard   Nowe unijne przepisy dotyczące ochrony danych zapewnią obywatelom lepszą kontrolę nad ich danymi osobowymi

Posłowie zatwierdzili w czwartek nowe unijne przepisy dotyczące ochrony danych, które mają zapewnić użytkownikom internetu lepszą niż dotychczas kontrolę nad swoimi danymi osobowymi oraz jednakowy, wysoki poziomu ochrony danych w całej UE, dostosowany do wyzwań ery cyfrowej. Nowelizacja ustanawia też minimalne normy dotyczące wykorzystania danych do celów policyjnych i sądowych.


Głosowanie Parlamentu wieńczy trwające ponad cztery lata prace mające na celu całkowitą przebudowę unijnych zasad ochrony danych. Nowe przepisy zastąpią obecną dyrektywę o ochronie danych z 1995 roku (powstała, kiedy internet dopiero raczkował) rozporządzeniem, które ma dać każdemu użytkownikowi sieci większą kontrolę nad jego prywatnymi informacjami w cyfrowym świecie smartfonów, mediów społecznościowych, bankowości internetowej i globalnych transferów danych.

"Rozporządzenie dotyczące ochrony danych sprawi, że wysoki, ujednolicony poziom ochrony danych w całej Unii Europejskiej stanie się rzeczywistością. To wielki sukces dla Parlamentu Europejskiego i zdecydowane europejskie "tak" dla silnej ochrony praw konsumentów i konkurencji w epoce cyfrowej. Obywatele sami będą mogli podjąć decyzję, jakich informacji osobistych będą chcieli udzielić"- powiedział poseł-sprawozdawca Jan Philipp Albrecht (Zieloni, DE).

"Rozporządzenie zapewni też przedsiębiorstwom większą przejrzystość prawną poprzez ustanowienie jednolitych przepisów w całej UE. Nowe prawo przyczyni się do zaufania, pewności prawnej i uczciwszej konkurencji" - dodał poseł.

Nowe przepisy regulują między innymi:
• "prawo do bycia zapomnianym"
• warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych prywatnych
• prawo do przenoszenia danych do innego usługodawcy (art. 20)
• zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych i prawo osoby, której dane dotyczą, do informacji o naruszeniu ochrony danych
• zapewnienie, że polityka prywatności jest wyjaśniona w sposób przejrzysty i zrozumiały dla użytkownika
• nakładania administracyjnych kar pieniężnych (nawet w wysokości 4 % całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku obrotowego) i ich zdecydowane egzekwowanie.


Nowe przepisy poprawiające współpracę policji

Pakiet legislacyjny ochrony danych obejmuje też dyrektywę w sprawie przekazywania danych do celów policyjnych i sądowych. Ma ona zastosowanie do ponadgranicznego przekazywania danych na terytorium UE, a także, po raz pierwszy, określa minimalne standardy dotyczące przetwarzania danych dla potrzeb policji we wszystkich państwach członkowskich.

Nowe przepisy mają na celu ochronę osób prywatnych, zarówno ofiar, przestępców jak i świadków, poprzez określenie jasnych praw i ograniczeń dotyczących przekazywania danych w celu zapobiegania, dochodzenia, wykrywania lub ścigania przestępstw lub wykonywania sankcji karnych. Obejmują zapobieganie zagrożeniom dla bezpieczeństwa publicznego i ochronę przed nimi oraz zapisy na rzecz płynniejszej i skuteczniejszej współpracy między organami ścigania.

"Głównym problemem, jeśli chodzi o ataki terrorystyczne i inne formy przestępczości międzynarodowej, jest niechęć organów ścigania państw członkowskich do wymiany cennych informacji" - powiedziała Marju Lauristin (S & D, SE), posłanka-sprawozdawczyni prowadząca prace nad dyrektywą. - "Poprzez ustanowienie europejskich standardów wymiany informacji między organami ścigania, dyrektywa o ochronie danych stanie się potężnym narzędziem, które pomoże władzom krajowym w łatwym i skutecznym przekazywaniu danych osobowych, przy jednoczesnym poszanowaniu podstawowego prawa do prywatności".

Co dalej

Rozporządzenie wejdzie w życie 20 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jego postanowienia będą stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich dwa lata po tej dacie.

Państwa członkowskie będą miały dwa lata na wdrożenie dyrektywy do przepisów krajowych.

W Wielkiej Brytanii i Irlandii, ze względu na specjalny status tych państw w dziedzinie unijnej współpracy prawnej w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, dyrektywa będzie miała zastosowanie jedynie w ograniczonym stopniu.

Dania będzie miała sześć miesięcy od przyjęcia dyrektywy by zdecydować, czy chce wdrożyć ją do przepisów krajowych.


Procedura: współdecydowanie, 2 czytanie

Dot. : 20160407IPR21776
 
 
Kontakty
 
 
   
Europejski Dzień Ochrony Danych: odbudować nadszarpnięte zaufanie
 

Co czyha w odmętach sieci? Czego boją się internauci?

 
Ska KELLER
Greens/EFA Niemcy
 
 
José Inácio FARIA
EPP Portugalia
 
 
Tiziana BEGHIN
EFDD Włochy
 
 
Mario BORGHEZIO
ENF Włochy
 
 
 
 
Marisa MATIAS
GUE/NGL Portugalia
 
 
Ádám KÓSA
EPP Węgry
 
 
Brice HORTEFEUX
EPP Francja
 
 
Michèle RIVASI
Greens/EFA Francja
 
 
Molly SCOTT CATO
Greens/EFA Wielka Brytania
 
 
Anthea McINTYRE
ECR Wielka Brytania
 
 
Constance LE GRIP
EPP Francja
 
 
Thomas MANN
EPP Niemcy
 
 
Francesc GAMBÚS
EPP Hiszpania
 
 
Piernicola PEDICINI
EFDD Włochy