Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Biuletyn

20-10-2016 - 16:02
 

W środę rano, podczas trzygodzinnej debaty z przewodniczącym Komisji Jean-Claudem Junckerem i przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem, posłowie ocenią wyniki posiedzenia Rady Europejskiej z 20-21 października. Omówione zostaną m.in.: umowa gospodarczo-handlowa UE-Kanada (CETA) i inne międzynarodowe negocjacje handlowe prowadzone przez UE, stosunki UE-Rosja, modernizacja instrumentów ochrony handlu UE, śródziemnomorskie trendy migracyjne oraz ochrona granic zewnętrznych UE. (Przeczytaj więcej: Wyniki unijnego szczytu - debata poselska z udziałem Junckera i Tuska)

 
 

Komisyjna lista spraw do załatwienia w 2017 zostanie omówiona przez posłów we wtorek po południu, zaraz po tym jak Komisja ogłosi swój projekt. Tegoroczna debata na temat programu prac Komisji stanowi przygotowanie do pierwszej w historii wspólnej deklaracji na temat celów i priorytetów na kolejny rok, która ma zostać podpisana przez przewodniczących Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w grudniu. (Przeczytaj więcej: Program prac Komisji: Parlament omówi priorytety UE na rok 2017)

 
 

W środę, Parlament zagłosuje nad własnym stanowiskiem w sprawie budżetu UE na rok 2017, przed rozpoczęciem negocjacji z Radą . Posłowie zamierzają głosować nad zwiększeniem funduszy na pomoc młodym ludziom w wejściu na rynek pracy, na wspomaganie wzrostu gospodarczego oraz na pomoc krajom trzecim w związku z trwającym kryzysem migracyjnym. Planują oni usunięcie wszystkich cięć wprowadzonych do budżetu UE przez Radę. (Przeczytaj więcej: Więcej na zatrudnienie i dla młodych: Posłowie zagłosują nad budżetem UE w 2017)

 
 

UE powinna wprowadzić zmiany do swojego budżetu długoterminowego, aby lepiej radzić sobie z nieprzewidzianymi kryzysami, powiedzą posłowie podczas dyskusji z Komisarz Krystaliną Georgievą, o nadchodzącej rewizji wieloletnich ram finansowych (WRF), we wtorek. Posłowie widzą, że propozycja zmian przygotowana przez Komisję odpowiada na ich postulaty dotyczące elastyczności i rezerwy kryzysowej UE, ale są rozczarowani niezmienionymi funduszami. Rezolucja zostanie przegłosowana w środę. (Przeczytaj więcej: Długoterminowy budżet UE: posłowie chcą elastyczności w odpowiedzi na kryzysy)

 
 

Debata o postępach we wprowadzaniu środków bezpieczeństwa uzgodnionych na poziomie UE i o przyszłych wyzwaniach odbędzie się we wtorek popołudniu. Poprawa interoperacyjności baz danych państw członkowskich, wymiana informacji zapobiegających radykalizacji oraz postępy we wprowadzaniu przepisów o danych dotyczących przelotu pasażera (PNR), przyjętych wiosną 2016, będą przedmiotem debaty z Komisarzem ds. unii bezpieczeństwa Julianem Kingiem oraz przedstawicielem Prezydencji słowackiej w Radzie. (Przeczytaj więcej: Bezpieczeństwo obywateli: Debata poselska o postępach i planach )

 
 

UE powinna nałożyć obowiązujące prawnie limity zawartości przemysłowo produkowanych izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności, ponieważ stwarzają one ryzyko chorób krążenia, niepłodności, Alzheimera, cukrzycy oraz otyłości, u konsumentów, stwierdzono w projekcie rezolucji, który zostanie poddany pod głosowanie w środę. (Przeczytaj więcej: Posłowie wzywają do ograniczenia tłuszczów trans w żywności)

 
 
 
Dot. : 20161017NEW47440
 
 
Kontakty
 
 
 
 
 
 
 
 
Porządek obrad sesji plenarnej
 
24-10-2016 -
17:00 - 23:00
Debaty
 
 
Wznowienie sesji i porządek prac
 
Unijne ramy prawne dotyczące naruszeń przepisów prawa celnego oraz sankcji
Sprawozdanie:A8-0239/2016 ***I
Sprawozdawca: Kaja Kallas
IMCO
 
Strategia UE wobec Iranu po zawarciu porozumienia w sprawie energii jądrowej
Sprawozdanie:A8-0286/2016
Sprawozdawca: Richard Howitt
AFET
 
Krótka prezentacja następujących sprawozdań:
Walka z korupcją i działania następcze w związku z rezolucją komisji CRIM
Sprawozdanie:A8-0284/2016
Sprawozdawca: Laura Ferrara
LIBE
Prawa człowieka i migracja w państwach trzecich
Sprawozdanie:A8-0245/2016
Sprawozdawca: Marie-Christine Vergiat
AFET
Odpowiedzialność przedsiębiorstw za poważne naruszenia praw człowieka w państwach trzecich
Sprawozdanie:A8-0243/2016
Sprawozdawca: Ignazio Corrao
AFET
Strategia UE na rzecz skroplonego gazu ziemnego i składowania gazu
Sprawozdanie:A8-0278/2016
Sprawozdawca: András Gyürk
ITRE
W jaki sposób ujednolicić kontrole rybołówstwa w Europie
Sprawozdanie:A8-0234/2016
Sprawozdawca: Isabelle Thomas
PECH
Usprawnienie połączeń i poprawa dostępności infrastruktury transportowej w Europie Środkowo-Wschodniej
Sprawozdanie:A8-0282/2016
Sprawozdawca: Tomasz Piotr Poręba
TRAN
 
Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
 
 
 
25-10-2016 -
09:00 - 11:50
Debaty
 
 
Utworzenie unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i praw podstawowych
Sprawozdanie:A8-0283/2016
Sprawozdawca: Sophia in 't Veld
LIBE
 
Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2016
Sprawozdanie:A8-0309/2016
Sprawozdawca: Alfred Sant
ECON
 
 
25-10-2016 -
12:00 - 14:00
GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
 
 
Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych DNA w Danii
Sprawozdanie:A8-0289/2016 *
Sprawozdawca: Claude Moraes
LIBE
 
Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Danii
Sprawozdanie:A8-0288/2016 *
Sprawozdawca: Claude Moraes
LIBE
 
Umowa między UE a Chińską Republiką Ludową w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych
Sprawozdanie:A8-0281/2016 ***
Sprawozdawca: Bodil Valero
LIBE
 
Państwa członkowskie doświadczające poważnych trudności w zakresie stabilności finansowej lub nimi zagrożone
Sprawozdanie:A8-0292/2016 ***I
Sprawozdawca: Iskra Mihaylova
REGI
 
Wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-Marie Le Pena
Sprawozdanie:A8-0301/2016
Sprawozdawca: Evelyn Regner
JURI
 
Wniosek o skorzystanie z przywilejów i immunitetu przez Jane Collins
Sprawozdanie:A8-0297/2016
Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka
JURI
 
Wniosek o skorzystanie z przywilejów i immunitetu poselskiego przez Maria Borghezia
Sprawozdanie:A8-0312/2016
Sprawozdawca: Angel Dzhambazki
JURI
 
Statystyka transportu kolejowego w odniesieniu do gromadzenia danych dotyczących towarów, pasażerów i wypadków
Sprawozdanie:A8-0300/2016 ***II
Sprawozdawca: Michael Cramer
TRAN
 
Statystyki dotyczące transportu towarów wodami śródlądowymi (uprawnienia przekazane i wykonawcze)
Sprawozdanie:A8-0298/2016 ***II
Sprawozdawca: Bas Eickhout
TRAN
 
Unijne ramy prawne dotyczące naruszeń przepisów prawa celnego oraz sankcji
Sprawozdanie:A8-0239/2016 ***I
Sprawozdawca: Kaja Kallas
IMCO
 
Projekt budżetu korygującego nr 3/2016: Bezpieczeństwo instytucji
Sprawozdanie:A8-0295/2016
Sprawozdawca: Gérard Deprez
Sprawozdawca: José Manuel Fernandes
BUDG
 
Strategia UE wobec Iranu po zawarciu porozumienia w sprawie energii jądrowej
Sprawozdanie:A8-0286/2016
Sprawozdawca: Richard Howitt
AFET
 
Walka z korupcją i działania następcze w związku z rezolucją komisji CRIM
Sprawozdanie:A8-0284/2016
Sprawozdawca: Laura Ferrara
LIBE
 
Prawa człowieka i migracja w państwach trzecich
Sprawozdanie:A8-0245/2016
Sprawozdawca: Marie-Christine Vergiat
AFET
 
Odpowiedzialność przedsiębiorstw za poważne naruszenia praw człowieka w państwach trzecich
Sprawozdanie:A8-0243/2016
Sprawozdawca: Ignazio Corrao
AFET
 
Strategia UE na rzecz skroplonego gazu ziemnego i składowania gazu
Sprawozdanie:A8-0278/2016
Sprawozdawca: András Gyürk
ITRE
 
W jaki sposób ujednolicić kontrole rybołówstwa w Europie
Sprawozdanie:A8-0234/2016
Sprawozdawca: Isabelle Thomas
PECH
 
Usprawnienie połączeń i poprawa dostępności infrastruktury transportowej w Europie Środkowo-Wschodniej
Sprawozdanie:A8-0282/2016
Sprawozdawca: Tomasz Piotr Poręba
TRAN
 
Utworzenie unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i praw podstawowych
Sprawozdanie:A8-0283/2016
Sprawozdawca: Sophia in 't Veld
LIBE
 
Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2016
Sprawozdanie:A8-0309/2016
Sprawozdawca: Alfred Sant
ECON
 
 
25-10-2016 -
15:00 - 23:00
Debaty
 
 
Program prac Komisji na rok 2017
 
Śródokresowy przegląd WRF
 
Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 – wszystkie sekcje
Sprawozdanie:A8-0287/2016
Sprawozdawca: Jens Geier
Sprawozdawca: Indrek Tarand
BUDG
 
Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE - poczynione postępy w zakresie wdrażania przyjętych środków bezpieczeństwa i przyszłe wyzwania
 
Pakiet w sprawie opodatkowania osób prawnych
 
Dostępność stron internetowych i aplikacji mobilnych instytucji sektora publicznego
Sprawozdanie:A8-0269/2016 ***II
Sprawozdawca: Dita Charanzová
IMCO
 
Środki ochronne przeciwko agrofagom roślin
Sprawozdanie:A8-0293/2016 ***II
Sprawozdawca: Anthea McIntyre
AGRI
 
Tłuszcze trans
Sprawozdanie:O-000106/2016 Komisja Europejska ENVI
Sprawozdanie:O-000105/2016 Rada Unii Europejskiej ENVI
 
 
 
26-10-2016 -
09:00 - 11:50
DEBATA PRIORYTETOWA
 
 
Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (20–21 października)
 
 
26-10-2016 -
12:00 - 14:00
GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
 
 
Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na 2017 r. - wszystkie sekcje
 
Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 – wszystkie sekcje
Sprawozdanie:A8-0287/2016
Sprawozdawca: Jens Geier
Sprawozdawca: Indrek Tarand
BUDG
 
Śródokresowy przegląd WRF
 
Dostępność stron internetowych i aplikacji mobilnych instytucji sektora publicznego
Sprawozdanie:A8-0269/2016 ***II
Sprawozdawca: Dita Charanzová
IMCO
 
Środki ochronne przeciwko agrofagom roślin
Sprawozdanie:A8-0293/2016 ***II
Sprawozdawca: Anthea McIntyre
AGRI
 
Tłuszcze trans
Sprawozdanie:O-000106/2016 Komisja Europejska ENVI
Sprawozdanie:O-000105/2016 Rada Unii Europejskiej ENVI
 
 
26-10-2016 -
15:00 - 23:00
Debaty
 
 
Prezentacja sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego – 2015 r.
 
Strategie polityczne i działania UE na rzecz ochrony dzieci w kontekście migracji
Sprawozdanie:O-000126/2016 Komisja Europejska
 
Sytuacja w północnym Iraku i Mosulu
 
Afganistan, w szczególności zobowiązania Unii i rola Parlamentu Europejskiego we „Wspólnej drodze naprzód w kwestiach migracji w stosunkach między UE a Afganistanem”
 
Sytuacja na Białorusi
 
Sytuacja dziennikarzy w Turcji
 
Bezpieczeństwo jądrowe i nierozprzestrzenianie
 
Wspólna debata - Absolutorium za 2014 r.
Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada
Sprawozdanie:A8-0271/2016
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC
Sprawozdanie:A8-0264/2016
Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu
CONT
Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo ARTEMIS
Sprawozdanie:A8-0276/2016
Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu
CONT
Absolutorium za rok 2014: Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej
Sprawozdanie:A8-0275/2016
Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
 
 
27-10-2016 -
09:00 - 11:50
Debaty
 
 
Wolontariat europejski
Sprawozdanie:O-000107/2016 Komisja Europejska CULT
 
Krótka prezentacja następujących sprawozdań:
Strategia UE na rzecz młodzieży w latach 2013–2015
Sprawozdanie:A8-0250/2016
Sprawozdawca: Andrea Bocskor
CULT
W jaki sposób WPR może usprawnić tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich
Sprawozdanie:A8-0285/2016
Sprawozdawca: Eric Andrieu
AGRI
 
 
27-10-2016 -
12:00 - 14:00
GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
 
 
Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada
Sprawozdanie:A8-0271/2016
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC
Sprawozdanie:A8-0264/2016
Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo ARTEMIS
Sprawozdanie:A8-0276/2016
Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
Absolutorium za rok 2014: Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej
Sprawozdanie:A8-0275/2016
Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
Sytuacja w północnym Iraku i Mosulu
 
Sytuacja dziennikarzy w Turcji
 
Bezpieczeństwo jądrowe i nierozprzestrzenianie
 
Wolontariat europejski
Sprawozdanie:O-000107/2016 Komisja Europejska CULT
 
Strategia UE na rzecz młodzieży w latach 2013–2015
Sprawozdanie:A8-0250/2016
Sprawozdawca: Andrea Bocskor
CULT
 
W jaki sposób WPR może usprawnić tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich
Sprawozdanie:A8-0285/2016
Sprawozdawca: Eric Andrieu
AGRI
 
 
27-10-2016 -
15:00 - 17:00
Debaty
 
 
Zmiana czasu z letniego na zimowy
 
 
 
Sprawozdanie do rozpatrzenia w trakcie sesji
 
 
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie ich stabilności finansowej lub nimi zagrożonych
Dotyczy: A8-0292/2016

Data:
17-10-2016
Iskra Mihaylova
REGI
 
ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA w sprawie stanowiska Rady z myślą o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylającego dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE
Dotyczy: A8-0293/2016

Data:
17-10-2016
Anthea McIntyre
AGRI
 
ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1365/2006 w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi w odniesieniu do nadawania Komisji uprawnień delegowanych i wykonawczych do przyjęcia niektórych środków
Dotyczy: A8-0298/2016

Data:
18-10-2016
Bas Eickhout
TRAN
 
REPORT on the European Semester for economic policy coordination: implementation of 2016 priorities
Dotyczy: A8-0309/2016

Data:
20-10-2016
Alfred Sant
ECON
 
REPORT on the request for defence of the privileges and immunities of Mario Borghezio
Dotyczy: A8-0312/2016

Data:
20-10-2016
Angel Dzhambazki
JURI
 
 
ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA w sprawie stanowiska Rady z myślą o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylającego dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE
Dotyczy: A8-0293/2016

Data:
17-10-2016
Anthea McIntyre
AGRI