Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Biuletyn

30-03-2017 - 12:37
 
 
Dot. : 20170327NEW68672
 
 
Kontakty
 
 
 
 
 
 
 

Parlament Europejski zagłosuje ws. zniesienia wiz do UE dla Ukraińców

Sesja plenarna Polityka wizowa / Stosunki zewnętrzne30-03-2017 - 14:55
 

Przez ostatnie 3 lata PE niezmiennie okazuje solidarność z Ukrainą. Europosłowie poparli Ukraińców domagających się zmian i bliższych związków z Europą, potępili rosyjskie działania wojskowe we wschodniej Ukrainie i nielegalną aneksję Krymu oraz promowali gospodarcze i polityczne reformy. Następny krok to częściowe zniesienie obowiązku wizowego dla Ukraińców podróżujących do Unii - głosowanie plenarne w tej sprawie planowane jest na przyszły tydzień. Dowiedz się więcej z naszej osi czasu. (Przeczytaj więcej: Parlament Europejski zagłosuje ws. zniesienia wiz do UE dla Ukraińców )

 

Kateřina Konečná: Biopaliwa nie powinny zawierać oleju palmowego

Sesja plenarna Środowisko / Zdrowie publiczne08-03-2017 - 17:01
 

30 lat temu olej palmowy praktycznie nie był wykorzystywany, dzisiaj można go znaleźć w żywności, kosmetykach, detergentach i biopaliwach. Jego uprawa przyczynia się do niszczenia lasów i siedlisk zwierząt oraz emisji gazów cieplarnianych. Może być też szkodliwy dla zdrowia. W czwartek, 9 marca, posłowie zagłosują nad sprawozdaniem, w którym wezwą Komisję Europejską do stopniowego zmniejszania użycia oleju palmowego w biopaliwach i uregulowania warunków, w których jest on wytwarzany. (Przeczytaj więcej: Kateřina Konečná: Biopaliwa nie powinny zawierać oleju palmowego )

 
 
Porządek obrad sesji plenarnej
 
03-04-2017 -
17:00 - 21:00
Debaty
 
 
Wznowienie sesji i porządek prac
 
Parametry statków rybackich
Sprawozdanie:A8-0376/2016 ***I
Sprawozdawca: Werner Kuhn
PECH
 
Krótka prezentacja następujących sprawozdań:
Kobiety i ich rola na obszarach wiejskich
Sprawozdanie:A8-0058/2017
Sprawozdawca: Marijana Petir
Sprawozdawca: Maria Lidia Senra Rodríguez
AGRI FEMM
Olej palmowy i wylesianie lasów deszczowych
Sprawozdanie:A8-0066/2017
Sprawozdawca: Kateřina Konečná
ENVI
 
Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
 
 
 
04-04-2017 -
09:00 - 12:20
Debaty
 
 
(ewentualnie) Głosowanie w sprawie wniosków o zastosowanie trybu pilnego (art. 154 Regulaminu PE)
 
Wspólna debata - Wyroby medyczne
Wyroby medyczne
***II
Sprawozdawca: Glenis Willmott
ENVI
Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro
***II
Sprawozdawca: Peter Liese
ENVI
 
 
04-04-2017 -
12:30 - 14:30
GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
 
 
Teksty, nad którymi debata została zamknięta
 
 
04-04-2017 -
15:00 - 23:00
Debaty
 
 
Rozwiązania dotyczące przepływu uchodźców i migrantów: rola działań zewnętrznych UE
Sprawozdanie:A8-0045/2017
Sprawozdawca: Elena Valenciano
Sprawozdawca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra
AFET DEVE
 
Wspólna debata - Rewizja Wieloletnich ram finansowych
Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020
***
Sprawozdawca: Isabelle Thomas
Sprawozdawca: Jan Olbrycht
BUDG
Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki
Sprawozdawca: Jan Olbrycht
Sprawozdawca: Isabelle Thomas
BUDG
 
Fundusze rynku pieniężnego
Sprawozdanie:A8-0041/2015 ***I
Sprawozdawca: Neena Gill
ECON
 
Prospekt emisyjny publikowany w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych
Sprawozdanie:A8-0238/2016 ***I
Sprawozdawca: Petr Ježek
ECON
 
 
 
05-04-2017 -
09:00 - 11:50
Debaty
 
 
Dochodzenie dotyczące pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym
Sprawozdanie:A8-0049/2017
Sprawozdawca: Jens Gieseke
Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy
EMIS
 
Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów
Sprawozdanie:A8-0048/2017 ***I
Sprawozdawca: Daniel Dalton
IMCO
 
 
05-04-2017 -
12:00 - 14:00
GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
 
 
Projekt zaleceń w następstwie dochodzenia w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym
 
Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2018 – sekcja I – Parlament Europejski
Sprawozdawca: Richard Ashworth
BUDG
 
Ratyfikacja protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, oraz przystąpienie do niego, z wyłączeniem aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych
***
Sprawozdawca: Pavel Svoboda
JURI
 
Ratyfikacja protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, oraz przystąpienie do niego, w odniesieniu do aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych
***
Sprawozdawca: Pavel Svoboda
JURI
 
Niektóre aspekty prawa spółek
***I
Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka
JURI
 
Zautomatyzowana wymiana danych daktyloskopijnych na Łotwie
*
Sprawozdawca: Claude Moraes
LIBE
 
Zautomatyzowana wymiana danych DNA na Słowacji, w Portugalii, na Łotwie, Litwie, w Republice Czeskiej, Estonii, na Węgrzech, Cyprze, w Polsce, Szwecji, na Malcie i w Belgii
*
Sprawozdawca: Judith Sargentini
LIBE
 
Zautomatyzowana wymiana danych daktyloskopijnych na Słowacji, w Bułgarii, Francji, Republice Czeskiej, na Litwie, w Niderlandach, na Węgrzech, Cyprze, w Estonii, na Malcie, w Rumunii i Finlandii
*
Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský
LIBE
 
Zautomatyzowana wymiana danych rejestracyjnych pojazdów w Finlandii, Słowenii, Rumunii, Polsce, Szwecji, na Litwie, w Bułgarii, na Słowacji i Węgrzech
*
Sprawozdawca: Filiz Hyusmenova
LIBE
 
Zautomatyzowana wymiana danych rejestracyjnych pojazdów na Malcie, Cyprze i w Estonii
*
Sprawozdawca: Maria Grapini
LIBE
 
Stosowanie przepisów dorobku Schengen w obszarze Systemu Informacyjnego Schengen w Republice Chorwacji
*
Sprawozdawca: Nuno Melo
LIBE
 
Teksty, nad którymi debata została zamknięta
 
 
05-04-2017 -
15:00 - 21:00
Debaty
 
 
Debata na aktualny temat (art. 153a)
 
Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Ukraina)
Sprawozdanie:A8-0274/2016 ***I
Sprawozdawca: Mariya Gabriel
LIBE
 
Hurtowe rynki usług roamingu
Sprawozdanie:A8-0372/2016 ***I
Sprawozdawca: Miapetra Kumpula-Natri
ITRE
 
 
 
06-04-2017 -
09:00 - 11:50
Debaty
 
 
Międzynarodowy Dzień Romów
Sprawozdanie:O-000017/2017 Komisja Europejska
Sprawozdanie:O-000016/2017 Rada Unii Europejskiej
 
Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)
 
 
06-04-2017 -
12:00 - 14:00
GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
 
 
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)
 
Teksty, nad którymi debata została zamknięta
 
 
06-04-2017 -
15:00 - 17:00
Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych
 
 
Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130b)
 
 
 
Sprawozdanie do rozpatrzenia w trakcie sesji