Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)
 

Marietje Schaake: unijne technologie nie powinny służyć łamaniu praw człowieka

Sesja plenarna Prawa człowieka / Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne03-09-2015 - 17:07
Interview with Marietje Schaake  

Nowe technologie mają coraz większe znaczenie dla realizacji praw człowieka takich jak prawo do informacji czy swobody wypowiedzi, Te same technologie mogą być wykorzystywane także do łamania praw człowieka. 8 września PE zagłosuje nad raportem w sprawie wpływu systemów inwigilacji i nadzoru na prawa człowieka w państwach trzecich. UE powinna być wzorem, a europejskie technologie nie powinny przyczyniać się do łamania praw człowieka – przekonuje sprawozdawczyni Marietje Schaake (Holandia, ALDE). (Przeczytaj więcej: Marietje Schaake: unijne technologie nie powinny służyć łamaniu praw człowieka )

 
 
Porządek obrad sesji plenarnej
 
07-09-2015 -
17:00 - 23:00
Debaty
 
 
Wznowienie sesji i porządek prac
 
Handel produktami z fok
Sprawozdanie:A8-0186/2015 ***I
Sprawozdawca: Cristian-Silviu Buşoi
IMCO
 
Stan praw podstawowych w Unii Europejskiej (2013-2014)
Sprawozdanie:A8-0230/2015
Sprawozdawca: Laura Ferrara
LIBE
 
Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
 
Krótka prezentacja następujących sprawozdań:
Przesłuchania kandydatów na komisarzy – wnioski płynące z procedury za 2014 r.
Sprawozdanie:A8-0197/2015
Sprawozdawca: Richard Corbett
AFCO
Prawa człowieka a technologia w państwach trzecich
Sprawozdanie:A8-0178/2015
Sprawozdawca: Marietje Schaake
AFET
Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej – kontrola wspólnej polityki rolnej na podstawie wyników
Sprawozdanie:A8-0240/2015
Sprawozdawca: Petri Sarvamaa
CONT
Poprawa regulacji jednolitego rynku
Sprawozdawca: Anneleen Van Bossuyt
IMCO
Przedsiębiorstwa rodzinne w Europie
Sprawozdanie:A8-0223/2015
Sprawozdawca: Angelika Niebler
ITRE
Wykorzystanie potencjału badawczego i innowacyjnego w niebieskiej gospodarce do tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego
Sprawozdanie:A8-0214/2015
Sprawozdawca: João Ferreira
ITRE
Kobiety pracujące zawodowo w dziedzinie nauki i na uniwersytetach
Sprawozdanie:A8-0235/2015
Sprawozdawca: Elissavet Vozemberg
FEMM
Wzmacnianie pozycji dziewcząt przez edukację w UE
Sprawozdanie:A8-0206/2015
Sprawozdawca: Liliana Rodrigues
FEMM
Promowanie przedsiębiorczości młodzieży przez kształcenie i szkolenie
Sprawozdanie:A8-0239/2015
Sprawozdawca: Michaela Šojdrová
CULT
Ku zintegrowanemu podejściu do dziedzictwa kulturowego w Europie
Sprawozdanie:A8-0207/2015
Sprawozdawca: Mircea Diaconu
CULT
Działania w następstwie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right2Water”
Sprawozdanie:A8-0228/2015
Sprawozdawca: Lynn Boylan
ENVI
Utworzenie konkurencyjnego rynku pracy w Unii XXI w.
Sprawozdanie:A8-0222/2015
Sprawozdawca: Martina Dlabajová
EMPL
Przedsiębiorczość społeczna i innowacje społeczne w zwalczaniu bezrobocia
Sprawozdanie:A8-0247/2015
Sprawozdawca: Verónica Lope Fontagné
EMPL
 
 
 
08-09-2015 -
09:00 - 11:50
Debaty
 
 
(ewentualnie) Głosowanie w sprawie wniosków o zastosowanie trybu pilnego (art. 154 Regulaminu PE)
 
Klonowanie zwierząt utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu
Sprawozdanie:A8-0216/2015 ***I
Sprawozdawca: Renate Sommer
Sprawozdawca: Giulia Moi
ENVI AGRI
 
Prawidłowe stosowanie przepisów prawa celnego i rolnego
Sprawozdanie:A8-0234/2015 ***II
Sprawozdawca: Liisa Jaakonsaari
IMCO
 
 
08-09-2015 -
12:00 - 14:00
GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
 
 
Konwencja MOP dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej: polityka społeczna
Sprawozdanie:A8-0243/2015 ***
Sprawozdawca: Patrick Le Hyaric
EMPL
 
Teksty, nad którymi debata została zamknięta
 
 
08-09-2015 -
15:00 - 23:00
Debaty
 
 
Prezentacja Rady dotycząca jej stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2016
 
Wspólna debata - Polityka spójności
Miejski wymiar polityki UE
Sprawozdanie:A8-0218/2015
Sprawozdawca: Kerstin Westphal
REGI
Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: wspieranie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w UE
Sprawozdanie:A8-0173/2015
Sprawozdawca: Tamás Deutsch
REGI
 
Ocena Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012
Sprawozdanie:A8-0241/2015
Sprawozdawca: Eduard Kukan
EMPL
 
Wspólna debata - Porozumienia w sprawie połowów
Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Gwineą Bissau: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa
Sprawozdanie:A8-0233/2015 ***
Sprawozdawca: João Ferreira
PECH
Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Gwineą Bissau: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa
Sprawozdanie:A8-0236/2015
Sprawozdawca: João Ferreira
PECH
Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Republiką Zielonego Przylądka: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa
Sprawozdanie:A8-0201/2015 ***
Sprawozdawca: Peter van Dalen
PECH
Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Republiką Zielonego Przylądka: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa
Sprawozdanie:A8-0200/2015
Sprawozdawca: Peter van Dalen
PECH
Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Madagaskarem: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa
Sprawozdanie:A8-0196/2015 ***
Sprawozdawca: Ricardo Serrão Santos
PECH
 
Wdrożenie białej księgi w sprawie transportu z 2011 r.
Sprawozdanie:A8-0246/2015
Sprawozdawca: Wim van de Camp
TRAN
 
 
 
09-09-2015 -
09:00 - 11:50
DEBATA PRIORYTETOWA
 
 
Stan Unii
 
 
09-09-2015 -
12:00 - 14:00
GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
 
 
Umowy ramowa UE-Azerbejdżan
***
Sprawozdawca: Anneli Jäätteenmäki
AFET
 
Teksty, nad którymi debata została zamknięta
 
 
09-09-2015 -
15:00 - 23:00
Debaty
 
 
Tymczasowe środki w dziedzinie ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji
Sprawozdanie:A8-0245/2015 *
Sprawozdawca: Ska Keller
LIBE
 
Wspólna debata - WTO
Protokół zmieniający Porozumienie z Marrakeszu ustanawiające Światową Organizację Handlu
Sprawozdanie:A8-0237/2015 ***
Sprawozdawca: Pablo Zalba Bidegain
INTA
Protokół zmieniający Porozumienie z Marrakeszu ustanawiające Światową Organizację Handlu (umowa o ułatwieniach w handlu)
Sprawozdanie:A8-0238/2015
Sprawozdawca: Pablo Zalba Bidegain
INTA
 
 
 
10-09-2015 -
09:00 - 11:50
Debaty
 
 
Sprawozdania roczne 2012-2013 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności
Sprawozdawca: Sajjad Karim
JURI
 
30. i 31. sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE (2012–2013)
Sprawozdanie:A8-0242/2015
Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos
JURI
 
Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa - maksymalnie jedna godzina (art. 135 Regulaminu PE)
 
 
10-09-2015 -
12:00 - 14:00
GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
 
 
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)
 
Teksty, nad którymi debata została zamknięta
 
 
 
Sprawozdanie do rozpatrzenia w trakcie sesji
 
 
SPRAWOZDANIE zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka
Dotyczy: A8-0200/2015

Data:
22-06-2015
Peter van Dalen
PECH
 
PROJEKT ZALECENIA DO DRUGIEGO CZYTANIA w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 515/97 Rady w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego
Dotyczy: A8-0234/2015

Data:
20-07-2015
Liisa Jaakonsaari
IMCO