Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Aktualności

Tematy

 

Europejskie partie polityczne, współpraca Parlamentu Europejskiego z innymi instytucjami UE i parlamentami narodowymi, wdrażanie traktatów europejskich oraz wszelkie sprawy ogólne związane z pracą instytucji UE.

 
 

Wkład Parlamentu w sprawy bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w tym ochrona danych, zwalczanie dyskryminacji, gwarancja wolności przemieszczania się, kontrola granic, migracje, azyl, współpraca sądów i policji.

 
 

Polityki PE dotyczące krajów trzecich, w tym kandydatów do akcesji, kraje sąsiedzkie UE oraz partnerzy strategiczni. Obejmuje to handel, prawa człowieka, polityka rozwojowa oraz sprawy bezpieczeństwa i obrony.

 
 

Wkład Parlamentu w rozwój wspólnej polityki rolnej i rybołówstwa, rozwój obszarów wiejskich, dobrostan zwierząt, jakość produktów rolnych oraz zachowanie zasobów rybackich.

 
 

Praca PE nad wieloletnimi oraz rocznymi budżetami UE oraz kontrola budżetowa (absolutorium).

 
 

Kultura, edukacja, młodzież i sport oraz aspekty polityki medialnej UE. Tematyka ta obejmuje wieloletnie programy takie, jak Erasmus, Kreatywna Europa, Europa dla Obywateli oraz programy Europejska Stolica Kultury i Nagroda Filmowa LUX.

 
 

Polityka ekonomiczna i monetarna UE wraz z regulacją usług finansowych, odpowiedzialnością Europejskiego Banku Centralnego przed PE, podatki i konkurencyjność oraz wolność przenoszenia kapitału oraz opłat.

 
 

Prace Parlamentu w dziedzinach zatrudnienia oraz polityki społecznej, łącznie z warunkami pracy, szkoleniem zawodowym i wolnością przemieszczania się pracowników.

 
 

Prace PE w dziedzinie rynku wewnętrznego oraz ochrony konsumentów; w tym wolność przemieszczania się obywateli, dóbr oraz usług w obrębie UE, jak i prawa konsumentów, bezpieczeństwo produktów, uznawalność kwalifikacji zawodowych, standaryzacja oraz zamówienia publiczne.

 
 

Polityka regionalna i transportowa łącznie z transportem kolejowym, morskim oraz drogowym, prawami pasażerów, bezpieczniejszymi i bardziej ekologicznymi pojazdami, jak i polityka rozwoju regionalnego promująca spójność ekonomiczną i społeczną krajów członkowskich UE.

 
 

Działania PE dotyczące rozwoju polityk UE w zakresie środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa żywności, w tym zmiany klimatyczne, ograniczenie zanieczyszczeń oraz toksycznych środków chemicznych, przepisy dotyczáce leków i praw pacjentów oraz legislacja dotycząca mechanizmów sprawdzania bezpieczeństwa żywności oraz etykietowania.