Udostępnij tę stronę: 

Parlament wezwał Komisję Europejską do podjęcia skuteczniejszych działań w celu zmniejszenia różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn za wykonywanie tej samej pracy. W rezolucji, którą posłowie przyjęli w czwartek, zawarta została propozycja zaostrzenia sankcji nakładanych na pracodawców. Różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn wynosi w Unii Europejskiej średnio 16,4%, a w niektórych krajach jeszcze się pogłębiła.

"Po prawie czterdziestu latach zupełnie nieskutecznej legislacji państwa członkowskie zrobiły nieznaczne postępy w walce o równe wynagradzanie kobiet i mężczyzn, zaś sankcje przeciw pracodawcom, którzy dopuszczają się dyskryminacji nie są stosowane" - powiedziała przed głosowaniem Edit Bauer (EPP, SK), autorka stanowiska PE.

W rezolucji przyjętej kwalifikowaną większością, posłowie wezwali Komisję Europejską do zaproponowania nowych działań, mających na celu zmniejszenie nierówności w zarobkach przy pomocy środków krajowych jak i ogólnoeuropejskich.


Największe nierówności w wynagradzaniu kobiet odnotowane zostały w Austrii, na Cyprze, w Czechach, w Niemczech i na Słowacji. Sytuacja najlepiej prezentuje się w Belgii, we Włoszech, na Malcie i w Słowenii (dane Eurostatu).


Ostrzejsze sankcje


Widząc brak jakichkolwiek postępów, posłowie wezwali Komisję Europejską i państwa członkowskie do wprowadzania obowiązujących już przepisów z zastosowaniem efektywnych, proporcjonalnych i odstraszających od uciekania się do złych praktyk sankcji dla pracodawców. Karą za niedostosowanie się do europejskich przepisów powinny być grzywny finansowe lub brak możliwości uzyskania pomocy publicznej lub subsydiów.


Kary finansowe mające charakter odstraszający były zawarte w dyrektywnie UE w sprawie równych szans i równego traktowania kobiet i mężczyzn, która weszła w życie w 2008 roku, ale - zdaniem ekspertów - nie zostały one wdrożone na poziomie ustawodawstwa krajowego.


Przyczyny dyskryminacji kobiet


Kobiety w Unii Europejskiej zarabiają średnio o 16, 4 % mniej niż mężczyźni. Zmniejszanie tych nierówności postępuje niezwykle wolno, a w niektórych krajach doszło nawet zwiększenia dysproporcji wynagrodzeń.


Powody leżące u podstaw utrzymującego się znacznego zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć są złożone i często współzależne.  Należą do nich m.in. dyskryminacja oraz czynniki społeczno-gospodarcze, np. rynek pracy charakteryzujący się wysokim poziomem segregacji poziomej i pionowej, przyznawanie niższej wartości pracy kobiet, nierównowaga w godzeniu życia zawodowego i prywatnego oraz tradycyjne praktyki i stereotypy.


Procedura: propozycja Legislacyjna zgodnie z art. 225 TFUE