Udostępnij tę stronę: 

Od 2014 roku europejscy wynalazcy będą wreszcie mogli skorzystać z jednolitej ochrony patentowej. Po 30 latach rozważań nad stworzeniem wspólnego systemu patentowego, przyjęta we wtorek przez Parlament propozycja zmniejszy koszty uzyskania patentu o 80%, zwiększając jego konkurencyjność wobec patentów amerykańskich i japońskich. Posłowie zadbali o zmniejszenie kosztów uzyskania patentu przez drobnych przedsiębiorców wprowadzając do propozycji poprawki, które odpowiadają ich potrzebom.

W trzech głosowaniach posłowie poparli pakiet patentowy, w skład którego wchodzą projekty ustanawiające jednolity system ochrony patentowej, zasady rozstrzygania sporów oraz tłumaczeń.


"Ochrona własności intelektualnej nie powinna kończyć się wraz z granicą państwową. Droga do jednolitego patentu była długa i trudna, ale warto było podjąć ten wysiłek" powiedział Bernhard Rapkay (S&D, DE), który kierował pracami nad jednolitym systemem patentowym. "Dzisiejsze głosowanie jest dobrą wiadomością zwłaszcza dla drobnych, europejskich przedsiębiorców", dodał.


"Obecne przepisy patentowe to w rzeczywistości podatek nałożony na innowacyjność" powiedział Raffaele Baldassarre (EPP, IT), kierujący pracami nad zasadami tłumaczeń patentów. Dodał, że refundacja kosztów tłumaczeń dla MŚP oraz dodatkowa ochrona przed podróbkami, to zapisy wprowadzone pod naciskiem Parlamentu Europejskiego.


"Chińczycy dają nam do zrozumienia, że nie może być wspólnego rynku, bez wspólnego patentu" powiedział przewodniczący komisji prawnej Klaus-Heiner Lehne (EPP, DE), który nadzorował prace nad regułami rozstrzygania sporów.


System tańszy i bardziej efektywny


Nowy system będzie tańszy i bardziej efektywny niż obecnie obowiązujące zasady ochrony wynalazków zgłaszanych przez osoby fizyczne i firmy. Wspólny system zapewni ochronę w 25 krajach UE, zmniejszając jej koszty dla wynalazców oraz zwiększając ich konkurencyjność. Po wdrożeniu systemu średni koszt uzyskania ochrony patentowej spadnie z obecnych 36 tys. euro do 4725 euro (dane Komisji Europejskiej).


Jak ubiegać się o patent europejski?


Każdy wynalazca będzie mógł zgłosić wniosek do Europejskiego Urzędu Patentowego o objęcie jego wynalazku ochroną w 25 państwach należących do systemu. Wnioski należy składać w jednym z trzech języków - angielskim, francuskim lub niemieckim, albo należy załączyć tłumaczenie na któryś z tych języków.


Parlament zmniejsza koszty


Dzięki zapisom wprowadzonym do tekstu przez Parlament Europejski koszty tłumaczeń będą w pełni zwracane małym i średnim przedsiębiorcom, organizacjom non-profit, uniwersytetom oraz publicznym placówkom badawczym. Również opłaty za odnowienie ochrony zostaną skalkulowane tak, aby uwzględnić możliwości małych firm.


Wejście w życie


Porozumienie ustanawiające trybunał patentowy wejdzie w życie 1 stycznia 2014 roku lub po tym, jak ratyfikuje je co najmniej 13 państw stron porozumienia, pod warunkiem, że wśród nich znajdą się Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Pozostałe dwa projekty legislacyjne wejdą w życie 1 stycznia 2014 roku lub z chwila wejścia w życie porozumienia międzynarodowego. Do systemu nie przystąpią Hiszpania i Włochy, choć będą mogły to zrobić w dowolnym momencie.


Więcej informacji o tym, jak będzie funkcjonował jednolity system patentowy znajduje się w naszym odrębnym opracowaniu (patrz link).Procedura: współdecydowanie, (jednolity patent), konsultacja (tłumaczenia), rezolucja nielegislacyjna (sądownicze rozstrzyganie sporów)