Udostępnij tę stronę: 

Lekarzom, pielęgniarkom architektom i innym specjalistom przenoszącym się do innego kraju UE będzie łatwiej uzyskać potwierdzenie kwalifikacji zawodowych. - ©Belga/Pressassociation/A.Matthews 

Wirtualna karta kwalifikacji zawodowych, która ułatwi lekarzom, aptekarzom, architektom oraz przedstawicielom innych zawodów przenosiny i pracę w innym państwie UE oraz system ostrzegania, który utrudni osobom wykluczonym z zawodu praktykowanie w innym kraju, zostaną wprowadzone zgodnie z projektem prawnym przyjętym przez Parlament w środę.


"Wprowadzenie europejskiej legitymacji zawodowej, jednolitych ram dla szkoleń oraz włączenie czasu stażu do doświadczenia zawodowego będzie miało znaczący wpływ na zwiększenie mobilności i bezpieczeństwa w Europie", powiedziała Bernadette Vergnaud (S&D, FR) posłanka odpowiedzialna za prace nad projektem.


Ułatwione i przyspieszone uznawanie kwalifikacji


Aktualizacja przepisów umożliwi związkom profesjonalistów, zainteresowanym przyspieszeniem uznania kwalifikacji zawodowych swoich członków przez inny kraj UE, wystąpienie o europejskie legitymacje zawodowe. Będą one przyznawane przez kraj pochodzenia, w przypadku krótkich okresów pracy zagranicą lub przez kraj przyjmujący w przypadku przeniesienia tam praktyki zawodowej.


System ten będzie oparty na istniejącym już systemie elektronicznej wymiany informacji pomiędzy ośrodkami administracyjnymi krajów członkowskich. Powinno to oszczędzić czas i ułatwić proces uznania kwalifikacji zawodowych, ponieważ profesjonaliści będą mogli poprosić o ich uznanie we własnym kraju zamiast w kraju, w którym zamierzają praktykować, jak to ma miejsce obecnie. Brak odpowiedzi na taką prośbę po pływie limitu czasu określonego w nowych przepisach uznawany byłby za potwierdzenie kwalifikacji zawodowych.


System ostrzegania


Nowe przepisy mają również uniemożliwić przedstawicielom profesji medycznych, takim jak lekarze, pielęgniarki, chirurdzy weterynaryjni, a także osoby profesjonalnie opiekujące się dziećmi, skazanym lub podlegającym sankcjom dyscyplinarnym, odnoszącym się do wykonywanego zawodu, praktykowanie w innym kraju UE. Zgodnie z dyrektywą, wszystkie kraje Unii powinny być poinformowane o sankcjach dyscyplinarnych lub karnych wymierzonych przedstawicielom profesji lekarskich, w przeciągu 3 dni.


Publiczna, unijna baza danych wszystkich zawodów regulowanych


Na terenie UE zarejestrowanych jest około 800 profesji regulowanych, do których dostęp zależny jest od uzyskania właściwych kwalifikacji lub dyplomu. Zgodnie z obecnie obowiązującą dyrektywą o uznawaniu kwalifikacji zawodowych, siedem z nich uznawanych jest automatycznie w innych krajach członkowskich UE, zawody te to: lekarze, dentyści, farmaceuci, pielęgniarki, położne, chirurdzy weterynaryjni oraz architekci.


W celu uczynienia systemu profesji regulowanych bardziej przejrzystym, nowe przepisy nałożą na Komisję Europejską obowiązek stworzenia ogólnie dostępnej bazy danych wszystkich tych zawodów, złożonej z informacji dostarczonych przez państwa członkowskie, które powinny również przedstawić innym państwom, że decyzje dotyczące uregulowania danej profesji zachowują proporcje i nie są dyskryminujące. Na przykład zawody takie jak floryści czy taksówkarze, nie są uregulowane we wszystkich państwach członkowskich.


Nowe przepisy, przyjęte 596 głosami za, przy 37 głosach przeciw i 31 wstrzymujących się, muszą teraz zostać oficjalnie uznane przez państwa członkowskie.