Udostępnij tę stronę: 

Centrum utylizacji ©BELGAIMAGE/SCIENCE 

UE powinna skuteczniej wykorzystywać zasoby, 30% wzrost produktywności zasobów do 2030 podniósłby PKB o około 1% i doprowadziłby do stworzenia 2 milionów miejsc pracy. Dla osiągnięcie takiego wzrostu potrzebne są wiążące cele zredukowania odpadów, zmiany w przepisach dotyczących ekoprojektów oraz identyfikacja środków pozwalających na przerwanie zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym i wzrostem zużycia zasobów. Posłowie wzywają Komisję do złożenia wniosku legislacyjnego do końca 2015 roku.

“To co obserwujemy to zmiana paradygmatu, zmiana systemowa, ale również ogromna, choć ukryta szansa dla gospodarki, która może być wykorzystana, jeśli pomożemy nowym firmom się rozwijać”, powiedziała posłanka, Sirpa Pietikäinen, odpowiedzialna za przygotowanie rezolucji, która została przyjęta przy 394 głosach za, 197 głosach przeciw i 82 wstrzymujących się od głosu, w czwartek.


"Żeby doprowadzić do zmiany, potrzebne są zmiany prawne, nowe informacje oraz kooperacja w dziedzinie gospodarki. Po pierwsze potrzebujemy zestawu wskaźników i celów, do których dążymy. Ponadto powinniśmy zmienić przepisy, ponieważ nie wspierają usług dla ekosystemów. Musimy poszerzyć zakres dyrektywy dotyczącej ekoprojektów, odświeżyć dyrektywę dotyczącą odpadów i zwrócić uwagę na specyficzne sektory, takie jak pasywne budownictwo", dodała.


Rezolucja jest reakcją na komunikat Komisji Europejskiej z 2014 roku, dotyczący pakietu "gospodarka o obiegu zamkniętym", złożonego razem z wnioskiem legislacyjnym dotyczącym odpadów, który został wycofany kilka miesięcy później.


W stronę całkowitego ograniczenia odpadów


Nowe wiążące cele zredukowania odpadów mogłoby doprowadzić do powstania 180 000 nowych miejsc pracy, stwierdzili posłowie. Wezwali oni Komisję Europejską to złożenia nowego wniosku legislacyjnego do końca 2015 roku, powinny się w nim znaleźć plany stopniowego zmniejszania liczby wysypisk śmieci.


Posłowie wzywają też Komisję do promowania konwencji, które zostałyby przyjęte przez państwa członkowskie i które dotyczyłyby propozycji, aby dystrybutorzy z sektora żywności przekazywali niesprzedane produkty organizacjom charytatywnym.


 Ekoprojekt: tworzenie trwałych produktów

 

Posłowie wzywają Komisję to promowania przemyślanego podejścia do produktów, przedłużania ich okresu trwałości i przydatności do ponownego użycia. Podejście to powinno zawierać plany przeglądu przepisów dotyczących ekoprojektu, do końca 2016 roku, w celu poszerzenia ich zasięgu na kolejne grupy produktów. Posłowie proponują też, aby Komisja zdefiniowała wymagania wobec produktu, takie jak: trwałość, możliwość naprawy, możliwość ponownego użycia i przetworzenia oraz aby opracowała środki wymierzone w planowane produkowanie produktów o krótkim okresie trwałości.Zmiana systemowa: koniec zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym i wzrostem zużycia zasobów 


W odpowiedzi na problem niewystarczających zasobów, ich wydobycie oraz zużycie powinno być ograniczane a zależność pomiędzy wzrostem gospodarczym a zużycie zasobów przerwana, uważają posłowie. Aby doprowadzić do wykorzystywania zasobów w sposób zrównoważony do 2050 roku, polityka UE musi zakładać: całkowitą redukcję zużycia zasobów do zrównoważonych poziomów, wykorzystywanie zasobów odnawialnych oraz wycofywanie substancji toksycznych.


Wskaźniki dotyczące oszczędnego gospodarowania zasobami, mierzące ich zużycie, włączając w to  import i eksport powinny wprowadzone do obowiązkowego użytku do 2018 roku, uważają posłowie i wzywają Komisję, aby "do końca 2015 r. zaproponowała cel zakładający zwiększenie oszczędnego gospodarowania zasobami na szczeblu UE o 30% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 2014 r., a także indywidualne cele dla poszczególnych państw członkowskich".Informacje pogłębione


Obecnie światowa gospodarka wykorzystuje równowartość zasobów 1,5 planety do generowania produkcji globalnej i pochłaniania odpadów, uważa się, że do lat 30. XXI wieku liczba ta wzrośnie do równowartości zasobów dwóch planet. Europa jest zależna od importowanych zasobów, które mogą wyczerpać się w krótkim czasie, w stopniu przewyższającym jakikolwiek inny region na świecie.


"Poprawa wykorzystania zasobów mogłaby przynieść unijnym przedsiębiorstwom, organom publicznym i konsumentom znaczne oszczędności netto, szacowane na 600 mld EUR lub 8% rocznego obrotu, prowadząc jednocześnie do ograniczenia łącznych rocznych emisji gazów cieplarnianych o 2–4%; podkreśla, że zwiększenie produktywności zasobów o 30% do 2030 r. mogłoby przyczynić się do wzrostu PKB o blisko 1% i powstania 2 mln dodatkowych trwałych miejsc pracy", podkreślono w tekście.

180 000  ; Miejsca pracy, które powstałyby w wyniku ustanowienia wiążących celów zredukowania odpadów w UE.

Udostępnij ten cytat: