Udostępnij tę stronę: 

Parlament chce pilnych działań zapobiegających radykalizacji w wiezieniach ©AP Images/ European Union-EP 

Zamachy terrorystyczne w Paryżu po raz kolejny unaoczniły pilną potrzebę zacieśnienia współpracy i koordynacji między państwami członkowskimi by skuteczniej przeciwdziałać radykalizacji i terroryzmowi - stwierdzają posłowie w nieustawodawczej rezolucji przyjętej w środę. Zawarli w niej szereg konkretnych propozycji do wykorzystania w unijnej strategii przeciwdziałania ekstremizmowi dotyczących internetu, sytuacji w więzieniach, edukacji i integracji społecznej.

Rezolucję w sprawie zapobiegania radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje terrorystyczne, której projekt przygotowała francuska posłanka Rachida Dati, poparło 548 posłów, 110 było przeciw, 36 wstrzymało się od głosu.


Poprawić wymianę informacji między państwami członkowskimi

Parlament proponuje sporządzenie czarnej listy europejskich dżihadystów i osób podejrzanych o terroryzm dżihadystyczny. Chce też wypracowania wspólnej definicji „zagranicznych bojowników" by umożliwić postepowanie kryminalne przeciw nim, gdy wracają na terytorium Unii. Parlament wzywa państwa członkowskie, by zapewniały objęcie zagranicznych bojowników środkami kontroli sądowej, a w razie konieczności środkami detencyjnymi w momencie ich powrotu na terytorium Europy, na czas trwania postępowań sądowych.


Posłowie po raz kolejny apelują też o pilne zaostrzenie kontroli na granicach zewnętrznych UE. Podkreślają "absolutną konieczność" wymiany informacji między organami ścigania państw członkowskich oraz między państwami członkowskimi a odpowiednimi agencjami i usprawnienie korzystania z Systemu Informacyjnego Schengen. Chcą też wzmocnienienia roli takich organów UEjak Europol, Eurojust czy Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) i zapewnienia im niezbędnych zasobów.


Posłowie podkreślają swoje zaangażowanie w prace nad finalizacją dyrektywy UE na temat danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do końca 2015 r. , przypominają jednak, że PNR będzie tylko jednym z środków walki z terroryzmem, podczas gdy konieczna jest całościowa strategia.


Adepcie terroryzmu: pomyśl dwa razy

Parlament proponuje konfiskaty paszportów i zamrażania aktywów finansowych potencjalnych "zagranicznych bojowników", czyli obywateli planujących przyłączenie się do organizacji terrorystycznych i udział w działalności terrorystycznej w strefach objętych konfliktami w krajach poza UE. Wprowadzenie tych środków prewencyjnych powinno iść w parze, zdaniem Parlamentu, z utworzeniem systemów wsparcia (na przykład infolinii) dla członków rodzin i bliskich osoby, wobec której mają oni obawy, że uległa radykalizacji lub że zamierza wyjechać z terytorium UE w celu przyłączenia się do organizacji terrorystycznej.


Podkreśla także potrzebę wzmocnienia dialogu międzykulturowego poprzez systemy edukacyjne oraz poprawy sytuacji w "trudnych" dzielnicach w celu zapobiegania marginalizacji i wspierania integracji.


Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się ekstremizmu przez internet i w więzieniach

Posłowie zalecają izolowanie więźniów, o których wiadomo, że wyznają brutalny ekstremizm lub zostali zwerbowani przez organizacje terrorystyczne, od innych więźniów. Domagają się także natychmiastowego usuwania wszelkich nielegalnych treści rozpowszechniających w internecie ekstremizm, ale przy pełnym poszanowaniu praworządności i praw podstawowych.

Sugerują też podejmowanie kroków prawnych, w tym postępowań karnych, przeciw firmom internetowym i działającym w branży mediów społecznościowych oraz usługodawcom, którzy odmawiają podporządkowania się administracyjnemu lub sądowemu wymogowi usunięcia treści nielegalnych lub pochwalających terroryzm ze swoich platform internetowych.


Debata: wtorek 24 listopada

Głosowanie: środa 25 listopada

Procedura: rezolucja nieustawodawcza

5000  ; - co najmniej tylu obywateli Unii wstąpiło do organizacji terrorystycznych i paramilitarnych, w szczególnie ISIS, Jahbat i al-Nusra, lub innych zlokalizowanych na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.

Udostępnij ten cytat: