Udostępnij tę stronę: 

: Nowe przepisy umożliwią państwom Unii skuteczniejszą obrone przez atakami hakerów. 

Parlament przyjął w środę dyrektywę, która nakłada na firmy świadczące podstawowe usługi internetowe nowe wymagania odnośnie wytrzymałości ich systemów na ataki hakerów. Chodzi o takie dziedziny jak energia, transport, bankowość i ochrona zdrowia oraz usługi cyfrowe (wyszukiwarki, przechowywanie danych w chmurze).

Ustanowienie wspólnych standardów cyberbezpieczeństwa oraz poprawa współpracy między krajami Unii pomoże przedsiębiorstwom skuteczniej stawiać czoła hakerom, a także pomóc w zapobieganiu atakom na infrastrukturę cyfrową, której sieć pokrywa wiele krajów lub całą UE, uważają posłowie.


"Incydenty w zakresie bezpieczeństwa komputerowego bardzo często mają charakter transgraniczny, a zatem dotyczą więcej niż jednego państwa członkowskiego UE. Fragmentaryczna ochrona bezpieczeństwa wszystkich nas wystawia na coraz większe zagrożenie, w całej Europie. Ta dyrektywa ustanawia wspólny poziom bezpieczeństwa sieci i informacji i wzmacnia współpracę między państwami członkowskimi UE, która pomoże zapobiegać w przyszłości cyberatakom na ważne, wzajemnie ze sobą powiązane europejskie systemy " - powiedział poseł sprawozdawca Andreas Schwab (EPP, DE).


Unijna dyrektywa dotycząca bezpieczeństwa sieci i informacji (NIS) "jako jedna z pierwszych tworzy ramy prawne, które mają zastosowanie do platform usługowych. Zgodnie ze strategią jednolitego rynku cyfrowego, ustanawia zharmonizowane wymagania dotyczące platform i gwarantuje im, że wszędzie w UE ​​mogą oczekiwać podobnych zasad, gdziekolwiek działają. To ogromny sukces i wielki pierwszy krok w stronę ustanowienia całościowych ram prawnych regulujących funkcjonowanie platform w UE " - dodał Schwab.


Państwa członkowskie przygotują listy "operatorów usług kluczowych"


Nowe unijne przepisy na "operatorów usług kluczowych" obowiązki w zakresie zapewnienia poziomu bezpieczeństwa i zgłaszania incydentów. Dotyczy to takich sektorów jak energetyka, transport, ochrona zdrowia, bankowość i zaopatrzenie w wodę pitną. Państwa członkowskie UE będą miały obowiązek ​​zidentyfikować działające w tych dziedzinach podmioty kierując się określonymi w dyrektywie kryteriami. Na liście znajdą się na przykład podmioty świadczące usługi, która mają kluczowe znaczenie dla "utrzymania krytycznej działalności społecznej lub gospodarczej", a incydenty w dziedzinie bezpieczeństwo sieci miałby "istotny skutek zakłócający dla świadczenia tej usługi".


Niektórzy usługodawcy internetowi, choć nieuznani za "kluczowych" (operatorzy platform handlowych, wyszukiwarek i usług w chmurze) też będą zobowiązani, choć w mniejszym stopniu, do zapewnienia bezpieczeństwa swojej infrastruktury i zgłaszania poważnych incydentów organom krajowym. Mikro- i małe przedsiębiorstwa cyfrowe będą zwolnione z tych wymogów.


Mechanizmy współpracy w całej UE


Nowe przepisy przewidują strategiczne "grupy współpracy" w celu wymiany informacji i wspierania państw członkowskich w budowaniu potencjału bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych. Każdy kraj UE będzie zobowiązany do przyjęcia krajowej strategii NIS.


Państwa członkowskie będą musiały utworzyć Zespoły Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT). W ramach Zespołów omawiane będą transgraniczne problemy bezpieczeństwa i sposoby skoordynowanej reakcji na nie. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) będzie odgrywać kluczową rolę we wdrażaniu dyrektywy, w szczególności w zakresie koordynowania współpracy między państwami w ramach sieci CSIRT.


Następne kroki


Dyrektywa NIS wkrótce zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie dwudziestego dnia po opublikowaniu. Począwszy od tego momentu państwa członkowskie będą miały 21 miesięcy na transpozycję dyrektywy do prawa krajowego i dodatkowe sześć miesięcy na opracowanie spisu operatorów usług kluczowych.
80%  ; europejskich firm przynajmniej raz odnotowało incydent bezpieczeństwa w ubiegłym roku.

Udostępnij ten cytat: