Udostępnij tę stronę: 

Parlament Europejski wezwał polskie władze do rozwiązania kryzysu konstytucyjnego w terminie trzech miesięcy wyznaczonym 27 lipca przez Komisję. Rozwiązanie powinno odzwierciedlać kompromis miedzy wszystkimi partiami reprezentowanymi w sejmie i być w pełni zgodne z zaleceniami Komisji Weneckiej i Komisji Europejskiej.

W środę rezolucje przyjęto 510 głosami, przy 160 głosach przeciw i 29 wstrzymujących się. Parlament przypomina w niej polskim władzom, że Unia Europejska „funkcjonuje na zasadzie domniemania wzajemnego zaufania” między państwami członkowskimi i w oparciu o założenie, „że państwa członkowskie przestrzegają zasad demokracji, praworządności i praw podstawowych zapisanych” oraz, że ,opiera się na wartościach, /.../ które naród polski zaaprobował w referendum w 2003 r."

„Paraliż Trybunału Konstytucyjnego” oraz odmowa rządu polskiego opublikowania wszystkich jego orzeczeń stanowią zagrożenie dla demokracji, praw podstawowych zdefiniowanych w Europejskiej Karcie Praw Podstawowych i praworządności w Polsce - uznali posłowie.


Parlament pochwalił determinację Komisji Europejskiej, by znaleźć wyjście z obecnej sytuacji na drodze dialogu z polskimi władzami, który prowadzony jest zgodnie z unijną procedurą na rzecz umocnienia praworządności, uruchomioną przez Komisję 13 stycznia. Posłowie wzywają polski rząd do współpracy z Komisją w oparciu o wydaną przez nią w czerwcu opinię i zalecenia z lipca, od Komisji natomiast oczekują monitorowania reakcji polskich władz na zalecenia”.

Oprócz kryzysu konstytucyjnego, Parlament jest również zaniepokojony "niedawnymi pospiesznie realizowanymi i przeprowadzanymi bez należytych konsultacji działaniami ustawodawczymi” w innych dziedzinach ponieważ mogą one stanowić zagrożenie dla:

• niezależności i bezstronności mediów publicznych
• prawa do wolności wypowiedzi
• prawa do prywatności
• praw procesowych i podstawowego prawa do rzetelnego procesu sądowego
• bezstronności politycznej polskiej służby cywilnej
• podstawowych praw człowieka, w tym praw kobiet

Debata: wtorek, 13 września
Głosowanie: środa, 14 września
Procedura: Uchwała o charakterze nieustawodawczym
Kod procedury: 2016/2774 (RSP)
#Polska #prawapodstawowe #praworządność #ruleoflaw