Udostępnij tę stronę: 

Unijny system handlu emisjami obejmuje prawie 11000 instalacji - ©AP Images/European Union-EP 

Plan zaostrzenia limitów emisji gazów cieplarnianych na rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla (unijny system handlu przydziałami emisji) uzyskał we wtorek poparcie Parlamentu. Posłowie poparli proponowane przez Komisję ograniczenie o 2,2% rocznie liczby uprawnień do emisji. Chcą też podwojenia wysokości rezerwy stabilności rynkowej w 2019, w celu wchłonięcia nadmiaru uprawnień dostępnych na rynku.

"Jestem bardzo wdzięczny moim kolegom za poparcie tego raportu. Dzisiejsze głosowanie oznacza duży krok naprzód w kierunku realizacji naszych ambitnych celów w zakresie zmian klimatu" -powiedział sprawozdawca Ian Duncan (EKR, UK). "Parlament zagłosował za wypełnieniem, za pomocą ambitnych środków, naszych zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego w sprawie klimatu. Wysłaliśmy wyraźny sygnał do Rady Europejskiej, że poważnie myślimy o działaniu na rzecz powstrzymania globalnego ocieplenia” - powiedział poseł sprawozdawca.


Posłowie poprali wniosek Komisji o zwiększenie tzw. "współczynnika linearnej redukcji" (ograniczenia liczby uprawnień), w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla o 2,2% od 2021 roku. Współczynnik powinien być znowelizowany i podniesiony do 2,4% tak szybko jak to tylko możliwe - uważają posłowie.


Posłowie planują też zwiększenie zdolności rezerwy stabilności rynkowej do absorbcji uprawnień dostępnych na rynku. Po uruchomieniu tego mechanizmu, możliwe byłoby wchłonięcie nawet do 24% nadmiaru uprawnień co roku, w ciągu pierwszych czterech lat działalności, to znaczy dwukrotnie więcej niż obecnie. Posłowie są też zgodni co do tego, że od 1 stycznia 2021 r. anulowanych powinno zostać 800 milionów uprawnień umieszczonych w rezerwie stabilności rynkowej od 1 stycznia 2021 r.


Utworzone zostaną dwa fundusze finansowane przez sprzedaż na aukcji uprawnień do emisji. Fundusz modernizacja przyczyni się do modernizacji systemów energetycznych w krajach członkowskich o niskim dochodzie, a fundusz innowacji zapewni wsparcie finansowe rozwoju energii odnawialnej, wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz innowacyjnych projektów niskoemisyjnych.

Posłowie również zaproponować "fundusz sprawiedliwej transformacji” finansowany przychodów z aukcji z w celu wspierania pozyskiwania kwalifikacji przez pracowników i poszukiwania przez nich nowych miejsc pracy, których dotyczy transformacja miejsc pracy w gospodarce niskoemisyjnej.


Transport lotniczy i morski

Sektor lotnictwa powinien otrzymać 10% mniej przydziałów niż jego niż średni przydział w latach 2014-2016, w celu dostosowania poziomu wymogów w tym sektorze do innych gałęzi gospodarki, uważają posłowie. Przychody ze sprzedaży uprawnień na aukcji w sektorze lotnictwa będą wykorzystywane do działań na rzecz klimatu w UE i krajach spoza UE.


Posłowie są też zdania, że w razie braku porównywalnego systemu w ramach Międzynarodowej Organizacją Morskiej (IMO) emisje CO2 pochodzące z portów Unii oraz powstałe w związku z rejsami do i z unijnych portów powinny podlegać temu samemu systemowi. Proponują ustanowienie „Morskiego Fundusz Klimatycznego” w celu zwiększania efektywności energetycznej i wspierania inwestycji w innowacyjne technologie służące ograniczaniu emisji CO2 w sektorze morskim, w tym w żegludze morskiej bliskiego zasięgu i w portach.


Dalsze kroki

Za przyjęciem dyrektywy głosowało 379 posłów, 263 było przeciw, 57 wstrzymało się od głosu. Posłowie przystąpią teraz do negocjacji z maltańską prezydencją Rady w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie projektu przepisów. Wynik negocjacji będzie musiał by zatwierdzony przez Parlament Europejski w glosowaniu plenarnym.

 

Więcej o projekcie dyrektywy

15 lipca 2015 Komisja opublikowała wniosek ustawodawczy dotyczący IV etapu ETS. Reforma systemu ETS ma umożliwić ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w UE o co najmniej 40% od 2020 do 2030 r. (w porównaniu do poziomów z 1990 r.). Nowelizacja ma sprzyjać innowacjom i wykorzystaniu technologii niskoemisyjnych w przemyśle i w sektorze energetycznym i zapobiegać zjawisku „ucieczce emisji” (gdy w celu uniknięcia kosztów wynikających zastosowania się do wymogów klimatycznych przedsiębiorstwo przenosi produkcję do krajów spoza UE, o łagodniejszych przepisach dotyczących ograniczenia emisji i konsekwencji zwiększenia poziom swoich emisji).Procedura: Zwykła procedura ustawodawcza, pierwsze czytanie

Kod procedury: 2015/0148 (COD)

Wysłaliśmy wyraźny sygnał dla Rady Europejskiej, że poważnie myślimy o działaniu na rzecz powstrzymania globalnego ocieplenia

Ian Duncan (EKR, UK) 
Udostępnij ten cytat: 

2,2%  ; O tyle będzie co roku ograniczana liczba uprawnień przeznaczanych do sprzedaży od 2021 r.

Udostępnij ten cytat: