Udostępnij tę stronę: 

  • Badania nad środkami przeciwdziałania terroryzmowi
  • Wykrywanie braków w transgranicznej współpracy sądów oraz przekazywaniu informacji
  • Wpływ działań na prawa podstawowe

Posłowie poparli ustanowienie, na 12 miesięcy, komisji specjalnej, badającej praktyczne i prawne przeszkody w skutecznej walce z terroryzmem, w UE.

Komisja specjalna ma zbadać i ocenić poziom zagrożenia terrorystycznego na terenie Europy oraz przyjrzeć się potencjalnym błędom oraz nieprawidłowościom, w wyniku których mogło dojść do ataków terrorystycznych w państwach członkowskich.

 

Komisja skoncentruje się zwłaszcza na:

 

  • Wprowadzaniu istniejących instrumentów zarządzania granicami zewnętrznymi
  • Brakach dotyczących dzielenia się informacjami przez organy sądowe, wykonawcze oraz służbami wywiadu, w państwach członkowskich
  • Interoperacyjności europejskich baz danych
  • Wpływie przepisów antyterrorystycznych w UE na prawa człowieka
  • Radykalizacji i skuteczności programów przeciwdziałających radykalizacji
  • Praniu pieniędzy i finansowaniu organizacji terrorystycznych oraz ich powiązań z przestępczością zorganizowaną
  • Najlepszych praktykach w ochronie miękkich celów oraz infrastruktury, takiej jak lotniska lub stacje kolejowe.

 

Mandat dla komisji specjalnej przyjęty został 527 głosami za, przy 73 głosach przeciw i 36 wstrzymujących się od głosu

Fakty

Komisja specjalna, pracująca przez 12 miesięcy, składać się będzie z 30 posłów, jej mandat może zostać przedłużony, licząc od dnia jej utworzenia. Komisja ma przygotować dwa sprawozdania, jedno w połowie mandatu i jedno na jego zakończenie, zawierające fakty wynikające z badań komisji oraz rekomendacje.

 

Komisja może odwiedzać inne instytucje UE oraz organizować spotkania z ich przedstawicielami, właściwymi agencjami europejskimi, parlamentami narodowymi krajów członkowskich oraz krajów spoza UE, przedstawicielami organów wykonawczych, służbami wywiadu, sędziami, sędziami śledczymi oraz organizacjami reprezentującymi ofiary. W związku z tym, że podczas spotkań mogą być dyskutowane informacje szczególnie chronione, część z nich może nie być publicznie dostępna.