Udostępnij tę stronę: 

  • Wzajemna pomoc sąsiadujących krajów w zarzadzaniu kryzysem gazowym
  • Solidarność ponadgraniczna: w razie potrzeby państwa mogą podzielić się zasobami gazu
  • Przejrzystość umów na dostawy gazu

Kraj UE stojący w obliczu nagłego niedoboru gazu będzie mógł uruchomić pomoc transgraniczną z państw sąsiednich w oparciu o nowe zasady współpracy przyjęte przez Parlament.

Wystarczające dostawy gazu dla gospodarstw domowych, ciepłowni i jednostek świadczących podstawowe usługi socjalne (np. szpitale) stają się priorytetem. Państwo członkowskie może uruchomić mechanizm solidarności gazowej i wezwać inne państwa członkowskie do udzielenia pomocy w przypadku poważnego kryzysu dostaw.

Współpraca regionalna w celu przeciwdziałania kryzysowi gazowemu

Nowe przepisy ustanawiają cztery kategorie "grup ryzyka" państw członkowskich (w zależności od usytuowania źródeł dostaw gazu, załącznik I, str. 122), w ramach których państwa będą mogły podejmować współprace w celu oceny ryzyka, podejmowania wspólnych przedsięwzięć oraz środków zapobiegawcze i awaryjnych. Polska znalazła się w kategorii państw importujących gaz ze wschodu Europy.

Określono trzy poziomy kryzysu zaopatrzenia w energię: wczesne ostrzeganie, ostrzeganie i sytuacja kryzysowa. Państwa członkowskie będą zgłaszały odnotowany poziom ryzyka do Komisji Europejskiej i właściwych organów w krajach tej samek grupy ryzyka oraz w krajach sąsiadujących.

Przejrzystość umów

Komisja Europejska będzie miała prawo zażądać dostępu do wszystkich umów na dostawy gazu, które mają znaczący wpływ na bezpieczeństwa energetyczne (co znaczy, że dotyczą 28% rocznego zużycia gazu w danym państwie członkowskim). Komisja może również wystąpić o szczegóły innych umów handlowych mających wpływ na umowy obejmujące dostawy gazu, w tym kontrakty dotyczące infrastruktury gazowej.

Jerzy Buzek (EPP, PL), sprawozdawca odpowiedzialny za przygotowanie projektu rezolucji, powiedział:

"Nasi obywatele nigdy nie mogą być pozbawieni płynącego do ich domów gazu. Państwa członkowskie zobowiązują się do wzajemnej pomocy w przypadku wystąpienia zakłóceń w dostawach gazu. Nowe rozporządzenie przyczyni się do wzmocnienia współpracy regionalnej w zakresie planowania działań i zapobiegania kryzysom oraz do większej przejrzystości umów.

Dalsze kroki

Rozporządzenie zostało zatwierdzone 567 głosami, 101 posłów głosowało przeciw, 23 wstrzymało się od głosu.

Po zatwierdzeniu przez Radę, znowelizowane rozporządzenie o bezpieczeństwie dostaw gazu zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie 20 dni po opublikowaniu.

Więcej o bezpieczeństwie energetycznym

Przyjęte przez Parlament przepisy stanowią centralną cześć pakietu na rzecz bezpieczeństwa energetycznego przedstawionego przez Komisję w lutym 2016. Wraz z nowelizacją przepisów w sprawie umowy międzyrządowych (w marcu 2017 roku) pakiet zwiększa przejrzystość na rynku gazu i wzmacnia odporność UE na zakłócenia w dostawach gazu.