Udostępnij tę stronę: 

  • Prokurator połączy europejskie i krajowe działania w zakresie egzekwowania prawa
  • Jego jurysdykcja będzie wyłączna i ogólnoeuropejska
  • Do tej pory tylko organy krajowe mogły ścigać nadużycia poczynione ze szkodą dla budżetu UE

Europejska Prokuratura Generalna (EPG) będzie odpowiedzialna za prowadzenie dochodzeń, ściganie i stawianie przed sądem sprawców przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii.

Obecnie tylko organy krajowe mogą prowadzić śledztwa i ścigać oszustwa finansowe uderzające w budżet UE, takie jak świadomie niewłaściwe wykorzystanie funduszy unijnych albo ponadgraniczne oszustwa związane z PTU, ale ich jurysdykcja nie sięga poza granice danego państwa.

Europejska Prokuratura Generalna (EPG) umożliwi szybką wymianę informacji, skoordynowane dochodzenia policyjne, szybkie zajęcie majątku, a także aresztowanie podejrzanych na terenie UE objętym współpracą. Będzie blisko współpracować Eurojustem (Europejską Jednostką Współpracy Sądowej) i z OLAFem (Europejskim Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych) w celu zwiększenia skuteczności karania winnych i odzyskiwania zdrefraudowanych pieniędzy podatników.

Cytat

Sprawozdawczyni parlamentarna, Barbara Matera (EPL, Włochy), powiedziała: "Dzięki EPG, która połączy pracę prokuratorów w ramach jednego europejskiego organu, zostaną wyeliminowane niedociągnięcia wynikające z braku koordynacji krajowych dochodzeń w sprawie niewłaściwego wykorzystania funduszy unijnych. Mam nadzieję, że zakres uprawnień EPPO będzie mógł w najbliższej przyszłości objąć również przestępstwa transgraniczne, takie jak terroryzm i handel ludźmi".

Następne kroki

Teraz, gdy Parlament wyraził zgodę na utworzenie EPG, Rada może oficjalnie przyjąć rozporządzenie w tej sprawie. Oczekuje się, że EPG będzie operacyjna w latach 2020 i 2021.

 

Więcej o wzmocnionej współpracy w dziedzinie EPG

 

Urząd Prokuratora Europejskiego zostanie utworzony na zasadzie „wzmocnionej współpracy” 20 państw członkowskich. Osiem państw, które nie przystąpiły jeszcze do współpracy: Dania, Holandia, Irlandia, Malta, Polska, Szwecja, Wielka Brytania i Węgry będą mogły przystąpić do współpracy w dowolnym momencie, jeśli podejmą taka decyzję.

 

Europejska Prokuratura Generalna będzie miała siedzibę w Luksemburgu, gdzie będzie urzędował prokurator generalny i prokuratorzy ze wszystkich uczestniczących państw. Będą oni nadzorować śledztwa w sprawach kryminalnych prowadzone przez oddelegowanych do tego celu prokuratorów europejskich w każdym z 20 państw.

Parlament zatwierdził 5 lipca wspólną dla wszystkich państw definicję oszustw i przestępstw (EN, FR), które leżeć będą w kompetencjach Europejskiej Prokuratury. W przyszłości lista poważnych przestępstw podlegających jej jurysdykcji może zostać rozszerzona, na przykład o terroryzm.