Udostępnij tę stronę: 

  • Wspólna baza danych wjazdu, wyjazdu oraz odmowy wjazdu osobom spoza UE
  • Rejestracja osób potrzebujących i niepotrzebujących wizy na pobyt 90-dniowy
  • Ograniczanie nieprawidłowej migracji, nieuprawnionego przedłużania pobytu oraz walka z przestępczością zorganizowaną
Elektroniczny system wjazdu/wyjazdu ułatwi wjazd do UE osobom uprawionym ale również kontrolę granic. ©AP Images/European Union-EP 

W środę Parlament poparł wspólny elektroniczny system służący przyspieszeniu kontroli na zewnętrznych granicach strefy Schengen i rejestracji wszystkich podróżnych spoza UE.

Nowy system wjazdu/wyjazdu (EES) będzie rejestrował informacje o obywatelach państw trzecich, takie jak imię i nazwisko, dokument podróży, odciski palców, obraz twarzy, data i miejsce wjazdu, wyjazdu lub odmowy wjazdu na obszar Schengen. Rejestracja dotyczyć będzie zarówno obywateli państw potrzebujących wizy wjazdowej do UE jak i tych wyłączonych z obowiązku wizowego, przekraczających zewnętrzne granice strefy Schengen.

 

System EES ułatwi sprawdzanie, czy nie przekroczono dozwolonego czasu pobytu, na krótki termin - 90 dni w 180-dniowym okresie.

 

System ten zastąpi stemple w paszporcie i skróci czas przekraczania granicy, jednocześnie ułatwi wykrycie osób przekraczających dozwolony czas pobytu oraz sfałszowanych dokumentów lub oszustw dotyczących tożsamości.

 

Przechowywane dane

 

  • Dane będą przechowywane przez trzy lata, a w przypadku osób przedłużających pobyt przez pięć lat;
  • Dane przechowywane przez EES mogą zostać udostępnione w celu w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom kryminalnym, ich wykrywania lub ścigania.

 

Dostęp do danych

 

Nowy system będzie rejestrował różne dane i dzielił się informacjami z punktami kontroli granic zewnętrznych, aby powstrzymać nielegalny wjazd i rejestrować przypadki przedłużenia pobytu.

 

  • Informacje przechowywane w nowym systemie będą dostępne dla władz opowiedzialnych za kontroę granic oraz wydawanie wiz
  • Europol również będzie mial dostęp do danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  • Władze krajowe odpowiedzialne za politykę azylową nie będą mialy dostępu do danych

 

Bułgaria i Rumunia są cześcią EES

 

EES będzie obsługiwany przez państwa członkowskie, które w pełni stosuja przepisy strefy Schengen lub państwa niestosujące w pełni tych przepisów, ale które:

 

  • Zakończyły ewaluację Schengen
  • Posiadają pasywny dostęp do Systemu informacji wizowej (VIS)

 

 

Augustin Diaz de Mera (EPP, ES), sprawozdawca, powiedział: "System wjazdu/wyjazdu pozwoli na szybsze i bezpieczniejsze przekraczanie granicy. Pomoże również w wykrywaniu terrorystów i innych przestępców ukrywających się pod fałszywą tożsamością".

 

Kolejne kroki

 

Projekt przepisów, uzgodnionych już nieformalnie z państwami członkowskimi, został przyjęty 477 głosami za, przy 139 głosach przeciw oraz 50 wstrzymujących się od głosu.

 

EES ma zacząć funkcjonować w 2020 r.

 

W środę, posłowie przyjęli także konieczne poprawki, integrujące nowy system EES oraz Kodeks Graniczny Schengen 496 głosami za, przy 137 głosach przeciw oraz 32 wstrzymujących się od głosu.