Udostępnij tę stronę: 

  • Zakazu używania w gospodarstwach domowych teraz oraz w rolnictwie do 2022
  • Upublicznienie oceny ryzyka związanego z glifosatem, przygotowanej przez Komisję Europejską
  • Państwa członkowskie UE mają głosować nad odnowieniem licencji glifosatu, w środę

Parlament poparł całkowity zakaz dla herbicydów opartych na glifosacie do grudnia 2022 roku oraz natychmiastowe ograniczenie ich używania, we wtorek.

Parlament sprzeciwia się propozycji Komisji Europejskiej, dotyczącej odnowienia kontrowersyjnej licencji glifosatu na kolejne 10 lat. Posłowie uważają, że UE powinna przygotować plany wycofania tej substancji z rynku, zaczynając od kompletnego zakazu używania jej w gospodarstwach domowych oraz w rolnictwie, jeśli istnieją alternatywne rozwiązania (takie jak „zintegrowane systemy zwalczania szkodników) pozwalające na skuteczną ochronę przed chwastami.

 

Glifosat powinien zostać kompletnie zakazany na terenie UE do 15 grudnia 2022 roku, z koniecznymi etapami pośrednimi, uważają posłowie.

 

Obawy związane z naukową oceną ryzyka związanego z glifosatem

 

Unijny proces oceny ryzyka przed odnowieniem licencji łączył się z wieloma kontrowersjami, ponieważ konkluzje Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC) na temat bezpieczeństwa glifosatu różniły się od tych przedstawionych przez Europejskie Urzędy ds. bezpieczeństwa żywności oraz chemikaliów.

 

Ponadto informacje dotyczące tzw. “Papierów Monsanto”, wewnętrznych dokumentów producenta i właściciela środka Roundup®, w którym glifosat jest główną substancją czynną, poddały w wątpliwość wiarygodność niektórych badań używanych podczas ewaluacji ryzyka przeprowadzonej w UE, stwierdzili posłowie.

 

Procedura autoryzacji w UE, łącznie z naukową oceną substancji, powinna być oparta wyłącznie na opublikowanych, poddawanych wzajemnej ocenie i niezależnych badaniach, zleconych przez właściwe organy publiczne, uważają posłowie.

 

Kolejne kroki

 

Niewiążąca rezolucja przyjęta została 355 głosami za, przy 204 głosach przeciw oraz 111 wstrzymujących się od głosu. Państwa członkowskie UE mają głosować nad propozycją Komisji Europejskiej dotycząca odnowienia licencji glifosatu, w środę.

 

Europejska inicjatywa obywatelska, wzywająca do zakazania glifosatu, uzyskała ponad milion podpisów, w niecały rok, publiczna debata odbędzie się w Parlamencie, w listopadzie.