Udostępnij tę stronę: 

  • Schengen to 26 krajów, 400 milionów ludzi i 50 000 kilometrów granic zewnętrznych
  • Parlament przeciw utrzymywaniu kontroli na granicach wewnętrznych w strefie Schengen
  • Trzeba więcej współpracy i wzajemnego zaufania ze strony rządów, aby obywatele znów w pełni odczuli korzyści płynące z Schengen

Wzajemne zaufanie do funkcjonowania strefy Schengen, solidarność i współpraca - to zalecenia Parlamentu dla państw członkowskich w przyjętym w środę sprawozdaniu.

W swoim pierwszym sprawozdanie rocznym w sprawie funkcjonowania strefy Schengen Parlament wylicza państwom członkowskim ich najważniejsze niedociągnięcia we wdrażaniu przepisów Schengen (porozumienie między 26 państwami członkowskimi znoszące kontrole na wspólnych granicach). Za przyjęciem sprawozdania głosowało 439 posłów, za odrzuceniem 157,  80 wstrzymało się od głosu.

 

Główny problem: przywracanie kontroli na granicach wewnętrznych

 

Posłowie niezwykle krytycznie odnieśli się do przywracania kontroli na granicach wewnętrznych, które „godzą w podstawowe zasady strefy Schengen”. Zarzucili państwom członkowskim niedociągnięcia we wspólnym europejskim systemie azylowym oraz braku woli politycznej, solidarności i poczucia wzajemnej odpowiedzialności. Posłowie są przekonani, że utrzymywanie trwałych kontroli nie jest ani konieczne, ani proporcjonalne w odniesieniu do potrzeb, a zatem niezgodne z prawem. Uważają, ze wraz ze wzmocnieniem bezpieczeństwa granic zewnętrznych UE, a w tej dziedzinie wiele zrobiono, kontrole wewnętrzne powinny były być znoszone. Obecnie kontrole graniczne przeprowadza sześć państw: Francja, Austria, Niemcy, Dania, Szwecja i Norwegia.

 

Posłowie potępili również przypadki wznoszenia barier fizycznych: ogrodzeń i murów, między państwami członkowskimi.

 

Zalecenia Parlamentu

 

  • stałe, zdecydowane i skuteczne działania poszukiwawcze i ratunkowe Unii w na morzu w celu zapobiegania śmierci przeprawiających się imigrantów;

 

  • usprawnienie gromadzenia przez niezależne organy państw członkowskich informacji i danych statystycznych dotyczących dostępnych zasobów i zdolności kontroli granic oraz informacji potrzebnych do oceny słabych punktów systemu w każdym kraju;

 

  • zapewnienie przez państwa członkowskie szybkich i skutecznych „procedur powrotu” imigrantów, z poszanowaniem praw podstawowych i ludzkiej godności;

 

  • wykonywanie decyzji o powrocie podjętej przez inne państwo członkowskie (zamiast podejmowania nowej decyzji u siebie lub odsyłania migranta o nieuregulowanym statusie do państwa członkowskiego, w którym wydano pierwszą decyzję)

 

  • zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, zakwaterowania i warunków bytowych wszystkim osobom ubiegającym się o azyl, w szczególności małoletnim bez opieki oraz rodzinom z małoletnimi, i kobietom w trudnej sytuacji;

 

  • reforma SIS (system informacyjny Schengen), zwlaszcza odnośnie: ochrony dzieci w sytuacji zagrożenia lub zaginionych, natychmiastowa obowiązkowa wymiana informacji dotyczących terroryzmu oraz obowiązkowa wymiana informacji na temat decyzji o powrocie imigrantów.

 

Posłowie ponownie podkreślają, że Bułgaria i Rumunia są gotowe do przystąpienia do strefy Schengen i wzywają Radę do wyrażenia zgody na ich przystąpienie.

 

Parlament zwraca też uwagę, że w ciągu ostatnich kilku lat UE przyjęła środki mające na celu wzmocnienie strefy Schengen, takie jak utworzenie Europejskiej Agencji Ochrony Granic i Straży Przybrzeżnej, systematyczne kontrole na granicach zewnętrznych przy wjeździe i wyjeździe obywateli państw trzecich i obywateli UE oraz nowy system rejestracji wjazdów i wyjazdów.

 

Korzystanie z SIS przez Wielką Brytanię

 

Parlament dokonał dokonaniu oceny stosowaniem przez Wielką Brytanię (na tymczasowych warunkach) systemu informacyjnego Schengen (SIS). Posłowie są zaniepokojeni konkluzjali tej ewaluacji, zwłaszcza w kontekście przyszłych stosunków z Wielką Brytanią jako krajem nienależącym do UE.

 

Cytat

 

Sprawozdawca Carlos Coelho (PPE, PT): "Schengen oznacza swobodę przemieszczania się. To centralny element obywatelstwa europejskiego. To sprawozdanie po raz pierwszy przedstawia poglądy Parlamentu Europejskiego na temat stanu Schengen. Niestety, diagnoza nie jest dobra. Musimy przywrócić Schengen naszym obywatelom. Przesłanie, które adresujemy do państw członkowskich jest bardzo jasne: muszą one przestrzegać wszystkich zasad, a nie tylko tych, które chcą".

 

Kontekst

 

Szacuje się, że koszt stosowania Schengen w nie wszystkich krajach przez dwa lata waha się od 25 do 50 mld euro. Gdyby wszystkie kraje przywróciły na stałe kontrole graniczne, koszt w ciągu 10 lat wyniósłby około 100-230 mld EUR.

 

Według amsterdamskiego Transnational Institute (TNI) państwa europejskie zbudowały ponad 1 200 km murów i granic, których koszt wynosi co najmniej 500 mln EUR.